Een vlinder beweegt zich duurzaam en slim

Strategische doelstelling: duurzame mobiliteit

Terug naar navigatie - Strategische doelstelling: duurzame mobiliteit

Vlinders vliegen vaak fladderend en dwarrelend rond. Dat lijkt niet efficiënt. Om van de ene bloem naar de andere bloem te komen, zouden ze beter een rechte lijn afleggen. Maar, ze doen dit om hun vijanden te kunnen verschalken. Door te fladderen zijn ze minder voorspelbaar en zijn ze een minder makkelijke prooi voor vogels. Toch kunnen vlinders in een rechte lijn vliegen. Bepaalde soorten reizen wel honderden kilometers ver, dit doen ze dan wel recht vooruit.

Bij mobiliteit komt het erop aan om slim te zijn. Het lokaal bestuur Nazareth past het STOP–principe consequent toe. Eerst Stappen en Trappen: we geven voorrang aan de duurzame weggebruikers. Dit is niet steeds de kortste of de meest rechte weg. Via aangename voet- en fietspaden worden inwoners uitgenodigd om hun korte verplaatsingen doorheen de gemeente te voet of met de fiets af te leggen. Bij de hogere overheden pleiten we verder voor een performant Openbaar vervoernet. En waar de Personenwagen nodig is, zorgen we voor een slimme en veilige weginrichting.

Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

Terug naar navigatie - Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

Mobiliteit is een heet hangijzer. Dit bleek zowel uit de resultaten van de enquête ‘Zegget ne keer’ als tijdens de gespreksgroepen ‘Zegget met maten’.
Algemeen is er vraag naar meer voet- en fietspaden, veiliger fietsoversteekplaatsen, veiliger schoolomgevingen en meer snelheidscontroles …

In 2020 maken we een nieuw mobiliteitsplan waarin uitgebreide aandacht zal gaan naar zowel voetgangers als fietsers.

Voorrang geven aan voetgangers en fietsers (plan PB1-01)

Het mobiliteitsbeleid sluit nauw aan bij het ruimtelijk beleid. Bij kernversterking en het streven naar een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel hoort een nieuwe visie op het functioneren van de centrale as. Deze wordt omgevormd naar een groene boulevard die de dorpskernen van Nazareth en Eke verbindt. Het wordt een aangename weg waar voetgangers en fietsers ruimte krijgen binnen een groene omgeving (actie PB1-01-01).

Meer in het algemeen blijft de realisatie van bijkomende fiets- en voetpaden een belangrijke prioriteit (actie PB1-01-02). Vanaf 2021, na de goedkeuring van het mobiliteitsplan, is hiervoor jaarlijks een specifiek investeringsbudget van € 75.000 voorzien. Bij het mobiliteitsplan hoort immers een vernieuwd fietsbeleidsplan wat een projectmatige en doelgerichte aanpak garandeert.
Verder investeren we in veilige oversteekplaatsen voor fietsen, fietssuggestiestroken waar nodig en vooral bijkomende fietspaden in het kader van het ruilverkavelingsproject Schelde-Leie.
Meer nadruk op fietsen betekent ook dat extra plaats moet voorzien worden om deze te stallen. In 2020 maken we een inventaris waar fietsparkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen moeten komen. Stapsgewijs komt over de gehele legislatuur deze realisatie aan bod. Jaarlijks is hiervoor een bedrag van € 10.000 ingeschreven (actie PB1-01-03).

Tegen 1 januari 2024 wordt al deze informatie gebundeld in een specifieke voetgangers- en fietskaart voor Nazareth (actie PB1-01-04). Samen met een overzicht van het trage wegennetwerk en van veilige voet- en fietspaden geven we er tips om zich veilig en duurzaam te verplaatsen.

Binnen dit algemene voetgangers- en fietsersbeleid krijgt de duurzame verplaatsing van en naar school een bijzondere plaats (actie PB1-01-05). We creëren een autoluwe schoolomgeving, we voeren een Strap-app in waarbij kinderen via een app en beloningssysteem worden gestimuleerd om te voet of met de fiets naar de school of vereniging te gaan, we onderzoeken de organisatie van een stap-en of fietspool…

Voorrang geven aan het openbaar vervoer (plan PB1-02)

Het lokaal bestuur neemt initiatieven om het openbaar vervoer te bevorderen onder meer door de halteplaatsomgevingen te verbeteren. Zo staat een verdere uitbreiding van de parking aan het station op het programma (actie PB1-02-01).
Tevens onderzoeken we om zelf eigen gemeenschappelijk vervoer te organiseren, zoals bijvoorbeeld een shuttlebus naar de wekelijkse markt (actie PB1-01-03).

Maar voor verdere zaken van openbaar vervoer is het lokaal bestuur afhankelijk van andere partners en overheden. In samenspraak met NMBS en De Lijn zoeken we oplossingen om het aanbod openbaar vervoer uit te breiden en te versterken (actie PB1-01-02).
Met de inwerkingtreding van het decreet basisbereikbaarheid in 2019 is de wijze hoe het lokale mobiliteitsbeleid vorm krijgt, drastisch gewijzigd. Door het nieuw decreet verschuift de focus van aanbod-gestuurde basismobiliteit naar vraag-gestuurde basisbereikbaarheid. Tevens is de vervoerregioraad ingevoerd waarin verschillende mobiliteitsactoren met elkaar overleggen: de lokale besturen, de NMBS, De Lijn, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer… Nazareth behoort tot de vervoerregio Gent. Deze zal een regionale mobiliteitsvisie en een geïntegreerd vervoersregioplan uitwerken.

Slim en veilig op weg

Terug naar navigatie - Slim en veilig op weg

Gedeelde mobiliteit faciliteren (plan PB2-01)

Het lokaal bestuur wil de gedeelde mobiliteit faciliteren om de autoafhankelijkheid te reduceren.

Tegen 1 januari 2023 komt een mobipunt aan het station in Eke (actie PB2-01-01).
Een mobipunt is een herkenbare plek met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden: bus, trein, (deel)wagen, (deel)fietsen… Zo faciliteren we combi-mobiliteit: de toegang tot en de overstap tussen verschillende vervoersmogelijkheden. Vervoersmodi zijn zo niet langer concurrenten, maar ze vullen elkaar aan.

Maar ook los van de mobipunten onderzoeken en stimuleren we de mogelijkheid van diverse deelinitiatieven (actie PB2-01-02): deelfietsen, deelsteps, deelwagen van het lokaal bestuur…

Focus op een slimme en veilige weginrichting (plan PB2-02 en plan PB2-03)

Om de veiligheid te verhogen wordt verder geïnvesteerd in de heraanleg van wegen en fietspaden: wegen en rioleringswerken in Landuit, in de Huisepontweg, in de ’s Gravenstraat-Klapstraat, in de verdere fase van de Weefstraat-Heerweg, in de Boeregemstraat, in de Oudenaardesheerweg (van Lakenmeersstraat tot spoorweg) ...

Om de weginrichting veiliger te maken en de snelheid te doen dalen, zal beroep gedaan worden op externe verkeersdeskundigen. Op basis van hun expertise en gerichte metingen kunnen oplossingen op maat worden uitgedacht voor verkeersknelpunten in onze gemeente (actie PB2-03-01).
Daarnaast nemen we visuele maatregelen om de verschillende snelheidszones beter zichtbaar te maken zoals het plaatsen van Octopusborden aan de scholen (actie PB2-03-02).

Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving (plan PB2-04)

Veiligheid is geen zaak van het lokaal bestuur alleen, maar is een verantwoordelijkheid van iedereen.

Dit begint bij het meer betrekken van de buurt bij wegenwerken (actie PB2-04-01) en het sensibiliseren over veilig verplaatsen (actie PB2-04-02).

We zetten evenwel ook meer in op handhaving (actie PB2-04-03). Het Vlaamse Regeerakkoord voorziet dat steden en gemeenten zelf GAS- boetes kunnen uitvaardigen voor beperkte snelheidsovertredingen. We gaan na of en in welke mate het lokaal bestuur Nazareth hiervan gebruik kan maken.