Duurzaam mobiel

Hoogtepunten in 2023

Terug naar navigatie - Hoogtepunten in 2023

Het lokaal bestuur Nazareth kiest voor de duurzame weggebruiker. We integreren het fietsbeleidsplan in het mobiliteitsplan en leggen zo de basis voor de realisatie van meer fietspaden, fietsparkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen over het gehele grondgebied. In 2023 starten we met de invoering van fietsstraten.

We zorgen voor een veilige omgeving door het vernieuwen van de weginfrastructuur. In 2023 gaan de werken in de Boeregemstraat  verder en bereiden we de werken aan de Weefstraat/Heerweg (2de fase) voor. Deze starten in 2024.

Wat realiseren we nog in 2023?

 • We starten met het project 'Op Wielekes': via een eenvoudig en voordelig fietsdeelsysteem maken we kwalitatieve kinderfietsen toegankelijk voor iedereen.
 • We nemen deel aan een coachingtraject 'Masterplan Toegankelijke haltes'.
 • Aan het  station Eke-Nazareth bereiden we een lokaal Hoppinpunt voor.

Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers

Terug naar navigatie - PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers

Ons plan

Het mobiliteitsbeleid sluit nauw aan bij het ruimtelijk beleid. De centrale as wordt heringericht tot een groene boulevard die de dorpskernen van Nazareth en Eke verbindt. De weginfrastructuur wordt aangepast voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden. Op verschillende manieren worden inwoners aangezet om meer te stappen en te trappen, waarbij er wordt gefocust op de duurzame verplaatsing naar school.

Stand van zaken

Veilige voet- en fietspaden

 • Het fietsbeleidsplan is  geïntegreerd in het mobiliteitsplan (zie verder onder actieplan PB2-03). We starten met uitvoering vanaf 2023:
  • De eerste fietsstraten zijn ingevoerd, een evaluatie van de fietsstraten is gepland in de tweede helft van 2023.
  • We maken een inventaris op van de fietsenstallingen op het openbaar domein en realiseren en verbeteren de fietsenstallingen waar nodig.
  • We gaan na hoe we fietsenstallingen beter kunnen beveiligen.
  • In het kader van de ontwikkeling van het Hoppinpunt bekijken we of we de stationsparking Eke-Nazareth kunnen uitbreiden zowel qua capaciteit (door dubbele stalling) als ruimte voor buitenmaatse fietsen, elektrische fietsen en deelfietsen.
 • Fietspaden ruilverkaveling:
  • In 2023 wordt de omgevingsvergunning ingediend voor de aanleg van fietspaden langs de Nazarethsesteenweg
  • In 2024 start de uitvoering van fietspad nr. 6 tussen Putstraat en de Kortijksesteenweg
 • De verbinding van de twee dorpskernen door een groene boulevard: het ontwerp is afgewerkt, de uitvoering stelden we echter om budgettaire redenen uit.
 • We maken een digitale fietsroutekaart met aanduiding van knelpunten in samenwerking met provincie Oost-Vlaanderen en UGent. De bevraging bij inwoners is lopende, we realiseren de kaart tegen eind 2023.

Samen duurzaam naar school

 • Zichtbaarheid schoolomgevingen: samen met de scholen zoeken we naar een uniforme en duidelijke omgeving.
  • In juli 2023 namen we de schoolomgeving van de VBS Eke onder handen. We wijzigden de circulatie van de parking, de parkeervakken zijn herbelijnd, we plaatsen barriers zodat auto's niet meer zomaar van de parking kunnen rijden en het voetpad is hersteld.

 • Het project 'Op Wielekes' ging van start: via een eenvoudig en voordelig fietsdeelsysteem maken we kwalitatieve kinderfietsen toegankelijk voor iedereen. In augustus van 2022 startten we met de voorbereiding, in april 2023 ging het depot officieel open.
  • Het project draait zeer goed met vrijwilligers en is een groot succes: er zijn in de periode april - augustus al 30 fietsjes uitgeleend
  • We hebben de ambitie om in 2024 ook fietslesjes voor kinderen aan te bieden.

 

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

 • Groene boulevard: goedkeuring concept (gerealiseerd 2020-2022)
  • Heraanleg Dorp-Stropstraat (uitstel tot 2025)
 • Wegmarkeringen veilige schoolomgeving - gerealiseerd 2021
 • Goedkeuring fietsbeleidsplan en integratie in het mobiliteitsplan (2020-2023)
 • Verlichting spoorwegfietspad -  gerealiseerd 2020; geen ontvangsten/uitgaven wegens overname openbare verlichting door Fluvius
 • Fietspaden ruilverkaveling (timing afhankelijk van derden, uitvoering niet meer deze legislatuur)
 • Fietsdeelsysteem voor kinderfietsen 'Op Wielekes' (2022-2023)
 • Charter wegtransport - goedgekeurd 2022

Wat kost het

 • Bij de meerjarenplanaanpassing 2023:
  • zijn de budgetten voor de fietspaden in de  ruilverkaveling verschoven - realisatie op grondgebied Nazareth is niet meer voor deze legislatuur
  • is er 3.000 euro extra voorzien voor het project 'Op Wielekes' (actie PB1-01-05)
 • Volgende subsidies zijn aan dit actieplan gekoppeld:
  • de Vlaamse fietspadensubsidies ('Kopenhagenplan'):  totaal 215.000 euro, gespreid over 2021-2024
  • de Vlaamse subsidies 'Duurzaam naar school': 21.710 euro
 • De budgetten voor de groene boulevard (PB1-01-01) zullen worden verschoven naar het project 'Vlinderpark' (uitvoeringskosten hoger dan geraamd)
 • De uitgaven i.v.m. fietsbeleidsplan en mobiliteitsplan zijn geboekt onder actieplan PB2-03.
Actieplan PB1-01 Uitgavekrediet 2023 Vastleggingen - 31.08.2023 Ontvangstkrediet 2023 Ontvangsten - 31.08.2023
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PB1-01-04 Het opmaken van een voetgangers-en fietskaart 2.000 0 0 0
PB1-01-05 Samen duurzaam naar school 0 1.332 0 632
Totaal Exploitatie 2.000 1.332 0 632
Investering
PB1-01-01 De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard 70.000 0 0 0
PB1-01-02 Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden -70.000 0 58.997 0
PB1-01-03 Fietsparkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen over het gehele grondgebied 40.000 0 0 0
PB1-01-05 Samen duurzaam naar school 3.000 0 0 0
Totaal Investering -183.000 0 58.997 0
Totaal Gemeente & OCMW -185.000 1.332 58.997 632

PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer

Terug naar navigatie - PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer

Ons plan

Het lokaal bestuur neemt initiatieven om de kwaliteit en het aanbod van het openbaar vervoer te verhogen, door zowel zelf initiatief te nemen of in overleg te gaan met partners en hogere overheden.

Stand van zaken

De werking van de Vervoerregioraad

Het overleg om het openbaar vervoer te verbeteren gebeurt binnen de vervoerregioraad. In deze raad komen de belangrijkste belanghebbenden uit alle bestuursniveaus samen: de gemeenten,  de Vlaamse overheid, De Lijn, de spoorwegen, ... . De vervoerregioraad stelt een regionaal mobiliteitsplan op voor de hele regio en zal dat plan ook opvolgen en evalueren.  Na een oriëntatiefase in 2020 volgde in 2021 de synthesefase en is de opmaak van een visienota voorbereid. De basisprincipes zijn om méér in te zetten op duurzame vervoersmodi en minder op niet-duurzame vervoersmodi. Dit sluit aan bij het lokaal mobiliteitsplan. Ook het Hoppinpunt (zie ook actieplan 'Gedeelde mobiliteit faciliteren') wordt binnen de vervoerregioraad uitgewerkt

Zaken die voor Nazareth ter bespreking voorliggen zijn onder meer de haltes op de N60, vervoer door Landuit, sluiting overwegen, haltes in de bedrijvenzone Eke, ... .

Stand van zaken halfweg 2023:

 • De gemeenteraad heeft het regionaal vervoersplan van De Lijn niet goedgekeurd omdat dit niet tegemoetkwam aan aandachtspunten voor Nazareth:  het behoud van bushaltes doorheen de kern van Landuit, het niet ontsluiten van bedrijvenzones en de problematiek van de vervanging van de Belbus door het concept 'vervoer op maat'.
 • Infrabel wenst op korte termijn als eerste overweg deze ter hoogte van de Vossenholstraat af te sluiten. Hierover is nog geen akkoord: we wachten de alternatieven van Infrabel af voor de sluiting, vooraleer we de overweg laten afsluiten.

Eigen initiatieven

We wensen zelf gedeeld vervoer naar de markt te organiseren met de Iedereen Mee Bus. Er is hier echter nog geen vooruitgang geboekt: eerst was er de coronapandemie, anderzijds was de functie van maatschappelijk werker buurtzorg gedurende lange tijd niet ingevuld. 

Dit project staat momenteel 'on hold'.

Toegankelijke haltes

We nemen deel aan een coachingtraject 'Masterplan Toegankelijke haltes', waarbij we inhoudelijke ondersteuning krijgen van Inter, het Vlaams expertisecentrum voor toegankelijkheid en Universal design.  Doelstelling van het Masterplan Toegankelijkheid is om tegen 2030 50% van de haltes van het aanvullend en kernnet in het nieuw openbaar vervoernetwerk toegankelijk te maken voor iedereen.  

Stand van zaken halfweg 2023:

Er zijn er 38 bushaltes op de gemeentewegen geselecteerd en gescreend door Inter.  Om ook de gebruikers van die haltes niet te vergeten, lanceerden we begin augustus een gebruikersbevraging die zal lopen tot eind september.

 • Vanaf begin augustus hangen aan de 38 geselecteerde bushaltes affiches met de QR-code van de korte online vragenlijst
 • We organiseren terreinbezoeken met leden van de ouderenraad, toegankelijkheidsraad en gebruikers van De Lijn vanuit Zonnehoeve.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

 • Regionaal mobiliteitsplan
  • oriëntatienota - gerealiseerd 2020
  • synthesenota en visie - gerealiseerd 2022
  • ontwerp regionaal mobiliteitsplan (2022-2023)
  • nieuw openbaar vervoerplan - van kracht vanaf 1 januari  2024
 • Inrichting vaste ritten met de 'Iedereen mee bus' naar de markt - on hold
 • Halteplaatsomgevingen verbeteren - deelname 'Masterplan toegankelijke haltes (2023-2024)

Wat kost het

 • Jaarlijks is er 1.000 euro voorzien om vaste ritten te organiseren met de 'Iedereen mee bus'.
Actieplan PB1-02 Uitgavekrediet 2023 Vastleggingen - 31.08.2023 Ontvangstkrediet 2023 Ontvangsten - 31.08.2023
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PB1-02-03 Eigen gemeenschappelijk vervoer in Nazareth organiseren 1.000 0 0 0
Totaal Exploitatie 1.000 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 1.000 0 0 0

Slim en veilig op weg

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren

Terug naar navigatie - PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren

Ons plan

Het lokaal bestuur wil de gedeelde mobiliteit faciliteren om de autoafhankelijkheid te reduceren.

Stand van zaken

Hoppinpunten

Vanuit Vlaanderen is beslist dat de Mobipunten voortaan als Hoppinpunten door het leven gaan. 'Hoppin' staat voor basisbereikbaarheid en alle daaraan gelinkte oplossingen. Vanuit de Vlaamse Vervoersregio (VVR) Gent werd in 2021 een verantwoordingsnota en een schets opgemaakt voor het lokaal Hoppinpunt Station Eke-Nazareth.

Dit project loopt verdere vertraging op bij de Vervoersregio waardoor de realisatie nu al is uitgesteld van 2022 naar 2024.

Stand van zaken halfweg 2023:

 • Het schetsontwerp is goedgekeurd door de projectstuurgroep in augustus 2023. Nu kunnen we verder met het detailontwerp en de verdere voorbereidingen voor de realisatie van het Hoppinpunt.
 • Er zullen bijkomende budgetten voorzien moeten worden voor aanpassing van de haltes van De Lijn: richting Gent wordt een nieuwe halte ingericht, richting Nazareth moet een aanpassing gebeuren voor halteren op de rijweg. 

De mogelijkheid van deelinitiatieven onderzoeken en stimuleren

 • In het najaar van 2023 plannen we in de week van de Mobiliteit verschillende initiatieven om te sensibiliseren m.b.t. gedeelde mobiliteit:  we organiseren een informatiesessie, we flyeren aan het station en op de cultuurmarkt, in de infokrant komt een artikel, ...
 • In juni 2023 stapten we  in het regionaal autodeelproject van Veneco om deelwagens af te nemen en eigen voertuigen in te kantelen. Voor uitvoering wachten we tot de subsidie voor de project is toegezegd aan Veneco.
 • Sinds 1 april 2021 biedt het lokaal bestuur Nazareth fietsleasing aan voor haar personeelsleden.
  Door een wijziging in de Vlaamse regelgeving is het mogelijk om over te schakelen naar een systeem van betaling via de eindejaarstoelage voor medewerkers van het lokaal bestuur. Dit trad op 1 januari 2023 in voege.
  • 2023: 24 medewerkers maken gebruik van de fietsleasing.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

 • Hoppinpunt (2020-2025)
 • Regionaal autodeelproject Veneco (2023-2024)
 • Fietsleasing medewerkers lokaal bestuur Nazareth  - gerealiseerd 2021

Wat kost het

Bij meerjarenplanaanpassing 2023 verhoogden we het budget van het Hoppinpunt met 40.000 euro tot 63.000 euro. Hier staan echter 59.750 euro aan subsidies tegenover. Er zullen echter bijkomende budgetten voorzien moeten worden voor aanpassing van de haltes van De Lijn

Actieplan PB2-01 Uitgavekrediet 2023 Vastleggingen - 31.08.2023 Ontvangstkrediet 2023 Ontvangsten - 31.08.2023
Gemeente & OCMW
Investering
PB2-01-01 Het realiseren van een lokaal Hoppinpunt aan het station Nazareth - Eke -63.000 0 59.750 0
Totaal Investering -63.000 0 59.750 0
Totaal Gemeente & OCMW -63.000 0 59.750 0

PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen

Terug naar navigatie - PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen

Ons plan

Om de veiligheid te verhogen wordt er geïnvesteerd in nieuwe wegen.

Stand van zaken

 • Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat): ontwerp in 2022, uitvoering vanaf april 2025.
 • De Lichterveldestraat: de aannemer is eind 2021 aangesteld, de werken zijn in 2022 uitgevoerd.
 • Boeregemstraat:
  • In 2021 is de aannemer aangesteld. De werken startten eind 2021 en zullen duren tot 2024.
  • In het tweede kwartaal van 2023 is de toplaag op het grondgebied Nazareth aangelegd. Voor wat betreft Nazareth, zijn alle werken voor dit project nu uitgevoerd.
 • Oudenaardseheerweg (tussen Spoorweg en Lakenmeersstraat). Halfweg 2023 is de stand van zaken als volgt:
  • De ontwerpplannen zijn goedgekeurd door de VMM: de rioleringen kunnen voor 75% gesubsidieerd worden.
  • Nu het mobiliteitsplan is goedgekeurd, onderzoeken we verder de mogelijkheden voor de subsidiëring van de fietspaden.
  • onteigeningen zijn noodzakelijk, een schattingsverslag is in opmaak. De uitvoering is ten vroegste in 2024.
 • Huisepontweg: Kruisem is akkoord om een fietspad aan te leggen. Verder overleg is nodig om het ontwerp en de planning af te stemmen.
 • 's Gravenstraat/Klapstraat (N437):
  • Door middel van een motie is de Vlaamse Regering aangemaand verder te werken aan dit dossier. In 2021 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld met Sint-Martens-Latem.
  • In 2022 zijn de aangepaste onteigeningsplannen afgewerkt. De raming van de onteigeningen en de opmaak van het ministerieel besluit moeten nog worden opgemaakt. De uitvoering is niet meer voor deze legislatuur.
 • Weefstraat-Heerweg (2de fase) : na verschillende overlegmomenten met De Pinte is in 2021 een consensus bereikt omtrent het profiel. Het aanbestedingsdossier is in opmaak, de uitvoering is voorzien in 2024 en 2025. Tegen eind augustus 2023 maken we het rooilijnplan en het schattingsverslag op, daarna vragen we de omgevingsvergunning aan en werken we bestek en meetstaat af.
 • Landuit. We maken het ontwerp op in 2022-2023 in samenwerking met Aquafin:
  • In de eerste helft van 2023 bereidden we het afkoppelingsdossier voor via Aquafin.
  • We laten een studie uitvoeren  van de bestaande boomen langsheen het tracé door een erkend boomexpert. De goedkeuring van de start en projectnota is voorzien in het het najaar van 2023, waarna we kunnen starten met het aanbestedingsdossier en de aanvraag van omgevingsvergunning.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

Project 2020 2021 2022 2023 2024
2025+
Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat)     ontwerp
(Farys)
    uitvoering

De Lichterveldestraat

aanstellen
ontwerper

omgevings-vergunning

aanbesteding

uitvoering

voorl. oplevering

     
Boeregemstraat

ontwerp
omgevings-vergunning

aanbesteding
uitvoering

uitvoering uitvoering uitvoering  

Oudenaardseheerweg
(van Lakenmeerstraat tot spoorweg)

    onderzoek onderzoek uitvoering  
Huisepontweg

 

ontwerp

overleg Kruisem overleg Kruisem   ontwerp herzien

's Gravenstraat

/Klapstraat (N437)

 

 

ontwerp

     
Weefstraat - Heerweg (2de fase)

overleg De Pinte

 

overleg De Pinte

ontwerp aan-besteding uitvoering uitvoering
Landuit     onderzoek onderzoek ontwerp (Aquario)  
Steenweg Astene uitgevoerd def. oplevering        
Bekaertstraat uitgevoerd def. oplevering        
N437: Warandestraat tot Sticheldreef uitgevoerd herstelling riolering def. oplevering      

 

Wat kost het

 • Bij meerjarenplanaanpassing 2023 gebeurden  volgende aanpassingen:
  • het budget voor de Drapstraat is verschoven van 2023 naar 2025 en verhoogd met 50.000 euro.
  • het budget voor de Boeregemstraat is met 40.000 euro verhoogd ten gevolge van de stijgende grondstofprijzen.
  • het budget voor De Lichterveldestraat is met 15.000 euro verhoogd (realisatie 2022).
  • de uitvoeringsbudgetten voor de Weefstraat/Heerweg (2de fase) zijn verschoven naar 2024 en 2025.
  • het budget voor de Huisepontweg is verschoven wegens latere realisatie.
  • het budget voor de 's Gravenstraat/Klapstraat is verschoven omdat realisatie pas voor na 2025 is.
 • In 2019 is de Prijkelstraat heraangelegd. Er werd toen beslist dat na de waarborgperiode van drie jaar na voorlopige oplevering, Veneco het globaal afgerekend uitvoeringsbedrag zou factureren aan het lokaal bestuur. De facturatie gebeurde in 2023.
Actieplan PB2-02 Uitgavekrediet 2023 Vastleggingen - 31.08.2023 Ontvangstkrediet 2023 Ontvangsten - 31.08.2023
Gemeente & OCMW
Investering
PB2-02-51 Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat) 50.000 0 0 0
PB2-02-52 de Lichterveldestraat 3.008 3.008 0 0
PB2-02-53 Boeregemstraat -160.000 66.837 478.000 0
PB2-02-54 Oudenaardseheerweg (van Lakenmeersstraat tot spoorweg) 0 1.755 0 0
PB2-02-55 Huisepontweg 0 25.260 0 0
PB2-02-56 's Gravenstraat/Klapstraat (N437) 0 0 0 0
PB2-02-57 Weefstraat - Heerweg (2de fase) -10.000 8.378 0 0
PB2-02-58 Landuit 0 20.059 0 0
PB2-02-60 Bekaertstraat 15.000 12.051 0 0
PB2-02-61 N437: Warandestraat tot Sticheldreef -50.000 0 1.007.954 0
PB2-02-62 Prijkelstraat 600.000 597.210 0 0
Totaal Investering -888.008 734.556 1.485.954 0
Totaal Gemeente & OCMW -888.008 734.556 1.485.954 0

PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting

Terug naar navigatie - PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting

Ons plan

De (her)inrichting van wegen gebeurt op zo'n manier dat veiligheid wordt afgedwongen. Hiervoor zullen verkeersdeskundigen worden ingeschakeld.

Stand van zaken

 • In 2023 zetten we de analyses en onderzoeken van de mobiliteitsgegevens verder, zodat we gericht kunnen bijsturen. De aankoop van een analysetoestel is voorzien.
 • De opmaak van het mobiliteitsplan is na drie jaar afgewerkt
  • Het mobiliteitsplan werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in de zitting van maart 2023.
  • Het openbaar onderzoek  liep van 1 april 2023 tot en met 30 april 2023.
  • De definitieve vaststelling gebeurt door de gemeenteraad in de zitting van augustus 2023.
 • In het najaar voeren we een onderzoek uit naar herkomstbestemming zone ten zuiden van E17/ten westen van N35.

Verkeersstructuurschets mobiliteitsplan

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

 • Nieuwe functie in het lokaal bestuur: deskundige mobiliteit en verkeersveiligheid - gerealiseerd 2021
 • Systematische opvolging van mobiliteitsindicatoren (vanaf 2022)
 • Mobiliteitsplan (2020-2023):
  • Oriëntatiefase. Wat is er op vandaag:  Knelpunten en kansen - gerealiseerd 2021
  • Synthesefase - gerealiseerd 2022
   • Oplossingsrichtingen voor knelpunten kansen
   • Participatietraject
  • Beleidsfase. Actiepunten op wijk- en straatniveau - definitief beleidsplan (2022-2023)

Wat kost het

 • De aankoop van het analysetoestel i.f.v. verkeersveiligheid (6.000 euro) is voorzien in het gelijkblijvend beleid (actie GB1-03-01).
 • De opmaak van het mobiliteitsplan kostte 56.750 euro (inclusief 25.000 euro voor de mobiliteitstoets), waarvan 30.000 euro gesubsidieerd (ontvangst in 2023).
Actieplan PB2-03 Uitgavekrediet 2023 Vastleggingen - 31.08.2023 Ontvangstkrediet 2023 Ontvangsten - 31.08.2023
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PB2-03-01 De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten 2.500 0 0 0
Totaal Exploitatie 2.500 0 0 0
Investering
PB2-03-01 De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten 0 7.273 30.000 0
Totaal Investering 0 7.273 30.000 0
Totaal Gemeente & OCMW -2.500 7.273 30.000 0

PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving

Terug naar navigatie - PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving

Ons plan

Veiligheid is geen zaak van het lokaal bestuur alleen, maar is een verantwoordelijkheid van iedereen. Er wordt ingezet op een grotere betrokkenheid van inwoners, sensibilisatie en een strikter handhavingsbeleid.

Stand van zaken

 • In 2023 ondernamen we volgende acties om buurtgericht te communiceren bij wegenwerken:
  • Via een bewonersbrief en een informatiemoment gaven we  duiding bij de maatregelen in de Stropstraat
  • We communiceerden extra over de hinder op de N60 wegens de werken van AWV op het kruispunt met de Stationsstraat-Grenadierslaan.
  • We herwerken de informatie op de website over mobiliteit zodat deze logischer zijn ingedeeld en vulden dit aan met informatie over fietstraat en woonerf.
 • In het kader van sensibilisatie gaan een aantal jaarlijks terugkerende acties opnieuw door, in samenwerking met de scholen.
  • Het fietsexamen voor leerlingen van het 6de leerjaar
  • De STRAP-dag
  • Alle scholen hebben zich opnieuw geëngageerd als Octopus-school en willen meewerken aan een veilige en gezonde schoolomgeving.

 

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

 • Trajectcontrole op de N60 - gerealiseerd 2021
 • Jaarlijkse terugkerende sensibiliseringsacties in samenwerking met de scholen

Wat kost het

 • Er is jaarlijks een vast budget van 1.400 euro voor de aankoop van ondersteunend sensibiliseringsmateriaal.
Actieplan PB2-04 Uitgavekrediet 2023 Vastleggingen - 31.08.2023 Ontvangstkrediet 2023 Ontvangsten - 31.08.2023
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PB2-04-02 Sensibiliseren m.b.t. veilig verplaatsen 1.400 521 0 0
Totaal Exploitatie 1.400 521 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 1.400 521 0 0