Ruimte voor een vlinder: een goed ontsloten en groene woon-werkgemeente tussen Leie en Schelde

Hoogtepunten in 2023

Terug naar navigatie - Hoogtepunten in 2023

Het lokaal bestuur Nazareth wil de open ruimte behouden en zorgen voor meer toegankelijk groen:

 • na een participatietraject in 2022 richten we site De Bekken in en vormen dit om tot 'het Vlinderpark'.
 • we leggen een nieuwe beweegroute aan 
 • we leggen wandelpaden aan in het Kasteelpark

Wat realiseren we nog in 2023?

 • We finaliseren het ruimtelijk beleidsplan
 • We maken een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan 'Natuurontwikkeling Axelvijver'.
 • We treden toe tot 1 woonmaatschappij Dimensa.
 • We digitaliseren de Nazarethbon en ondersteunen handelaars, verenigingen en inwoners bij het gebruik.
 • We maken een landbouwbeleidsplan op.

Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen

Terug naar navigatie - PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen

Ons plan

Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor het uitwerken van haar woonbeleid op lokaal vlak waarbij aandacht uitgaat naar het stimuleren van sociale woonprojecten, het ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en het uitwerken van een bewaking van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving.

Stand van zaken

 •  We werken verder samen met de  interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde (ILV).  Binnen deze vereniging nemen we als lokaal bestuur onze regierol op inzake het lokaal woonbeleid.

  In de eerste helft van 2023 realiseerden we onder meer volgende zaken:
  • We bereiden een vernieuwd toewijssysteem inzake sociale huur voor.
  • We zetten het project m.b.t. energiemeters verder: via het Sociaal Huis kan elke inwoner van Nazareth gedurende een maand een energiemeter lenen.  Hierdoor krijgt men zicht  op het verbruik van huishoudtoestellen.  
  • Er is een omgevingsanalyse uitgevoerd m.b.t. 'Betaalbaar wonen',  op basis hiervan formuleerde de ILV verschillende beleidsaanbevelingen.   Een aantal informatiesessies gaven mogelijke richtingen aan om het thema uit te diepen en er is een toolbox ontwikkeld.

Zie ook: https://www.merelbeke.be/interlokale-vereniging-wonen-leie-schelde en https://www.wonenleieschelde.be/nl/

 • Tegen uiterlijk 30 juni  2023 dienden sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) één woonactor vormen met maar één speler per gemeente, de Woonmaatschappij. Elke woonmaatschappij opereert in een uniek, niet-overlappend en aaneensluitend werkingsgebied binnen de vastgelegde regio en verenigt alle sociale huur- én koopactiviteiten in de gemeente of in een cluster van gemeente. Nazareth behoort tot een werkingsgebied met de gemeenten Aalter, De Pinte, Deinze, Destelbergen, Gavere, Lievegem, Melle, Merelbeke, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte.

  • Op 30 mei 2023 is Dimensa Woonmaatschappij officieel erkend als woon maatschappij voor onze regio.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

 • Oprichting van de Interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde (ILV) door de lokale besturen van Nazareth, De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem, Melle en Merelbeke (2019) met volgende mijlpalen:
  • oprichting van een gezamenlijk woon- en energieloket met zitdagen in Nazareth  - gerealiseerd 2020
  • overname  opvolging woonkwaliteit  - gerealiseerd 2020
  • uniform leegstandsreglement (van toepassing vanaf 1 januari 2021), inclusief overname leegstandsdossiers - gerealiseerd 2020
  • integratie van een meldpunt 'discriminatie op de private huurmarkt'  - gerealiseerd 2021
  • het aanpassen van de opcentiemen m.b.t. Vlaamse heffing op ongeschikte of onbewoonbaar verklaarde woningen - gerealiseerd 2021
  • beperking geldigheidsduur van het conformiteitsattest-  gerealiseerd 2021
 • Visie op sociaal wonen  - gerealiseerd 2021
 • Toetreding lokaal bestuur Destelbergen - gerealiseerd 2022
 • Toetreden tot 1 woningmaatschappij - gerealiseerd 2023

Wat kost het

 •  Voor het eerste werkingsjaar van de interlokale vereniging  Wonen Leie en Schelde werd de gemeentelijke bijdrage vastgelegd op 2,79 euro per huishouden. Vanaf 2022 is per jaar een minimumbudget van 3,15 euro per huishouden voorzien, voor Nazareth betekent dit 15.500 euro op jaarbasis .
 • Bij meerjarenplanaanpassing 2023 verhoogde het  jaarlijks budget naar 18.959 euro.
Actieplan PA1-01 Uitgavekrediet 2023 Vastleggingen - 31.08.2023 Ontvangstkrediet 2023 Ontvangsten - 31.08.2023
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PA1-01-01 Een woon- en energieloket organiseren i.s.m. andere besturen 18.959 18.959 0 0
Totaal Exploitatie 18.959 18.959 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 18.959 18.959 0 0

PA1-02 De lokale handel stimuleren

Terug naar navigatie - PA1-02 De lokale handel stimuleren

Ons plan

De aanwezigheid van horeca en handel draagt bij tot dynamische dorpskernen. Het lokaal bestuur Nazareth wil de lokale handel dan ook stimuleren. Terzelfdertijd heeft dit ook een duurzaam aspect: lokaal aankopen en verkopen dragen bij tot een verantwoorde consumptie en productie.

Stand van zaken

 • We ondersteunen en promoten de lokale ondernemingen.
  • Met subsidiesteun van de provincie Oost-Vlaanderen realiseren we volgende zaken:
   • een starterspakket met promobonnen en goodies voor nieuwe inwoners, waardoor Nazareense ondernemers zich beter kenbaar kunnen maken. We bereiden dit voor in 2023, zodat we van 1 januari 2024 de boodschappentassen kunnen verspreiden.
   • een brochure 'Wegwijs in Nazareth' voor nieuwe startende ondernemers: dit starten we op in de tweede helft van 2023.
  • In mei organiseerden we, samen met de kermis in Eke, een 'belevingsmarkt'. Na evaluatie door de standhouders besloten we om het bij een éénmalig initiatief te houden en dit  in de toekomst niet verder te organiseren.
  • Naar jaarlijkse gewoonte ondersteunden we in juni Unizo bij de organisatie van de 'Koopdagen', in het najaar doen we dit opnieuw met de eindejaarsactie.
  • Sinds december 2022 maken we gebruik van de digitale versie van de Nazarethbon. We promoten  de bon en ondersteunen handelaars, verenigingen en inwoners bij het gebruik.
 • Via de Korte Keten en het stimuleren van lokaal aankopen en verkopen dragen we bij tot verantwoorde consumptie en productie. Jaarlijks organiseren we activiteiten in de week van de Korte Keten. In 2023 verkochten we de 'Lekker lokaal box' op de markt van 19 mei 2023.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

 • Opmaken en goedkeuren detailhandelsplan - gerealiseerd 2020
 • Subsidiereglement Korte Keten - automaten (nieuw) - gerealiseerd 2020
 • Reglement voor renovatie/vestiging handelszaken (evaluatie en herziening - 2021-2023)
 • Reglement ambulante handel - gerealiseerd 2021
 • Een kader voor lokaal en duurzaam aankopen (2021-2023):  deelname aan platform Regioleveranciers Oost-Vlaanderen (vanaf 2022)
 • Nazarethbon: digitaliseren van het werkingsproces en de bon - gerealiseerd 2022
 • Alternatieve markt in Eke  - eerste editie november 2021 ;  na evaluatie stopgezet najaar 2022
 • Feestelijke avondmarkt Eke: organisatie door lokaal bestuur - gerealiseerd 2022
 • Ondernemersloket - gerealiseerd 2022
 • Nazarethse Publibon-box en startersbrochure (2022-2024)

Wat kost het

 • Op de actie PA1-02-01 worden de uitgaven en ontvangsten geboekt van o.m. het terrasreglement, de Nazarethbon en de subsidies voor het oprichten/moderniseren van een handelszaak. Bij meerjarenplanaanpassing 2023 voorzien we jaarlijks extra budget voor de software van de digitale Nazarethbon.
 • De 5000 euro op actie PA1-02-02 betreft de nominatieve subsidie aan vzw Econa.
 • De investeringen op PA1-02-01 betreft de aankoop van terrasmeubilair in het kader van het terrassenreglement. 
 • Op de actie PA1-02-03 is het budget voorzien voor Korte-Keten initiatieven, inclusief de subsidie voor de Korte Keten - automaten.
 • Voor beide projecten met subsidiesteun van de provincie is de aanvraag goedgekeurd. De projecten kunnen tot 100% betoelaagd worden met een maximum van 10.000 euro.
Actieplan PA1-02 Uitgavekrediet 2023 Vastleggingen - 31.08.2023 Ontvangstkrediet 2023 Ontvangsten - 31.08.2023
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen -22.620 7.785 16.500 15.506
PA1-02-02 Promoten van lokale ondernemingen 5.000 5.000 0 0
PA1-02-03 Korte-keten initiatieven mee ontwikkelen en ondersteunen 6.000 2.664 0 1.025
Totaal Exploitatie -33.620 15.449 16.500 16.531
Investering
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen 20.000 7.984 0 0
Totaal Investering 20.000 7.984 0 0
Totaal Gemeente & OCMW -53.620 23.434 16.500 16.531

Leefbare buitengebieden

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PA2-01 De open ruimte behouden

Terug naar navigatie - PA2-01 De open ruimte behouden

Ons plan

Het lokaal bestuur wil de open ruimte behouden. Het lokaal bestuur Nazareth wil haar strategische visie op de ruimtelijke ontwikkeling verankeren in een ruimtelijk beleidsplan Nazareth. De uitvoering van het ruilverkavelingsproject Schelde-Leie sluit aan bij deze visie. In uitvoering van het nieuwe ruimtelijk beleidsplan worden de ruimtelijke uitvoeringsplannen opgevolgd en bijgestuurd.

Stand van zaken

Ruimtelijk beleidsplan

Een ruimtelijk beleidsplan legt een kader vast voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling.

Na goedkeuring van het voorontwerp en een aansluitende consultatieronde in 2020, startten we in 2021 de procedure op om een strategisch milieueffectrapport (MER) op te maken. De MER is gefinaliseerd en de resultaten worden nu verwerkt naar het ontwerp beleidsplan (2023).

Stand van zaken halfweg 2023:

 • Het openbaar onderzoek loopt tot en met 29 augustus 2023.
 • Na het openbaar onderzoek worden de opmerkingen, bezwaren en adviezen gebundeld en behandeld door de GECORO waarna we richting definitieve vaststelling gaan (eind 2023 of begin 2024)

Ruimtelijk uitvoeringsplan 'Natuurontwikkeling - Axelvijver'

In lijn met de visie van het ruimtelijk beleidsplan, starten we met de opmaak van een RUP 'Natuurontwikkeling - Axelvijver'. Via dit RUP komen we tegemoet aan de doelstelling om voor de belangrijkste beekdepressies de natuurlijke en de open-ruimte structuur vast te leggen en de functie van de verschillende waterplassen te bepalen.

Stand van zaken halfweg 2023:

 • In het eerste kwartaal is de startnota opgemaakt
 • Het openbaar onderzoek loopt tot en met 30 september. Op 17 augustus vond de inkijkdag plaats en hebben een beperkt aantal mensen zich komen informeren.
 • In het laatste kwartaal zullen de bezwaren en adviezen behandeld worden door de GECORO. De definitieve vaststelling is voorzien begin 2024.

 Ruilverkaveling Schelde-Leie

Voor algemene informatie zoals het doel van het project en de stand van zaken zie: https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/Schelde-Leie

In 2021 heeft het ruilverkavelingscomité het voorstel voor de her-verkaveling van de nieuwe kavels voorgelegd, ook wel 'de eerste neerlegging toedeling' genoemd. Hierop konden suggesties, verbeteringen, opmerkingen of bezwaren  worden ingediend. In 2022 en 2023 bespreekt  de 'commissie van advies' en het ruilverkavelingscomité alle bezwaren. 

Stand van zaken halfweg 2023:

 • Een eerste omgevingsvergunningsaanvraag voor de aanleg van de fietspaden langs de Nazarethsesteenweg is ingediend.
 • De aanvraag omgevingsvergunning voor een eerste dossier inrichtingswerken is in voorbereiding.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

 • Ruimtelijk beleidsplan
  • goedkeuring voorontwerp ruimtelijk beleidsplan - gerealiseerd 2020
  • consultatieronde ruimtelijk beleidsplan - gerealiseerd 2020
  • opmaak strategisch plan MER (2021 - 2022) - gerealiseerd 2022
  • voorlopige vaststelling ontwerp beleidsplan (2023)
  • openbaar onderzoek (2023)
  • definitieve vaststelling door de gemeenteraad (2023)
 • RUP Herbestemming woonuitbreidingsgebieden - gerealiseerd 2022
 • Kwaliteitsvol verdichten binnen bestaande bedrijvenzones (als onderdeel van de omgevingsvergunningsprocedures)
 • De aankoop van recreatiegronden ter hoogte van de sportsite met het oog op het behouden van de open ruimte - principieel akkoord 2021; verlijden akte in 2022
 • Ruilverkaveling Schelde-Leie:
  • eerste neerlegging toedeling - gerealiseerd 2021
  • verlanding: de betrokken landbouwers mogen de nieuwe kavels in gebruik nemen (25 december 2024)
  • 2de neerlegging herverkaveling en verlijden akte (2025)
  • 2de plan art 70 - aanduiden openbaar domein (2025)

Wat kost het

 • Bij de meerjarenplanaanpassing 2023:
  • zijn de budgetten voor de ruilverkaveling verschoven - realisatie is niet meer voor deze legislatuur
  • is budget voorzien voor de  RUP Natuurontwikkeling Axelvijver
  • is het budget voor de aankoop van recreatiegronden verschoven naar 2023 gezien de aktedatum van de transactie.
 • Er zal extra budget voorzien moeten worden voor de afwerking van het ruimtelijk beleidsplan.
Actieplan PA2-01 Uitgavekrediet 2023 Vastleggingen - 31.08.2023 Ontvangstkrediet 2023 Ontvangsten - 31.08.2023
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PA2-01-05 De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden 0 -590 0 0
Totaal Exploitatie 0 -590 0 0
Investering
PA2-01-01 Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan 86.095 52.072 0 0
PA2-01-03 De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen -20.000 18.886 20.000 0
PA2-01-05 De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden 2.000.000 199.120 0 0
Totaal Investering -2.106.095 270.077 20.000 0
Financiering
PA2-01-05 De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden -200.000 0 2.000.000 0
Totaal Financiering -200.000 0 2.000.000 0
Totaal Gemeente & OCMW -2.306.095 269.487 2.020.000 0

PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk

Terug naar navigatie - PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk

Ons plan

Een eerste stap in de creatie van een toegankelijk groenblauw netwerk is de ontwikkeling van natuurlijke gebieden. Groene netwerken worden gecreëerd door het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen, blauwe netwerken door de toegankelijkheid naar water te herstellen. Een uitgebreid groenblauw netwerk vraagt echter een ecologisch en onderhoudsvriendelijk groenbeheer. Er wordt werk gemaakt van een duidelijke visie op groenbeheer en een groenbeheersplan. Dit alles moet leiden tot meer en toegankelijk groen, met meer mogelijkheden voor recreatietoerisme.

Stand van zaken

 • In het centrum van de gemeente creëren we een groen netwerk  waarbij de site van het Kinderkasteeltje wordt verbonden met de site van het Kasteelpark.
  • Voor de inrichting van de gronden rond de site 'De Bekken' stelden we begin 2022 een studiebureau aan. In 2022 organiseerden we een uitgebreid participatietraject op basis waarvan een schetsontwerp werd opgemaakt.  Als nieuwe naam voor het park kiezen we voor 'het Vlinderpark'.
  • Begin 2023 is het definitieve ontwerp goedgekeurd. De omgevingsvergunning is afgeleverd eind juni 2023, de aannemer is eind juli  aangesteld . De uitvoering van de werken starten in het najaar.
   Op de site van het Kinderkasteeltje zelf ontwikkelen we, samen met jeugdhulp Don Bosco, hulp- en dienstverlening voor kinderen en jongeren en maken we een masterplan op voor de gebouwenstructuur (zie actieplan PD4-01).

Definitief ontwerp Vlinderpark

 

 • We zorgen voor een derde geboortemonument in het Toekomstbos (Hospicebossen): de inhuldiging is gepland op 14 oktober 2023.
 • Ontwikkeling van trage wegen:
  • De aanleg van paden in halfverharding in het Kasteelpark was voorzien in 2022, door een beroepsprocedure in het vergunningsdossier dienden we dit te hernemen in 2023. De deputatie kende op 3 augustus 2023 de vergunning toe, zodat we de paden en bruggen kunnen aanleggen in het najaar.
  • In de Scheldevallei hadden we de nivellering van de paden in de Scheldevallei gepland, na inventarisatie blijkt dit niet nodig zijn.
 • In het kader van het recreatietoerisme realiseren we een nieuwe beweegroute.  In de eerste helft van 2023 ondernamen we volgende zaken:
  • We startten met de ontwikkeling van een ruiterroute: de eerste contacten zijn gelegd en we tekenden een voorstel van route uit.  Er moeten echter nog vele stappen gezet worden.  Voor Sport Vlaanderen, waarmee we willen samen werken, is realisatie pas mogelijk ten vroegste in 2025.
  • De ontwikkeling van een yogapad is in volle gang. We vonden mensen die willen mee denken aan oefeningen, we weten hoe we het willen realiseren. In het derde kwartaal  van 2023 realiseren we het pad.
 • We werken aan een visie op het groenplan, met inbegrip van een bermbeheersplan, een veegplan en een onthardingsbeleid. Door in te zetten op meer vergroening dragen we  bij aan het lokaal energie- en klimaatpact tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse steden en gemeenten. In het najaar voorzien van 2023 voorzien we nog volgende acties:
  • de opmaak van een bermbeheersplan via PCM Oost-Vlaanderen of via het Regionaal Landschap Meetjesland
  • de opmaak van een veegplan.
 • We openden de uitbreiding van de parkbegraafplaats met nieuwe begraafmethoden, een urnenbos, vergankelijke urnes, een strooivijver, ... . De gemeenteraad keurde een nieuw reglement goed.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

Ontwikkeling van natuurlijke gebieden

  • Toekomstbos in de Hospicebossen (2021-2023-2025)
  • Erfpachtovereenkomst Site De Bekken - gerealiseerd 2020
  • Erfpachtovereenkomst Kinderkasteeltje (2023)
  • Ontwikkeling Vlinderpark (site De Bekken) (2020-2024)
  • Aankoop site Kasteelstraat, inrichting en beheersplan (2021-2023)
  • Label bronzen bosgemeente - ontvangen 2022
  • Sterrenbospark (te voorzien in de volgende legislatuur)
 • Trage wegen:
  • Steinstraat - Sticheldreef - gerealiseerd 2022
  • Blauwhuyshoeve - gerealiseerd 2022-2023
  • Heraanleg trage weg Nieuwlandstraat-Mantelstraat - gerealiseerd 2022
 •  Beweegroutes:
  • Vlinderroute en rupsroute - gerealiseerd 2022
  • Wandeling 'vrouwen aan zet' - gerealiseerd 2022
  • Nog 2 routes zijn voorzien in respectievelijk 2023 (yogapad) en 2025 (ruitterroute).
 • Visie op Groenbeheer (2021-2023)

Sites en dreven sluiten op elkaar aan

Wat kost het

Voor het geboortemonument is een financiële ondersteuning voorzien van 500 euro elke 2 jaar (en een gelijke bijdrage vanuit de provincie).

 • Voor de inrichting van een nieuwe beweegroute in 2023 is 5.000 euro gebudgetteerd (actie PA2-02-05).
 • Voor het groenbeheer vragen we subsidies aan in het kader van het lokaal Energie en Klimaatpact.
 • Bij meerjarenplanaanpassing 2023 :
  • voorzien we 5.000 euro extra voor het nivelleren van de paden in de Scheldevallei (actie PA2-02-02). Niet meer nodig
  • verhogen we het totale budget  voor de aanleg van het Vlinderpark van 100.000 euro naar 305.000 euro , mits  het verschuiven van een aantal budgetten. Via het Plattelandsloket Oost-Vlaanderen ontvangen we 65.000 euro subsidies (actie PA2-02-52). De uitvoeringskosten zijn hoger dan geraamd, het tekort van 53.000 euro kan opgevangen worden door interne budgetverschuivingen.
Actieplan PA2-02 Uitgavekrediet 2023 Vastleggingen - 31.08.2023 Ontvangstkrediet 2023 Ontvangsten - 31.08.2023
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PA2-02-01 De natuurlijke gebieden verder ontwikkelen 500 591 0 0
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025 2.000 0 0 0
PA2-02-52 Het Vlinderpark (site De Bekken) 0 929 0 0
Totaal Exploitatie 2.500 1.520 0 0
Investering
PA2-02-02 Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen. 28.029 2.057 0 0
PA2-02-04 Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan 40.000 9.143 0 0
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025 -5.000 0 5.750 0
PA2-02-52 Het Vlinderpark (site De Bekken) 327.034 385.511 0 7.062
Totaal Investering -400.063 396.711 5.750 7.062
Totaal Gemeente & OCMW -402.563 398.231 5.750 7.062

PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden

Terug naar navigatie - PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden

Ons plan

Leefbaar buitengebied betekent leefbare land- en tuinbouw. Er wordt een nieuw landbouwbeleidsplan opgemaakt en land- en tuinbouwers worden gestimuleerd voor milieuvriendelijke innovaties.

Stand van zaken

 • In 2021 evalueerden we het vorige landbouwbeleidsplan via een uitgebreide participatieronde.
 • In 2022 maakten we een ontwerp van landbouwbeleidsplan op met de landbouwraad, de goedkeuring en actualisatie is uitgesteld van 2022 naar 2023.
  • In juli ging er een gemeenschappelijk overleg landbouwraad- college door. Het landbouwbeleidsplan wordt goedgekeurd voor het einde van het jaar.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

 • Evaluatie van subsidiereglementen:
  • actualisatie en samenvoeging van de reglementen 'herstel halfopen landschap' en 'verwerking fijn snoeihout (2020-2021) - gerealiseerd
 • Evaluatie huidig landbouwbeleidsplan  (2021) 
 • Opmaak nieuw landbouwbeleidsplan (2021 - 2023)

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2023 geen budgetten aan gekoppeld.

Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten

Terug naar navigatie - PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten

Ons plan

Gezien het grote belang van grote verkeersaders (zoals de E17, N60 en de N35) voor Nazareth, kunnen deze niet worden weggenomen. We kunnen wel de barrièrewerking proberen te verzachten.

Stand van zaken

We overleggen verder met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) inzake geluidsmetingen en het beperken van de geluidsoverlast.

 • In augustus 2023 hebben we nieuwe resultaten van geluidsmetingen N60 ontvangen van AWV.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

 • Geluidsarme asfalt op de N60 - gerealiseerd 2020

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2023 geen budgetten aan gekoppeld.