Een vlinder heeft een schone omgeving nodig

Strategische doelstelling: Nazareth, een schone omgeving

Terug naar navigatie - Strategische doelstelling: Nazareth, een schone omgeving

Met hun grote verscheidenheid en gevarieerde ecologie zijn vlinders waardevolle indicatoren van de kwaliteit van ons leefmilieu. Het tellen van het aantal en het soort vlinders geeft een goed beeld van hoe het met onze leefomgeving is gesteld.
Nazareth wil een schone gemeente zijn, en dit zowel te land, te water als in de lucht.

Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak

Te Land

Terug naar navigatie - Te Land

Nazareth streeft naar een afvalarm beleid. We trachten afval zoveel mogelijk te voorkomen en te sorteren op de juiste plaats en we treden streng op tegen alle mogelijke vormen van zwerfvuil.

Afval voorkomen (plan PC1-01)

Voorkomen is beter dan genezen zegt het spreekwoord … en dit geldt ook voor afval.

Het lokaal bestuur Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen (actie PC1-01-01). Zowel voor eigen activiteiten als voor verenigingen kopen en-of huren we aangepast materiaal zoals herbruikbare bekers, aangepast reinigingsmateriaal … Via diverse sensibiliseringsacties zetten we inwoners en bedrijven er toe aan minder afval te creëren (actie PC-01-02).

Het uiteindelijke doel is geen afval meer te hebben, maar enkel nog grondstoffen – een basisidee uit de circulaire economie (actie PC-01-03). De circulaire economie wil alles wat van waarde is, waardevol houden en materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk inzetten in de economie.
Nazareth wil hieraan bijdragen door de samenwerking en het overleg tussen de kringwinkel, het recyclagepark, het repaircafé en de Intercommunale van het Meetjesland (IVM) te bevorderen.

Afval op de juiste plaats: opruimen (plan PC1-02)

Om afval te kunnen hergebruiken, is een doorgedreven selectieve inzameling nodig.
Tegen 2025 willen we alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken. Zo kan ook op het publieke domein afval gesorteerd worden (actie PC1-02-01). We onderzoeken tevens de mogelijkheid om op bedrijven collectieve inzamelpunten te voorzien (actie PC1-02-02).

Daarnaast werkt Nazareth mee aan het actieplan van de Vlaamse regering om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040 en zal zij haar inwoners hierover actief informeren (actie PC1-02-03).

Zwerfvuil aanpakken (plan PC1-03)

Zwerfvuil is één van de grootste ergernissen voor inwoners van Nazareth. Zo bleek uit de ‘Zegget ne keer’-enquête: één op vier geeft aan hier veel hinder van te ondervinden.

Het lokaal bestuur pakt het zwerfvuil aan via het inzetten van een ‘cleanteam’. Dit is een specifieke ploeg binnen de groendienst die zich inzet voor de openbare reinheid en bij uitbreiding, ook voor het onderhoud en beheer van de begraafplaatsen (actie PC1-03-01).
Het verminderen van hinder rondom glasbollen krijgt extra aandacht (actie PC1-03-02).

Nazareth: zuiver water

Te water

Terug naar navigatie - Te water

Om zuiver water te realiseren, heeft Nazareth twee speerpunten: de ontharding en het verhogen van de zuiveringsgraad.

De grond ontharden (plan PC2-01)

Regenwater is een geschenk uit de hemel. Door te ontharden kan regenwater beter in de bodem dringen. Er moet dus minder regenwater worden afgevoerd en zo verlaagt de kans op wateroverlast. Terzelfdertijd worden de grondwatervoorraden aangevuld.

Het lokaal bestuur geeft het goede voorbeeld en onthardt haar eigen patrimonium waar mogelijk. Bijvoorbeeld bij de heraanleg van de speelplaats van de gemeentelijke basisschool Nazareth en aan het Burgerlijk Godshuis (actie PC2-01-01).

De zuiveringsgraad verhogen (plan PC2-02)

De zuiveringsgraad van Nazareth bedroeg in juli 2019 68,45 %.

Het lokaal bestuur wil deze verhogen door, naast de geplande rioleringswerken, de zogenaamde rode clusters versneld te voorzien van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Rode clusters zijn zones in het buitengebied waar nooit riolering zal komen. Er zijn 250 punten aangeduid waar afvalwater momenteel nog geloosd wordt in het oppervlaktewater zonder voorafgaande zuivering. Deze worden tegen 2025 voorzien van een IBA (actie PC2-02-01).

Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

In de lucht

Terug naar navigatie - In de lucht

Nazareth zette zich de voorbije jaren reeds volop in voor een beter klimaat. De jongerenklimaatmarsen van 2019 versterken ons op de ingeslagen weg verder te gaan.

Nazareth wil als gemeente CO2-neutraal zijn tegen 2042.
Met ‘2042’ is gekozen voor een jaartal dat enerzijds niet te ver af ligt (en bijgevolg niet zou aansporen om actie te ondernemen) en anderzijds ook niet te dichtbij (wat niet haalbaar is motiveert evenmin). In ‘42 herkennen we de afstand van de marathon. Dit is een afstand die voor de niet-loper onmogelijk ver lijkt, maar wie op weg gaat, merkt dat het met de nodige moeite en inspanningen toch haalbaar is. Zo is het ook met het streven naar CO2 – neutraliteit. Het moet haalbaar zijn, maar het zal de nodige energie en inzet vragen.

Het SEAP-actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren (plan PC3-01)

Het SEAP-actieplan beschrijft de maatregelen die het lokaal bestuur onderneemt om de CO2-uitstoot te beperken.

Zo is in 2016 een gezamenlijk klimaatactieplan opgemaakt met de Stad Deinze.
Vertrekkend vanuit een gedeelde visie en emissie-inventaris zijn acties gedefinieerd zowel voor individuen, ondernemingen als het lokaal bestuur.

In 2020 wordt het huidige SEAP-actieplan geëvalueerd en geactualiseerd (actie PC3-01-01).
De maatregelen die hieruit voortvloeien, zijn nauw verwant met andere actie(plannen) uit dit meerjarenplan zoals het bevorderen van een duurzame mobiliteit, duurzaam bouwen en verbouwen, duurzaam energiegebruik…

Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie (plan PC3-02)

Iedereen moet toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Het lokaal bestuur Nazareth wil bijdragen aan het efficiënter gebruiken van energie en aan een grotere inzet van hernieuwbare energiebronnen.

Het bestaande subsidiereglement voor verbeteringswerken en energiebesparing wordt geëvalueerd (actie PC3-02-01).