Een schone gemeente

Globale evaluatie

Terug naar navigatie - Globale evaluatie

Nazareth zet zich al jarenlang in voor een beter klimaat. Als gemeente willen we CO2-neutraal zijn tegen 2042.

De actualisatie van het SEAP 2020 naar het SECAP 2030 houdt in dat de doelstellingen en dus ook de maatregelen bijgesteld worden om een reductie van 55% CO2 te behalen tegen 2030. 

In 2022 keurden we het adaptatieplan (aanpassen aan de klimaatverandering) goed en begin 2023  het mitigatieplan (bestrijden van de klimaatverandering).

Wat realiseerden we nog in 2022?

 • Nazareth afvalarm: onze eigen nieuwjaarsreceptie (Vlinderreceptie) organiseerden we afvalarm.
 • We keurden een beleidskader voor windmolens goed.
 • We zetten de strijd verder tegen zwerfvuil, met o.m. acties tegen peuken en hondenpoep.
 • In samenwerking met Veneco startten we in 2022 met een mobiel loket voor wijkrenovatie. De eerste editie bij de Ter Meerenwijk was zeer succesvol.

Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PC1-01 Afval voorkomen

Terug naar navigatie - PC1-01 Afval voorkomen

Ons plan

Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen, onder meer door sensibilisering, het bevorderen van de circulaire economie en het organiseren van afvalvrije evenementen.

Stand van zaken

 • Het organiseren en sensibiliseren van afvalarme initiatieven en evenementen is een gezamenlijke opdracht voor het team milieu en economie en het team evenementen.
  • De Vlinderreceptie (uitgestelde nieuwjaarsreceptie in maart) organiseerden we afvalarm.
  • Na de principiële beslissing in 2021 om het gebruik van wegwerpmateriaal in alle culturele infrastructuur te verbieden, sensibiliseren we de verenigingen verder om hun evenementen afvalvrij te organiseren. We starten met een proefproject waarbij we het huren van herbruikbare bekers faciliteren. We kopen de bekers niet zelf aan, maar doen hiervoor beroep op een gespecialiseerde firma.
  • Door de nieuwe Vlaamse regelgeving (Vlarema 8 - 2021) wordt evenementenafval beschouwd als bedrijfsafval waarvoor andere regels gelden. We onderzoeken een passende oplossing voor enerzijds grote evenementen buiten de cc's/sportsite en anderzijds afval afkomstig van de cc's/sportsite. We werken aan een alternatief met private inzamelaars en verwerkers.
 • Na de coronajaren konden we in 2022 opnieuw de jaarlijkse terugkerende acties m.b.t. circulaire economie organiseren:
  • De maandelijkse compostdemo's met uitleg hoe men thuis kan composteren.
  • We namen deel aan het Kringloopweekend
  • De organisatie van het Repair Café.  Het herstellen van heel wat diverse gebruiksvoorwerpen voorkomt de aankoop van nieuwe producten en draagt zo bij aan de  de reductie van de CO2-uitstoot.  In 2022 zijn 127 stuks voor herstel aangeboden waarvan 71% kon hersteld worden. Naast een sensibiliserend en inspirerend effect heeft dit evenement ook een sociaal versterkende functie.
  • Via een specifieke doelgroepactie willen we het kopen van hergebruikgoederen in de Kringwinkel stimuleren. Via het Sociaal Huis zijn cadeaubonnen verdeeld.

Tijdspad en mijlpalen

 • Visiebepaling en principiële goedkeuring afvalvrije evenementen - gerealiseerd 2021
 • Verbod op gebruik wegwerpmaterialen in alle culturele infrastructuur van het lokaal bestuur - gerealiseerd 2021
 • Eerste afvalarme nieuwjaarsreceptie (Vlinderreceptie) - gerealiseerd 2022
 • Gemeentelijk afvalbeleid evenementen (2021-2023)

Wat kost het

 • Op de actie PC1-01-01 staan kosten die het lokaal bestuur heeft gemaakt om evenementen afvalarm te kunnen organiseren.
 • Naast de activiteiten i.v.m. circulaire economie, zijn op de actie  PC1-01-03 volgende jaarlijkse subsidies voorzien:
  • vzw Ateljee ontving 10.013 euro aan  werkingssubsidies via het lokaal bestuur,
  • het Repair Café ontvangt een nominatieve subsidie, in 2022 verhoogden we dit  van 300 euro naar 500 euro.
Actieplan PC1-01 Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PC1-01-03 De circulaire economie bevorderen 0 16.000 0 11.013
Totaal Exploitatie 0 16.000 0 11.013
Investering
PC1-01-01 Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen 0 4.213 0 4.169
Totaal Investering 0 4.213 0 4.169
Totaal Gemeente & OCMW 0 20.213 0 15.183

PC1-02 Afval op de juiste plaats

Terug naar navigatie - PC1-02 Afval op de juiste plaats

Ons plan

Om afval te kunnen hergebruiken, is een doorgedreven selectieve inzameling nodig. Tegen 2025 willen we alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken. Zo kan ook op het publieke domein afval gesorteerd worden. Er wordt onderzocht of er op bedrijven collectieve inzamelpunten kunnen komen. Daarnaast werkt Nazareth mee aan het actieplan van de Vlaamse regering om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040.

Stand van zaken

Hondenpoep
We ontvangen subsidies van OVAM voor de aanpak van hondenpoep. Dit project loopt van 30 juni 2021 tot 2023.

We plaatsten 2 types hondenpoeprecipiënten op 5 doellocaties (openbare plaatsen met gekende hondenpoepoverlast): een zuilvormige vuilnisbak met een beperkte ingooi-opening en een  vuilnisbak met hondenpoepzakjes dispenser.

Het eerste jaar zetten we in op communicatie en sensibilisering, het tweede jaar van het project verschuift de focus naar handhaving.

Peukenafval

We organiseerden een sensibiliseringscampagne tegen peukenafval rond bushaltes. Gedurende een maand verzamelden vrijwilligers alle peuken rond bushaltes. Na afloop zijn alle ingezamelde peuken in een plexi-bus gestoken en, met een woordje uitleg, tentoongesteld aan de bushaltes. Zo zien de gebruikers van de bushalte en de passanten hoeveel peuken op  een zo korte tijd op de grond gegooid worden op die plaats. 

Vlaanderen asbestveilig 2040

 • De asbestinzameling in het kader van de Vlaamse actie ‘Vlaanderen asbestveilig 2040’ liep door de coronapandemie vertraging op en is verlengd tot 2022. Sinds eind 2020 zijn er op het recyclagepark kleine asbestzakken gratis beschikbaar, evenals containers voor landbouwers. Eind 2021 is het project uitgebreid naar KMO's en verenigingen, voor landbouw is een specifiek protocol met OVAM afgesloten.
 • In mei 2022 dienden we het subsidiedossier in.  Een totaalbedrag van 16.035,30 euro komt in aanmerking voor subsidie. 

Ondergrondse afvalinzameling

 • IVM formuleerde een voorstel om in te stappen naar een traject voor ondergrondse afvalinzameling. Voor een gemeente als Nazareth is dit economisch niet rendabel, daarom besliste het college om niet deel te nemen.
 • In samenwerking met POM Oost-Vlaanderen organiseerden de bedrijvenzones van de Prijkels en Eke een collectieve afvalinzameling van specifieke materiaalstromen bedrijfsafval. Het lokaal bestuur ondersteunde met haar kennis en expertise.

Tijdspad en mijlpalen

 • Peukenplan (2020-2021) - gerealiseerd
 • Vlaanderen asbestveilig (2020-2023)
 • Aanpak hondenpoep (2021-2023)
 • Ondergrondse afvalinzameling: na onderzoek beslissing om dit niet te organiseren - afgesloten 2022

Wat kost het

 • De  voornaamste uitgaven voor het peukenplan gebeurden in 2020, de subsidie (5.157 euro) ontvingen we  in 2022. Ook in 2022 kochten we nog peukenzuilen en - recipiënten aan.
 • De uitgaven i.v.m. de bestrijding van hondenpoep gebeurden in 2021, we zullen hiervoor ook nog 7.185 euro subsidie ontvangen van OVAM in 2023.
Actieplan PC1-02 Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie 0 0 5.157 0
Investering 0 -7.000 0 1.929
Totaal Gemeente & OCMW 0 -7.000 5.157 1.929

PC1-03 Zwerfvuil aanpakken

Terug naar navigatie - PC1-03 Zwerfvuil aanpakken

Ons plan

Het lokaal bestuur pakt zwerfvuil gericht aan, onder meer door de inzet van een clean team.

Stand van zaken

 • We organiseerden opnieuw twee zwerfvuilacties, één in het voorjaar en één in het najaar. Vrijwilligers, scholen, verenigingen, bedrijven en het lokaal bestuur namen deel.  De lenteschoonmaak had als thema 'peuken' - we sensibiliseerden aan de hand van de slogan 'Hier begint de zee'.  

 

 • Drie scholen schreven in voor 'Operatie Proper' van OVAM en ontvingen hierdoor een subsidie.
 • Er staan  ‘tijdelijk’ vaste camera’s van IVM op niet-besloten plaatsen ter bestrijding van zwerfvuil en sluikstort en dit tot en met 31/12/2025.
 • Hinder door glasbollen: we beslisten om niet in te zetten op ondergrondse afvalinzameling wegens niet economisch rendabel.

Tijdspad en mijlpalen

 • Plaatsen van vaste camera's ter bestrijding van zwerfvuil (2021-2025)
 • Jaarlijks terugkerende acties

Wat kost het

 • Op deze actie zijn de materiaalkosten van het cleanteam gebudgetteerd.
 • De ontvangsten betreffen vorderingen naar aanleiding van vaststellingen sluikstort.
Actieplan PC1-03 Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PC1-03-01 Via het cleanteam zorgen voor een opgeruimd Nazareth 0 42.100 750 29.902
Totaal Exploitatie 0 42.100 750 29.902
Totaal Gemeente & OCMW 0 42.100 750 29.902

Nazareth: zuiver water

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PC2-01 De grond ontharden

Terug naar navigatie - PC2-01 De grond ontharden

Ons plan

Door te ontharden kan regenwater beter in de bodem dringen. Er moet dus minder regenwater worden afgevoerd en verlaagt de kans op wateroverlast. Terzelfdertijd worden de grondwatervoorraden aangevuld.

Stand van zaken

We werken aan een eigen beleidsvisie op ontharding, maar er kon nog geen consensus bereikt worden. In 2023 leggen we de nota voor aan een aantal experten met voor en tegenstanders. Op basis hiervan wil het beleid dan een definitief standpunt innemen.

Tijdspad en mijlpalen

 • Speelplaats gemeentelijke basisschool (2020-2021) - gerealiseerd
 • Beleidsvisie ontharding lokaal bestuur Nazareth (2021-2023)

Speelplaats GBSN

Speelplaats gemeentelijke basisschool Nazareth

 

Wat kost het

 • Er is een beperkt onthardingswerk uitgevoerd ter hoogte van de Gaston De Grootelaan.
Actieplan PC2-01 Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Investering
PC2-01-01 Het eigen patrimonium ontharden 0 1.000 0 463
Totaal Investering 0 1.000 0 463
Totaal Gemeente & OCMW 0 1.000 0 463

PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen

Terug naar navigatie - PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen

Ons plan

Het lokaal bestuur wil de zuiveringsgraad verhogen. Het uiteindelijke doel is 93,30% (streefcijfer Vlaamse Milieumaatschappij)

Stand van zaken

Behalve met de geplande rioleringswerken verhogen we de zuiveringsgraad door de rode clusters versneld te voorzien van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Rode clusters zijn zones in het buitengebied waar nooit riolering zal komen en waar afvalwater momenteel ongezuiverd geloosd wordt in het oppervlaktewater. Er zijn 250 punten aangeduid waar een IBA moet komen.

 

Tijdspad en mijlpalen

Eind 2022 waren er in totaal  77 IBA’s gerealiseerd.

Wat kost het

De IBA’s worden gefinancierd via het budget van Aquario.

Kostprijs IBA (gemiddeld): 5.500 euro.

 • aanrekening klant aansluitingsvergoeding voor plaatsing IBA: 1415,09 euro.
 • subsidie door VMM voor IBA’s prio 0 aan FARYS: 1750 euro
 • subsidie afkoppelingswerken aan klant: maximaal 1250 euro per woning
 • kostprijs voor de gemeente: gemiddeld per IBA 2335 euro  + maximaal 1250 euro subsidie voor afkoppelingswerken.

Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren

Terug naar navigatie - PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren

Ons plan

In het SEAP-actieplan zijn de maatregelen beschreven die het lokaal bestuur onderneemt om de CO2-uitstoot te beperken. Vertrekkende vanuit een gedeelde visie en emissie-inventaris zijn acties gedefinieerd zowel voor individuen, ondernemingen als het lokaal bestuur.

Stand van zaken

De provincie begeleidt de actualisatie van het SEAP-actieplan en de opmaak van het mitigatieplan en het adaptatieplan. Nazareth maakt deel uit van een cluster met Deinze en De Pinte. In de planning was voorzien om in het najaar van 2020 op te starten, omwille van vertraging bij de provincie is dit met een jaar uitgesteld.

In december 2021 ging het eerste klimaatteam door, gevolgd door een werkgroep met deskundigen en een inspraakmoment 'Klimaattafel' voor de inwoners in januari 2022.

 • Adaptieplan (aanpassen aan de klimaatverandering): na een bijkomende adviesronde bij  de milieuraad, GECORO en landbouwraad in het tweede kwartaal van 2022  is het klimaatadaptatieplan goedgekeurd door de gemeenteraad in juni 2022.
 • Mitigatieplan (tegengaan van de klimaatverandering). 
  • We bereidden dit voor in de eerste helft van 2022 met  interne evaluatiemomenten, de opmaak van een energie-inventaris en opleidingen. Een eerste versie maakten we op in september samen met de provincie en het begeleidend studiebureau.
  • Het Mitigatieplan 2030 legden we aan de inwoners voor tijdens de Klimaattafel in oktober 2022. We ontvingen heel wat opmerkingen en bijkomende ideeën voor acties en maatregelen. Na advies door de verschillende adviesraden, is het definitieve plan  goedgekeurd door de gemeenteraad in februari 2023.

Tijdspad en mijlpalen

 • Ondertekenen burgemeestersconvenant - gerealiseerd 2020
 • Goedkeuring adaptatieplan - gerealiseerd 2022
 • Goedkeuring mitigatieplan - gerealiseerd 2023

Wat kost het

De opmaak van het mitigatieplan en het adaptatieplan kostte in totaal 9.360 euro.

Actieplan PC3-01 Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PC3-01-01 Het SEAP-actieplan evalueren en actualiseren 0 6.000 0 9.360
Totaal Exploitatie 0 6.000 0 9.360
Totaal Gemeente & OCMW 0 6.000 0 9.360

PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie

Terug naar navigatie - PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie

Ons plan

Iedereen moet toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Het lokaal bestuur Nazareth wil bijdragen aan het efficiënter gebruiken van energie en aan een grotere inzet van hernieuwbare energiebronnen.

Stand van zaken

 • In samenwerking met Veneco startten we in 2022 met een mobiel loket voor wijkrenovatie: één keer per jaar strijkt het mobiel loket in een wijk (gekozen door de gemeente) neer gedurende 14 dagen om een intensief wijkrenovatietraject opstarten. Aan de hand van thermografische gevelscans en één op één gesprekken krijgen bewoners informatie op maat en stimuleren we om energiebesparende maatregelen te nemen en te kiezen voor hernieuwbare energie.
  • De eerste editie bij de Ter Meerenwijk en omgeving was zeer succesvol. De Energiemobiel stond heel centraal op het Dorp opgesteld. De 48 consultatiemomenten waren snel volzet. Wie niet terecht kon bij de Energiemobiel werd geholpen door het lokale Woonloket.

Mobiel loket voor wijkrenovatie i.s.m. Veneco

 • In juni 2022 keurde de gemeenteraad het beleidskader voor kleine en middelgrote windturbines goed. We organiseerden informatiemomenten voor landbouwers en ondernemers.
 • In 2021 ondertekende de gemeenteraad het Lokaal Energie- en Klimaatpact en in 2022 het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0. Hierbij engageert het bestuur zich om in samenwerking met diverse partnerorganisaties de doelstellingen van het Pact na te streven. Hierdoor ontvangt het lokaal bestuur jaarlijks Vlaamse werkingssubsidies om het gemeentelijk energie- en klimaatbeleid kracht bij te zetten met als doel de energietransitie en klimaatadaptatie een merkbare versnelling hoger te schakelen.
  • In 2022 zetten we in op vergroening en op verduurzaming van onze gebouwen.
 • Jaarlijks zijn er een aantal terugkerende acties, die ook in 2022 doorgingen:
  • groepsaankopen via de provincie (groene stroom, zonnepanelen en thuisbatterij)
  • de groepsaankopen via Veneco (stookoliesanering, spouwmuurisolatie, hoogrendementsbeglazing) zijn in 2022 opgenomen in een groepsaanbod renovatie met 13 mogelijke renovatie-ingrepen
  • promotie gratis bouwadvies via Steunpunt duurzaam bouwen

Tijdspad en mijlpalen

 • Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact - gerealiseerd 2021
 • Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0. - gerealiseerd 2022
 • Evaluatie subsidiereglement verbeteringswerken en energiebesparing (2022 -2023, op te nemen bij actualisatie SEAP-actieplan)
 • Beleidskaders windturbines (2021-2022) - gerealiseerd 2022
 • Mobiel loket wijkrenovatie (2022-2024)
 • Jaarlijks terugkerende acties

Wat kost het

 • Aan vzw Stroomvloed wordt 500 euro nominatieve subsidie toegekend.
 • Gedurende drie jaar dragen we jaarlijks 1.000 euro bij voor het mobiel loket voor wijkrenovatie via Veneco.
 • Op deze actie is het budget voor de gemeentelijke subsidies 'Duurzaam bouwen en verbouwen' voorzien.  In 2020  waren er 6 goedgekeurde dossiers voor een totaalbedrag van 3.181 euro, zowel in 2021 en 2022 waren er geen. 
 • We ontvangen 38.244 euro subsidies in 2022 in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact, ook de volgende jaren zullen we subsidies ontvangen (deze ontvangsten zijn geboekt op PA2-02-04 Groenbeheer  en GB7-01-01 Gebouwenbeheer).
Actieplan PC3-02 Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PC3-02-01 Duurzaam energiegebruik stimuleren 0 10.103 0 1.500
Totaal Exploitatie 0 10.103 0 1.500
Totaal Gemeente & OCMW 0 10.103 0 1.500