Vergelijking ontvangsten en uitgaven AG

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

In dit deel vindt u een aantal financiële schema’s. Omwille van
financieel-technische redenen omvatten deze de gegevens van de eerste twee kwartalen (tot en met 30 juni
2021).

Doelstellingenrekening (schema J1)

Terug naar navigatie - Doelstellingenrekening (schema J1)
Prioritaire beleidsdoelstellingen Jaarrekening 2021 Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0
Investeringen
Uitgave 15.000
Ontvangst
Saldo 0 -15.000
Financiering
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding
Exploitatie
Uitgave 1.242 7.000
Ontvangst 0
Saldo -1.242 -7.000
Investeringen
Uitgave 86.512 1.476.478
Ontvangst 170.000
Saldo -86.512 -1.306.478
Financiering
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving
Exploitatie
Uitgave 0 3.000
Ontvangst 0
Saldo 0 -3.000
Investeringen
Uitgave 7.701 85.000
Ontvangst
Saldo -7.701 -85.000
Financiering
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen Jaarrekening 2021 Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 128.739 436.267
Ontvangst 37.632 798.648
Saldo -91.107 362.381
Investeringen
Uitgave 166.033 638.512
Ontvangst 0
Saldo -166.033 -638.512
Financiering
Uitgave 0 350.763
Ontvangst 1.500 1.889.712
Saldo 1.500 1.538.949
Totaal Jaarrekening 2021 Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 129.981 446.267
Ontvangst 37.632 798.648
Saldo -92.349 352.381
Investeringen
Uitgave 260.246 2.214.990
Ontvangst 0 170.000
Saldo -260.246 -2.044.990
Financiering
Uitgave 0 350.763
Ontvangst 1.500 1.889.712
Saldo 1.500 1.538.949
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplan 2021
Journaalvolgnummers KW Budg. 36945 Alg. 789 / EK Budg. 5980
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)
I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven 317.820 129.980 446.267 431.641 431.766 436.893 432.021
1. Goederen en diensten 310.239 125.601 429.394 414.644 414.644 419.644 414.644
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen - - - - - - -
a. Politiek personeel
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
f. Andere personeelskosten
g. Pensioenen
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.
4. Toegestane werkingssubsidies - - - - - - -
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)
- aan welzijnsverenigingen
- aan andere OCMW-verenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)
- aan besturen van de eredienst
- aan andere begunstigden
5. Andere operationele uitgaven 7.581 4.379 16.873 16.997 17.122 17.249 17.377
B. Financiële uitgaven 13 - - - - - -
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 6 - - - - - -
- aan financiële instellingen 6 -
- aan andere entiteiten
2. Andere financiële uitgaven 7 -
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 100.000 -
417.833 129.980,00 446.267 431.641 431.766 436.893 432.021
II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten 661.367 37.632 798.648 855.829 841.032 844.255 821.499
1. Ontvangsten uit de werking 450.865 35.586 792.035 849.153 834.291 837.449 814.628
2. Fiscale ontvangsten en boetes - - - - - - -
a. Aanvullende belastingen - - - - - - -
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing
- Aanvullende belasting op de personenbelasting
- Andere aanvullende belastingen
b. Andere belastingen en boetes
3. Werkingssubsidies 200.000 - - - - - -
a. Algemene werkingssubsidies 200.000 - - - - - -
- andere algemene werkingssubsidies
- van de gemeente 200.000 - -
- van de Vlaamse overheid
- van de provincie
- van andere entiteiten
b. Specifieke werkingssubsidies - - - - - - -
- van de federale overheid
- van de Vlaamse overheid
- van de provincie
- van andere entiteiten
4. Recuperatie individuele hulpverlening
5. Andere operationele ontvangsten 10.502 2.046 6.613 6.676 6.741 6.806 6.871
B. Financiële ontvangsten -14 -
661.353 37.632,00 798.648 855.829 841.032 844.255 821.499
III. Exploitatiesaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
243.520 -92.348 352.381 424.188 409.266 407.362 389.478
I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 116.948 218.095 2.206.991 1.595.000 50.500 38.000 45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 116.948 218.095 2.206.991 1.595.000 50.500 38.000 45.000
a. Terreinen en gebouwen 88.121 45.540 1.702.775 1.548.000 10.000 5.000 12.000
b. Wegen en andere infrastructuur
c. Roerende goederen 28.827 172.555 504.216 47.000 40.500 33.000 33.000
d. Leasing en soortgelijke rechten
e. Erfgoed
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen
b. Roerende goederen
C. Investeringen in immateriële vaste activa 11.676 42.151 8.000 12.000 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan besturen van de eredienst
- aan andere begunstigden
128.624 260.246 2.214.991 1.607.000 50.500 38.000 45.000
II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen
b. Wegen en andere infrastructuur
c. Roerende goederen
d. Leasing en soortgelijke rechten
e. Erfgoed
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen
b. Roerende goederen
C. Verkoop van immateriële vaste activa
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 170.000 170.000 0 0 0
- van de federale overheid
- van de Vlaamse overheid 170.000 170.000
- van de provincie
- van de gemeente
- van het OCMW
- van andere entiteiten
0 0 170.000 170.000 0 0 0
III. Investeringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-128.624 -260.246 -2.044.991 -1.437.000 -50.500 -38.000 -45.000
Saldo exploitatie en investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
114.895 -352.594 -1.692.610 -1.012.812 358.766 369.362 344.478
I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden 193.691 0 350.763 422.181 407.041 407.064 388.626
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 193.691 0 350.763 422.181 407.041 407.064 388.626
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings
B. Vereffening van niet-financiële schulden
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0
1. Toegestane leningen 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)
- aan welzijnsverenigingen
- aan andere OCMW-verenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)
- aan besturen van de eredienst
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- aan andere begunstigden
2. Toegestaan betalingsuitstel
D. Vooruitbetalingen
E. Kapitaalsverminderingen
193.691 0 350.763 422.181 407.041 407.064 388.626
II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden 128.624 0 1.889.712 1.437.000 50.500 38.000 45.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 128.624 0 1.889.712 1.437.000 50.500 38.000 45.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden -1.500
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0
1. Terugvordering van toegestane leningen 0 0 0 0 0 0 0
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
2. Vereffening van betalingsuitstel
D. Vereffening van vooruitbetalingen
E. Kapitaalvermeerderingen
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale
128.624 -1.500 1.889.712 1.437.000 50.500 38.000 45.000
III. Financieringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-65.067 -1.500 1.538.949 1.014.819 -356.541 -369.064 -343.626
Budgettair resultaat van het boekjaar 2020 2020 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
49.829 -354.094 -153.661 2.007 2.225 298 852
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplan 2021 2021
Journaalvolgnummers: KW Budg. 36945 Alg. 789 / EK Budg. 5980