Ruimte voor een vlinder

Strategische doelstelling: Een goed ontsloten en groene woon-werkgemeente tussen Leie en Schelde

Terug naar navigatie - Strategische doelstelling: Een goed ontsloten en groene woon-werkgemeente tussen Leie en Schelde

De ruimtelijke inrichting van Nazareth kunnen we verduidelijken aan de hand van het beeld van een vlinder.

De centrale as tussen Nazareth en Eke vormt het lichaam van de vlinder. Kernwoorden zijn hier trage groei en kwaliteitsvolle verdichting

Het territorium van onze Nazareense vlinder is gekenmerkt door een driehoek van grote verkeersinfrastructuren (E17, N60, N35) en het grondgebied is doorsneden door de spoorweglijn. Komen tot een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel is de uitdaging.

Uit de resultaten van ‘Zegget ne keer’ bleek dat inwoners vinden dat er voldoende natuur aanwezig is in hun buurt. Er is echter ook en vooral nood aan ‘betreedbaar groen’: open en groene ruimtes waarin men kan wandelen, fietsen, zich ontspannen. Meer aandacht voor open en groene ruimtes behoort dan ook tot de prioriteiten.

Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

Het lichaam van de vlinder

Terug naar navigatie - Het lichaam van de vlinder

Het lokaal bestuur kiest voor kwaliteitsvol verdichten in de kerngebieden.

Verdichten betekent dat we kiezen voor het versterken van de dorpskernen en het verdichten van de goed gelegen woonwijken.
We doen dit evenwel op een kwaliteitsvolle manier, rekening houdend met het bestaande weefsel en landschap en gericht op het verhogen van de leefkwaliteit.

Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen (plan PA1-01)

Het lokaal bestuur heeft een belangrijke rol als regisseur van het lokale woonbeleid.
Het versterken van deze rol, bij voorkeur in samenwerking met anderen gemeenten, is één van de Vlaamse beleidsprioriteiten waarop we inspelen.

Zo realiseert Nazareth een woon- en energieloket in samenwerking met De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem, Melle en Merelbeke (actie PA1-01-01).
De interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde is opgericht in 2019 en zal de komende jaren verder vorm krijgen, gericht op volgende doelstellingen:
1. de gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden;
2. de gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving;
3. de gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen.

Zie ook: https:--www.merelbeke.be-interlokale-vereniging-wonen-leie-schelde

De lokale handel stimuleren (plan PA1-02)

De aanwezigheid van horeca en handel draagt bij tot dynamische dorpskernen. Het lokaal bestuur Nazareth wil de lokale handel dan ook stimuleren. Terzelfdertijd heeft dit ook een duurzaam aspect: lokaal aankopen en verkopen dragen bij tot een verantwoorde consumptie en productie.

In 2019-2020 wordt een detailhandelsplan opgemaakt. De acties die hieruit voortvloeien, worden opgevolgd, geïmplementeerd en geëvalueerd. Met name:
• de lokale ondernemingen ondersteunen (actie PA1-02-01) onder meer door te zorgen voor administratieve vereenvoudiging en een duidelijk aanspreekpunt binnen het lokaal bestuur;
• de lokale ondernemingen promoten (actie PA1-02-02) via gerichte communicatie-initiatieven;
• korte keten initiatieven mee ontwikkelen en ondersteunen (actie PA1-02-03) via sensibilisering, maar ook door de start van een alternatieve markt in Eke te faciliteren. Daarin zal ook de lokale landbouw een plaats vinden.
• …

Leefbare buitengebieden: naar een robuuste en meer beleefbare open ruimte gemarkeerd door een groenblauw netwerk

De vleugels van de vlinder

Terug naar navigatie - De vleugels van de vlinder

Het lokaal bestuur streeft naar het behoud van een zo groot mogelijk open ruimte gebied.
Deze ruimte wil ze meer toegankelijk maken door het meer zichtbaar maken van groenblauwe aders, gecombineerd met de uitbouw van een netwerk van trage wegen. Dit zal ook de duurzame mobiliteit bevorderen.
Behoud van de open ruimte betekent eveneens het beschermen van het landelijk karakter en het landbouwlandschap. De landbouw blijft een zeer belangrijke economische factor en een te beschermen waarde in die open ruimte.

De open ruimte behouden (plan PA2-01)

Elke dag opnieuw worden 12 voetbalvelden open ruimte ingenomen in Vlaanderen. En we zijn al een van de meeste verstedelijkte gebieden in de wereld. Ook in Nazareth leeft de bezorgdheid om het behoud van die open ruimte.

Tegen de zomer van 2021 wil het lokaal bestuur Nazareth haar strategische visie op de ruimtelijke ontwikkeling verankeren in een ruimtelijk beleidsplan Nazareth (actie PA2-01-01).
Dit ruimtelijk beleidsplan vervangt het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat al dateert van 2003.

De strategische visie wordt in aanhef geoperationaliseerd in twee beleidskaders, met name kernverdichting (zie hoger punt 1.1) en het creëren van groenblauwe netwerken (zie verder).

De uitvoering van het ruilverkavelingsproject Schelde-Leie sluit aan bij deze visie (actie PA2-01-02). Via dit project wordt 2.690 ha agrarisch gebied (waarvan 953 ha gelegen in Nazareth) heringericht met het oog op minder versnipperde landbouwstructuren, het verhogen van waterkwaliteit, het aanleggen van veilige fiets -en wandelpaden, het verbeteren van landbouwwegen en het natuur- en landschapsherstel en ontwikkeling …

Na een voorbereidend traject dat werd gestart in 2014, wordt vanaf 2022 gestart met de uitvoering.

In uitvoering van het nieuw ruimtelijk beleidsplan worden de ruimtelijke uitvoeringsplannen opgevolgd en bijgestuurd (actie PA2-01-03).

Om de open ruimte te behouden, stelt zich ook voor de bedrijventerreinen een verdichtingsopgave. Om bijkomend aanbod te creëren gaan we na of bestaande terreinen efficiënter kunnen worden gebruikt (actie PA2-01-04).

Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk (plan PA2-02)

Een eerste stap in de creatie van een toegankelijk groenblauw netwerk is de ontwikkeling van natuurlijke gebieden. Speerpunten voor Nazareth zijn de uitbreiding van de Hospicebossen met een toekomstbos en de ontwikkeling van een groene poort op de landschappelijk waardevolle Scheldevallei (actie PA2-02-01).

Om groene netwerken te creëren, worden trage wegen geïnventariseerd. Dit zal deels gebeuren in het kader van de ruilverkaveling Schelde-Leie. Daarnaast wordt in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen een trage wegenplan opgemaakt en uitgevoerd (actie PA2-02-02). Bestaande trage wegen worden heraangelegd en onderhouden.
Via het opwaarderen van de beekvalleien worden blauwe netwerken gerealiseerd die fungeren als open ruimte binnen de bebouwing (actie PA2-02-03).

Een uitgebreid groenblauw netwerk vraagt evenzeer een ecologisch en onderhoudsvriendelijk groenbeheer (actie PA2-02-04). Met het opstellen van een groenbeheersplan maken we werk van een duidelijke visie op groenbeheer.

Dit alles moet leiden tot meer toegankelijk groen, met meer mogelijkheden voor recreatietoerisme. Tegen 2025 realiseren we drie beweegroutes (actie PA2-02-05).

Het behouden van een leefbare land- en tuinbouw (plan PA2-03)

Tot slot betekent een leefbaar buitengebied het behouden van een leefbare land- en tuinbouw.

Het bestaande landbouwbeleidsplan dat liep van 2009 tot 2019, wordt in 2020 geëvalueerd en geactualiseerd in overleg met de verschillende stakeholders. Op basis hiervan wordt een nieuw plan opgesteld en opgevolgd (PA2-03-01).

We stimuleren land- en tuinbouwers voor milieuvriendelijke innovaties. De bestaande subsidiereglementen evalueren we en sturen bij waar nodig. Daarnaast wordt informatie verstrekt via landbouwraad, verenigingen … (PA2-03-02).

Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel

Het territorium van de vlinder

Terug naar navigatie - Het territorium van de vlinder

De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten (plan PA3-01)

Grote verkeersinfrastructuren doorsnijden het grondgebied van Nazareth. Ze zijn barrièrevormend en geven aanleiding tot een sterk versnipperde ruimtelijke structuur.
Gezien tegelijkertijd het grote belang van deze verkeersaders voor Nazareth, kunnen we ze niet wegnemen maar wel proberen de barrièrewerking te verzachten.
Zo streven we ernaar in samenwerking met andere overheden om de geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken (actie PA3-01-01).