De vlinder en de weg van de transformatie

Strategische doelstelling: het lokaal bestuur inspireren door het goede voorbeeld te geven

Terug naar navigatie - Strategische doelstelling: het lokaal bestuur inspireren door het goede voorbeeld te geven

Vlinders staan voor transformatie: van rups naar cocon tot vlinder – gedurende zijn leven ondergaat de vlinder vele ingrijpende gedaanteverwisselingen.
Zo wil het lokaal bestuur zich steeds verder ontwikkelen en verbeteren tot een uitmuntende organisatie.
Door toe te passen wat we voorhouden (‘walk the talk’, na zeggen ook doen), willen we een inspirerend voorbeeld zijn.

Een positieve organisatie: iedeeen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig

Terug naar navigatie - Een positieve organisatie

Het lokaal bestuur Nazareth biedt een ruime en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening aan haar inwoners. Als organisatie zijn we hier fier op en we willen dit ook positief uitdragen en in de verf zetten.
Om dit dag na dag te realiseren, hebben we iedereen nodig en werken we als één team samen.

Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd (plan PE1-01)

Om een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening te realiseren, zijn voldoende en gekwalificeerde medewerkers nodig: de juiste persoon op de juiste plaats (actie PE1-01-01).

Om dit te realiseren in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt, is geen evidentie. Daarom is het belangrijk dat het lokaal bestuur zich kan profileren als een aantrekkelijke werkgever zowel in het wervings- en selectiebeleid als in het retentiebeleid: aandacht voor psychisch welbevinden, mogelijkheid tot interne mobiliteit …

De mogelijkheid om zich steeds verder te ontwikkelen, verdient hierbij aparte aandacht. De maatschappelijke ontwikkelingen gaan, niet in het minst door de doorgedreven digitalisering, zo snel dat permanente kennisontwikkeling nodig is. Er wordt dan ook werk gemaakt van een strategisch VTO-beleid (vorming, training en opleiding) (actie PE1-01-02).

Proactief, positief en toegankelijk communiceren (plan PE1-02)

De communicatie van het lokaal bestuur moet bijdragen aan alle strategische en operationele doelstellingen. In het permanent en proactief communiceren over beslissingen en realisaties, willen we de nadruk leggen op positieve taal en beelden, zodat iedereen (beleid, inwoners; medewerkers) zich betrokken voelt bij het lokaal bestuur en haar werking (actie PE1-02-01).

Toegankelijke communicatie is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde (actie PE1-02-02): heldere teksten schrijven, creëren van bijkomende communicatiekanalen zoals bijvoorbeeld een chatfunctie, communicatie aanpassen aan de doelgroep …

Een concreet voorbeeld van hoe dit vorm kan krijgen is het in 2020 maken van een filmpje over Nazareth (actie PE1-02-03)

Zegget ne keer: van participatie tot co-creatie

Terug naar navigatie - Zegget ne keer

Voor het lokaal bestuur Nazareth is één van de belangrijkste werksporen voor de komende beleidsperiode een sterk doorgedreven participatief beleid met meer communicatie en inspraak.
Er is hiervoor al een beleidsmedewerker aangetrokken met specifieke deskundigheid inzake participatie.

De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden (plan PE2-01)

In aanloop van de opmaak van het meerjarenplan was het participatietraject onder de noemer ‘Zegget ne keer’ al een belangrijke aanzet. Zowel inwoners, ondernemers als adviesraden zijn betrokken geweest via een grootschalige enquête en inspraaksessies.

Via de opmaak van een participatiekader zal participatie structureel verankerd worden in de organisatie (actie PE2-01-01). Dergelijk kader is nodig, want voor participatie geldt immers uitdrukkelijk niet ‘Baat het niet, schaadt het niet’. Er worden verwachtingen gecreëerd: het is belangrijk om voldoende duidelijk te zijn over het kader en het doel van de participatie anders loopt men het risico dat men teleurgesteld en ontevreden afhaakt.

Een bijzondere vorm van participatie is de betrokkenheid van de raadsleden (actie PE2-01-02).
In 2019 is Nazareth door Vlaanderen geselecteerd als pilootgemeente voor het project ‘participatieve gemeenteraad’. Onder begeleiding van een professioneel participatiebureau wordt gezocht naar werkvormen om àlle raadsleden te betrekken bij de besluitvorming zodat de gemeente- en OCMW-raad een forum van echt maatschappelijk debat kunnen worden.

Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen (plan PE2-02)

Streven naar een groen, veilig, net en warm Nazareth is geen opdracht voor het lokaal bestuur alleen. Participatie betekent ook dat er een deel van de verantwoordelijkheid bij de inwoners komt te liggen.

Veilige wegen betekent ook dat inwoners ervoor kiezen om minder snel te rijden. Een nette omgeving betekent dat men geen vuil op de grond gooit. Een warme gemeente betekent dat men betrokken is bij zijn buurt. Als lokaal bestuur willen we bewust communiceren over positieve initiatieven en acties van inwoners, zodat met inspirerende voorbeelden wordt aangetoond dat we naast ‘zeggen’ ook dingen ‘doen’ (actie PE2-02-01).

Er wordt onderzocht of het organiseren van overleg op het niveau van wijken of buurten hieraan kan bijdragen (actie PE2-02-02).

De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

Terug naar navigatie - Rechtlijnig en betrokken

Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen (plan PE3-01)

Het huidig dienstverleningsmodel, dat voornamelijk aanbod-gestuurd is, is aan evaluatie en bijsturing toe. Vertrekkend vanuit een aantal basisprincipes zoals bereikbaarheid (zowel in ruimte als tijd), laagdrempeligheid, integriteit, flexibiliteit … creëren we een nieuw vraag-gestuurd dienstverleningsmodel, op maat en voor iedereen toegankelijk. Dit vraagt een evenwichtsoefening tussen de noden en behoeften van inwoners en wat voor de organisatie efficiënt en haalbaar is (actie PE3-01-01).

Het nieuwe dienstverleningsconcept zal vorm krijgen in een vernieuwd gemeentehuis. Het huidige gemeentehuis krijgt een verfrissende opknapbeurt en wordt heringericht tot een echte ontmoetingsplaats voor de Nazarener (actie PE3-01-02).

Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie (plan PE3-02)

Nauw samenhangend met het nieuwe dienstverleningsmodel is de doorgedreven digitalisering van de organisatie.

Digitalisering van de werking betekent dat processen efficiënter verlopen en dat er een vlottere gegevensuitwisseling is tussen de verschillende diensten.

Digitalisering van de dienstverlening speelt in op de noden van de moderne burger die al veel zaken via digitale weg regelt (bank, vakantie …). Digitale dienstverlening is echter slechts één van de pijlers van het nieuwe dienstverleningsmodel. Daarnaast blijven andere kanalen belangrijk zoals de loketfunctie, het werken op afspraak …

In een eerste fase wordt een strategische visie op ICT uitgewerkt. Hoe kan ICT bijdragen aan de strategische en operationele doelstellingen van de organisatie? Welke ICT-architectuur en infrastructuur hebben we hiervoor nodig? Welke applicaties zijn nodig en hoe moeten deze gekoppeld zijn? Welke competenties en vaardigheden van medewerkers zijn nodig? (actie PE3-02-01).

Daarnaast wordt al in 2019-2020 werk gemaakt van de cashloze organisatie en het invoeren van moderne betalingstechnieken (betalingsapps op de smartphone, het gebruik van QR-codes …) (actie PE3-02-02).

Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean (plan PE3-03)

De raad keurde op 4 november 2019 het kader voor organisatiebeheersingssysteem goed. De organisatiebeheersing wordt zowel organisatie-breed als op afdelingsniveau georganiseerd. Organisatie-breed ligt de focus op de ondersteunende en managementprocessen. Op afdelingsniveau ligt het accent vooral op de kernprocessen.

Bij het vastleggen van de processen gaan we uit van het zo ‘lean’ mogelijk maken van de organisatie door efficiëntie en klantvriendelijkheid.

Jaarlijks maakt het managementteam een planning op over de uit te voeren projecten in het kader van de organisatiebeheersing. Dit kan zijn een bepaald thema uitdiepen en op basis hiervan de beheersmaatregelen en mogelijke verbeterpunten in kaart brengen of het uitschrijven van procedures in het kader van een betere procesbeheersing, het opvolgen van de aanbevelingen van Audit Vlaanderen in kader van audits uitgevoerd bij het lokaal bestuur Nazareth … (actie PE3-03-01).

Doe de SDG-toets

Terug naar navigatie - Doe de SDG-toets

‘De vleugelslag van een vlinder in Brazilië kan maanden later een orkaan in Texas veroorzaken’.
Met dit idee is de toelichting bij dit meerjarenplan gestart en we sluiten er ook mee af.

Of het nu gaat om het creëren van groene en open ruimte, het bevorderen van duurzame mobiliteit, het ijveren voor een schone omgeving, het verbinden van mensen of het versterken van de slagkracht van het lokaal bestuur. Wat we lokaal doen, heeft een effect op een grotere schaal.

Door de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te onderschrijven en ons hiervoor te engageren, bevorderen we een integrale aanpak van de grote uitdagingen van onze tijd.

De SDG’s bekendmaken (plan PE4-01)

Jaarlijks zullen meerdere informatie-en sensibiliseringsacties worden opgezet om de SDG’s, en de maatregelen en acties die hieruit voortvloeien, bekend te maken bij het grote publiek (actie PE4-01-01).

Kaders uitwerken om de SDG’s te verankeren (plan PE4-02)

Het engagement voor de SDG’s is niet vrijblijvend. Ook hier wil het lokaal bestuur een inspirerend voorbeeld zijn en kaders uitwerken om ervoor te zorgen dat de duurzaamheidsprincipes verankerd worden in de organisatie.

Zo zullen toetsinstrumenten worden ontworpen met betrekking tot het duurzaam aankopen (actie PE4-02-01), het sociale aspect van de verschillende reglementen van het lokaal bestuur (actie PE4-02-02), het duurzaam bouwen en renoveren (actie PE4-02-03) …