Financiële nota

Wat is de financiële nota?

Terug naar navigatie - Wat is de financiële nota?

De financiële nota van de jaarrekening geeft de financiële gevolgen weer van het beleid dat het bestuur het voorbije jaar gevoerd heeft. Ze bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. de doelstellingenrekening (schema J1);
  2. de staat van het financieel evenwicht (schema J2);
  3. de realisatie van de kredieten (schema J3);
  4. de balans (schema J4);
  5. de staat van opbrengsten en kosten (schema J5).

De eerste drie schema’s zijn samenvattende staten van de budgettaire boekhouding. De balans en de staat van opbrengsten en kosten zijn samenvattende documenten over de gegevens van de algemene boekhouding.

De doelstellingenrekening (schema J1)

Terug naar navigatie - De doelstellingenrekening (schema J1)

De doelstellingenrekening geeft in de eerste plaats een samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen. Daarnaast bevat ze de totale ontvangsten en uitgaven voor de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of actieplannen in kaderen en voor de verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen. Elk van die drie onderdelen geeft afzonderlijke cijfers voor de exploitatie, de investeringen en de financiering en bevat ter vergelijking ook de geraamde ontvangsten en uitgaven van het meerjarenplan of de laatste aanpassing daarvan.

Prioritaire beleidsdoelstellingen Jaarrekening 2022 Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten
Exploitatie
Uitgave 37.480 50.250
Ontvangst 14.875 16.500
Saldo -22.606 -33.750
Investeringen
Uitgave 14.115 15.500
Ontvangst 0 0
Saldo -14.115 -15.500
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden
Exploitatie
Uitgave 5.031 2.000
Ontvangst 19.259 19.756
Saldo 14.229 17.756
Investeringen
Uitgave 159.812 338.876
Ontvangst 171.476 148.250
Saldo 11.665 -190.626
Financiering
Uitgave 0 0
Ontvangst 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
Exploitatie
Uitgave 0 1.000
Ontvangst 0 0
Saldo 0 -1.000
Investeringen
Uitgave 56.651 128.000
Ontvangst 0 37.500
Saldo -56.651 -90.500
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg
Exploitatie
Uitgave 2.855 3.900
Ontvangst 0 0
Saldo -2.855 -3.900
Investeringen
Uitgave 658.004 1.041.066
Ontvangst 0 1.007.954
Saldo -658.004 -33.112
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak
Exploitatie
Uitgave 40.915 58.100
Ontvangst 5.907 0
Saldo -35.009 -58.100
Investeringen
Uitgave 6.098 11.213
Ontvangst 0 4.589
Saldo -6.098 -6.624
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water
Investeringen
Uitgave 463 1.000
Ontvangst 0
Saldo -463 -1.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042
Exploitatie
Uitgave 10.860 16.103
Ontvangst 0 0
Saldo -10.860 -16.103
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding
Exploitatie
Uitgave 7.450 10.900
Ontvangst 2.520 1.500
Saldo -4.930 -9.400
Investeringen
Uitgave 353.925 440.941
Ontvangst 43.901 50.000
Saldo -310.024 -390.941
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving
Exploitatie
Uitgave 39.591 34.930
Ontvangst 1.316 200
Saldo -38.275 -34.730
Investeringen
Uitgave 17.997 33.500
Ontvangst 0 0
Saldo -17.997 -33.500
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
Exploitatie
Uitgave 32.388 45.350
Ontvangst 30.466 30.450
Saldo -1.922 -14.900
Investeringen
Uitgave 0 0
Ontvangst 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
Exploitatie
Uitgave 112 15.000
Ontvangst 0 0
Saldo -112 -15.000
Investeringen
Uitgave 202.799 135.000
Ontvangst 0 50.000
Saldo -202.799 -85.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig
Exploitatie
Uitgave 127.191 105.000
Ontvangst 0 0
Saldo -127.191 -105.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
Exploitatie
Uitgave 767 3.000
Ontvangst 0 0
Saldo -767 -3.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
Exploitatie
Uitgave 5.138 27.000
Ontvangst 200 0
Saldo -4.938 -27.000
Investeringen
Uitgave 36.311 50.550
Ontvangst 0 0
Saldo -36.311 -50.550
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets
Exploitatie
Uitgave 4.566 1.550
Ontvangst
Saldo -4.566 -1.550
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen Jaarrekening 2022 Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 19.237.921 19.446.515
Ontvangst 21.551.988 21.102.357
Saldo 2.314.067 1.655.841
Investeringen
Uitgave 1.693.180 2.921.404
Ontvangst 208.276 192.272
Saldo -1.484.904 -2.729.132
Financiering
Uitgave 2.428.188 2.902.502
Ontvangst 328.726 752.684
Saldo -2.099.462 -2.149.818
Totaal Jaarrekening 2022 Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 19.552.265 19.820.598
Ontvangst 21.626.531 21.170.762
Saldo 2.074.266 1.350.164
Investeringen
Uitgave 3.199.356 5.117.050
Ontvangst 423.653 1.490.565
Saldo -2.775.702 -3.626.484
Financiering
Uitgave 2.428.188 2.902.502
Ontvangst 328.726 752.684
Saldo -2.099.462 -2.149.818
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:
MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2020: Budg. 79728

De staat van het financieel evenwicht (schema J2)

Terug naar navigatie - De staat van het financieel evenwicht (schema J2)

De staat van het financieel evenwicht vergelijkt de gerealiseerde financiële evenwichten van de jaarrekening met de geplande evenwichten uit het (aangepaste) meerjarenplan volgens de drie gekende indicatoren: het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. De staat van het financieel evenwicht van het moederbestuur (de gemeente en het OCMW) vermeldt ook de cijfers over het financieel evenwicht van het AG en de geconsolideerde evenwichten op groepsniveau.

Budgettair resultaat Jaarrekening 2022 Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo 2.074.266 1.350.164
a. Ontvangsten 21.626.531 21.170.762
b. Uitgaven 19.552.265 19.820.598
II. Investeringssaldo -2.775.702 -3.626.484
a. Ontvangsten 423.653 1.490.565
b. Uitgaven 3.199.356 5.117.050
III. Saldo exploitatie en investeringen -701.437 -2.276.320
IV. Financieringssaldo -2.099.462 -2.149.818
a. Ontvangsten 328.726 752.684
b. Uitgaven 2.428.188 2.902.502
V. Budgettair resultaat van het boekjaar -2.800.899 -4.426.138
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 4.478.759 4.478.759
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 1.677.861 52.621
VIII. Onbeschikbare gelden
IX. Beschikbaar budgettair resultaat 1.677.861 52.621
Autofinancieringsmarge Jaarrekening 2022 Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo 2.074.266 1.350.164
II. Netto periodieke aflossingen 868.627 827.960
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 1.154.321 1.158.289
b. Periodieke terugvordering leningen 285.694 330.329
III. Autofinancieringsmarge 1.205.638 522.204
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge Jaarrekening 2022 Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge 1.205.638 522.204
II. Correctie op de periodieke aflossingen 225.111 995.009
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 1.154.321 1.158.289
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 929.210 163.280
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 1.430.749 1.517.213
Geconsolideerd financieel evenwicht Jaarrekening 2022 Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat
Gemeente en OCMW 1.677.861 52.621
AG Nazareth -117.085 488
Totaal beschikbaar budgettair resultaat 1.560.776 53.108
II. Autofinancieringsmarge
Gemeente en OCMW 1.205.638 522.204
AG Nazareth -240.368 -122.795
Totale autofinancieringsmarge 965.270 399.409
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
Gemeente en OCMW 1.430.749 1.517.213
AG Nazareth -276.125 -122.635
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 1.154.624 1.394.578
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Voorgaande JR dossiers:
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 804256 Alg. 42748
MJP:
MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2020: Budg. 79728
MJP dossiers van andere entiteiten:
AG Nazareth: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 6647
AG Nazareth: JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48220 Alg. 2966
Dossiers van andere entiteiten:
AG Nazareth: JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48220 Alg. 2966
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Toelichting bij de cijfers

Terug naar navigatie - Toelichting bij de cijfers

Algemene resultaten
Het beschikbaar budgettair resultaat bestaat uit het budgettaire resultaat van het boekjaar (V), het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar (VI) en de onbeschikbare gelden (VIII). De eerste parameter, het budgettaire resultaat van het boekjaar, is het resultaat van de saldi van het exploitatiebudget (I), het investeringsbudget (II) en het financieringsbudget (IV).

Het budgettaire resultaat van het boekjaar (V) is de graadmeter om te vergelijken of de rekening aansluit bij het eindbudget, en dat over alle deelbudgetten heen. In 2022 bedraagt dit -2.800.899 euro en is hoger dan het voorspelde budgettaire resultaat. Redenen voor het positiever resultaat zijn te vinden in een positiever exploitatiesaldo (724.102 euro beter dan gebudgetteerd), een positiever investeringssaldo (850.781 beter dan gebudgetteerd) en een hoger financieringssaldo (50.357 euro beter dan gebudgetteerd).

Het gecumuleerde budgettaire resultaat dat rekening houdt met de opgebouwde reserve bedraagt 4.478.759 euro. Het beschikbare budgettaire resultaat van 1.677.861 bekomen we door van het resultaat van de vorige jaren het resultaat van dit jaar toe te voegen.

Het positieve verschil tussen het gebudgetteerde en gerealiseerde exploitatiesaldo leidt tot een positievere autofinancieringsmarge. De autofinancieringsmarge is in 2022 positiever door de combinatie van verminderde exploitatieuitgaven en verhoogde exploitatieontvangsten ten opzichte van het budget. De autofinancieringsmarge is de graadmeter die aantoont of het bestuur in staat is om zelf de jaarlijkse netto-leningsuitgaven te financieren met de exploitatiemiddelen, en dus zonder gebruik te maken van haar reserves. De AFM bedraagt 1.205.638 euro.

Er wordt tevens een gecorrigeerde autofinancieringsmarge berekend met als doel na te gaan of het bestuur wel snel genoeg zijn leningen terugbetaald. De gecorrigeerde AFM bedraagt 1.430.749 euro, dit betekent dat de AFM nog groter is na correctie. We betalen dus voldoende snel onze leningen terug aan de financiële instellingen.

 

Exploitatiebudget
Globaal gezien werden de totale exploitatie-uitgaven voor 98,65% gerealiseerd, de exploitatie-ontvangsten werden voor 102% gerealiseerd. In totaal werd er 268.333 euro minder uitgegeven op exploitatie dan geraamd. Per onderdeel bespreken we verder de realisatie en de verklaring van de verschillen.

Exploitatiebudget – Operationele uitgaven
Goederen en diensten
Het budget op de code 60/1, uitgaven voor goederen en diensten, is voor 89,06% gerealiseerd. Er was een overschot van 473.158 euro tussen het budget en de rekening.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
De personeelsuitgaven (code 62) bedragen bijna 40% van de totale exploitatie-uitgaven. De realisatie bedraagt 105% van het gebudgetteerde bedrag. De totale personeelskost van het eigen personeel bedraagt 7,8 miljoen euro. Er werd een responsabiliseringsbijdrage voor het OCMW betaald voor 49.539 euro.

De verschillen zijn eerder aan de lage kant. Binnen deze groep zitten ook de lonen van het onderwijzend Personeel (in/uit). Deze is in 2022 geboekt voor 2.611.184 euro, ze was gebudgetteerd voor 2.500.000 euro.

De personeelskredieten stonden in 2022 onder hoge druk door de steeds stijgende lonen n.a.v. de inflatie en de daardoor overschreden spilindexen.

Specifieke kosten sociale dienst OCMW
Deze rubriek omvat alle uitgaven met betrekking tot de sociale dienst van het OCMW. Het betalen van leeflonen, financiële steunen,… Er zijn verhoogde realisaties in de rubriek Leeflonen door de hogere uitkeringen n.a.v. de Oekraïnecrisis.

Toegestane werkingssubsidies
20% van de exploitatieuitgaven zijn werkingssubsidies, m.b. 3.973.851 euro. Deze worden gegeven aan andere besturen, aan verenigingen of aan particulieren. Ze vinden hun oorsprong in een wettelijke basis, samenwerkingsovereenkomsten, subsidiereglementen of nominatieve gemeenteraadsbesluiten. Alle subsidies zijn vrij nauwkeurig te budgetteren, met uitzondering van de subsidies gebaseerd op een kaderreglement. De vraag naar een bepaalde subsidie kan van jaar tot jaar fluctueren.

Een overzicht van alle verstrekte subsidies vindt u in de toelichting bij de financiële nota, m.b. overzicht van de verstrekte exploitatiesubsidies.

Hieronder sommen we enkele overdrachten op:

AG Nazareth (prijssubsidie) 334.610
Dotatie Politiezone Schelde Leie 1.453.379
Dotatie Brandweerzone Centrum 445.206
Afvalintercommunale IVM 776.743
Zorgband 569.700
Erediensten 14.000

Andere operationele uitgaven
Uitgaven die hieronder vallen zijn de verschillende belastingen ten laste van de gemeente, zoals de onroerende voorheffing, de roerende voorheffing. Ook oninbare fiscale en niet-fiscale opbrengsten zijn hiervan een onderdeel. Deze onwaarden bedroegen in 2022 17.815,92 euro. In 2022 was er ook een operatie om de boekhouding uit te zuiveren en te ontdoen van oude aanrekeningen en vorderingen. Het saldo werd in resultaat genomen, dit leidt tot een kost van 20.095 euro.

 

Exploitatiebudget - Financiële uitgaven
De financiële uitgaven betreffen de intresten op de verschillende leningen, rekeningen, e.a.

We betaalden in 2022 in totaal 184.723 euro op onze openstaande leningen bij financiële instellingen en 1.677 euro aan financiële kosten voor de leasing van onze openbare verlichting.

 

Exploitatiebudget – Operationele ontvangsten

Ontvangsten uit de werking
De ontvangsten uit de werking of retributies bedragen 1.079.719 euro en liggen, met een realisatie van 93%, in de lijn van het budget.

Fiscale ontvangsten en boetes
De geïnde belastingen bedragen 52% van de exploitatieontvangsten en zijn globaal gezien correct gebudgetteerd. De grote fiscale ontvangsten (Personenbelasting en Onroerende Voorheffing) zijn 100% of meer dan 100% gerealiseerd.
De algemene gemeentebelasting bedraagt normaal ongeveer 940.000 euro, in 2022 vorderden we 959.005 euro. Er zijn geen verrassingen voor onze eigen belastingen.

Werkingssubsidies
25% van de ontvangsten zijn werkingssubsidies. Dit zijn ontvangen overdrachten van een andere overheid en gaat over de algemene middelen zoals het Gemeentefonds, de ex-sectorale subsidies, de personeelssubsidies… Ook specifieke werkingssubsidies in het kader van een project horen bij deze budgetrubriek. Uitzonderlijk dit jaar zijn de extra middelen die we ontvangen hebben voor de financiering van de leeflonen in het kader van de Oekraïnecrisis.

Recuperatie specifieke kosten OCMW
Onder deze rubriek werden de kosten opgenomen met betrekking tot de typische financiële relaties die ontstaan tussen de sociale dienst van het OCMW en zijn cliënten zoals bv. Het uitbetalen van leefloon en steun in speciën. Deze rubriek wordt enkel gebruikt in een OCMW.

Andere operationele ontvangsten
Deze normaal gezien beperkte groep ontvangsten wordt gevormd door inhoudingen op personeelsuitgaven, zoals de persoonlijke bijdrage op de maaltijdcheques van het gemeentepersoneel en de pensioenbijdragen van het politieke personeel. Ook de tussenkomst van andere gemeenten in de werkingskost wordt hier geboekt, vb. dienst collectieve schuldenregeling. Ook de exploitatieopbrengst van de uitbestede 'Openbare verlichting' is hier een onderdeel van.

 

Exploitatiebudget - Financiële ontvangsten
De financiële ontvangsten betreffen ontvangen dividenden en intresten van onze intercommunales. Ook de creditintresten op diverse bankrekeningen vormen deze groep inkomsten.

Eandis 299.170
AG Nazareth 150.000
Veneco (1% intrest) 12.802
Zefier 7.345
Sociale huisvestingsmaatschappijen 37
  469.354

 

Investeringsbudget

Uitgaven
Een overzicht van de gerealiseerde uitgaven van de investeringsprojecten vindt u in de toelichting van de financiële nota. In dat overzicht ziet u per investeringsproject de gerealiseerde uitgaven op het transactiekredieten van 2022. Van de geraamde transactiekredieten op 2022 werd 62% aangerekend.

Alle bedragen vindt u terug in het ‘Detail investeringen & overdrachten’.

Toegestane investeringssubsidies

  Jaarrekening 2022
Politiezone Schelde Leie 44.958
Brandweerzone Centrum 40.400
Zorgband 153.078
Erediensten 0
Anderen 0
  238.437

Ontvangsten

Een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten van de investeringsprojecten vindt u in de toelichting van de financiële nota. In dat overzicht ziet u per investeringsproject de gerealiseerde ontvangsten op het transactiekrediet van 2022.
Er werd voor 231.380,83 euro aan investeringssubsidies gevorderd in 2022. Andere ontvangsten waren de verkoop van Veneco aandelen voor 134.287,44 euro en een kapitaalvermindering van 57.985 euro in het kader van de operatie 'Openbare verlichting'.

 

Financieringsbudget

Uitgaven
Aflossing financiële schulden
In deze rubriek vinden we de kapitaalsaflossingen terug (1.006.065) aan onze financiële instellingen voor leningen en leasing. De financiële kosten staan bij het exploitatiebudget.
Er was ook een aflossing van onze leasing aan Gaselwest/Eandis in het kader van onze openbare verlichting. Deze aflossing bedroeg 148.256 euro.

Toegestane leningen
De gebudgetteerde toegestane lening van de gemeente aan het Autonoom Gemeentebedrijf bedroeg 1.744.213 euro. Daarvan werd effectief 1.273.866 euro aan lening toegestaan ter financiering van het investeringssaldo 2022 van het gemeentebedrijf.

Ontvangsten
Terugvordering van leningen
De periodieke terugvordering is de terugbetaling van de toegestane lening aan Farys (22.545), Wijkwerken Leie-Schelde (1.928) en de kapitaalsaflossingen (261.220) van het AG Nazareth.
In het kader van de operatie openbare verlichting met Gaselwest/Eandis werd een leasing opgenomen van 43.032 euro voor de investeringen van 2022.

Opname van leningen
niet van toepassing

 

Onbeschikbare gelden
Er zijn geen onbeschikbare gelden.

Schulden
Op 31/12/2022 bedroeg de openstaande schuld van de gemeente en OCMW Nazareth 10.501.802 euro. Hiervan is 8,8 miljoen euro bij financiële instellingen en 1,7 miljoen euro bij Gaselwest/Eandis. In 2023 betalen we 1.174.011 euro terug.

De bruto-schuldratio op onze leningen bij financiële instellingen bedraagt 0,49; de netto-schuldratio = 0,56.

Bruto-schuldratio = schuldsaldo 31/12/2022 gedeeld door de exploitatieontvangsten
Netto-schuldratio = schuldsaldo 31/12/2022 gedeeld door de exploitatieontvangsten min lonen onderwijzend personeel en Zorgband

 

Rekeningtabel

Terug naar navigatie - Rekeningtabel
Jaarrekening 2022
2022
I.A. EXPLOITATIEUITGAVEN Jaarrekening MJPA 2023/0 (eindbudget) Verschil Gerealiseerd in %
Personeelskost (62) 7.865.892 7.513.769 352.123 104,69%
- Politiek personeel 375.694 384.508 -8.814 97,71%
- Vastbenoemden 1.518.376 1.489.726 28.650 101,92%
- Contractuelen 5.389.168 5.070.468 318.700 106,29%
- Onderwijzend personeel tlv bestuur 96.529 54.103 42.426 178,42%
- Pensioenen politiek personeel 106.111 90.923 15.188 116,70%
- Diverse personeelskosten 330.474 363.936 -33.462 90,81%
- Responsabiliseringsbijdrage 49.539 60.104 -10.565 82,42%
Personeel (in/uit) 2.866.699 2.814.894 51.805 101,84%
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden 2.611.184 2.500.000 111.184 104,45%
- Vastbenoemden Zorgband 255.515 314.894 -59.379 81,14%
Werkingskost 3.901.630 4.339.202 -437.572 89,92%
- Goederen en diensten (60/61) 3.853.753 4.326.911 -473.158 89,06%
- Andere operationele uitgaven (640/7) 47.876 12.291 35.585 389,52%
Sociale dienst 756.805 656.339 100.467 115,31%
Leefloon (6480) 340.706 294.948 45.758 115,51%
Steun (6481-2) 416.100 361.391 54.709 115,14%
Overdrachten (649) 3.973.851,19 4.309.153,52 -335.302,33 92,22%
- Politie 1.453.379 1.453.379 0 100,00%
- Politie (ristorno) 0
- Brandweer 445.206 455.921 -10.715 97,65%
- IVM 776.743 720.000 56.743 107,88%
- Zorgband 569.700 784.150 -214.450 72,65%
- Kerkbesturen 14.000 41.358 -27.358 33,85%
- andere besturen 126.842 124.513 2.329 101,87%
- Subsidiereglementen 128.124 173.360 -45.236 73,91%
- Nominatieve subsidies 20.669 25.450 -4.781 81,21%
- Adviesraden 16.200 16.700 -500 97,01%
- Autonoom Gemeentebedrijf (prijssubsidies) 334.610 420.073 -85.463 79,66%
- andere subsidies 88.377 94.250 -5.873 93,77%
Financiële kosten 187.389 187.241 148 100,08%
- Intresten bestaande leningen 184.723 184.725 -2 100,00%
- Overige financiële kosten 1.833 1.266 567 144,79%
- Intresten nieuwe leningen 0 0
- Andere financiële uitgaven 832 1.250 -418 66,59%
I.B. EXPLOITATIEONTVANGSTEN 2022
Jaarrekening MJPA 2023/0 (eindbudget) Verschil Gerealiseerd in %
Prestaties 1.434.180 1.441.856 -7.676 99,47%
- Ontvangsten uit de werking (70) 1.079.719 1.159.095 -79.376 93,15%
- Andere operationele ontvangsten (741/7) 354.461 276.760 77.701 128,08%
- Financiering saldo Respobijdrage door pensioenfonds 0 6.001 -6.001 0,00%
Overdrachten 16.803.554 16.389.424 414.131 102,53%
Fiscale ontvangsten (73) 11.040.952 10.991.480 49.472 100,45%
- Personenbelasting 4.662.445 4.688.893 -26.448 99,44%
- Opcentiemen onroerende voorheffing 4.932.687 4.863.519 69.168 101,42%
- Algemene gemeentebelasting 959.005 940.000 19.005 102,02%
- Motorrijtuigen 221.352 231.068 -9.716 95,80%
- Tweede verblijven 37.000 55.000 -18.000 67,27%
- Verspreiding drukwerk 59.984 60.000 -16 99,97%
- Leegstaande woningen en gebouwen 25.803 20.000 5.803 129,02%
- Afgifte administratieve stukken 90.475 75.000 15.475 120,63%
- Andere 52.201 58.000 -5.799 90,00%
Andere overdrachten (740) 5.762.602 5.397.943 364.659 106,76%
- Gemeentefonds 2.490.801 2.438.913 51.888 102,13%
- Gemeentefonds: ex-sectorale subsidies 213.048 213.048 0 100,00%
- Subsidie: open ruimte 268.036 268.036 0 100,00%
- Gemeentefonds: compensatie Eliataks 193.458 193.458 0 100,00%
- Gesco premies 543.507 543.507 0 100,00%
- Responsabiliseringsbijdrage: tussenkomst VL 29.060 54.104 -25.044 53,71%
- Andere algemene werkingssubsidies 241.587 116.414 125.173 207,52%
0
- Toelagen onderwijs (werking) 345.146 347.963 -2.817 99,19%
- Toelagen BKO 452.385 450.000 2.385 100,53%
- Leefloon 288.390 230.000 58.390 125,39%
- Sociale maribel 94.887 170.000 -75.113 55,82%
- Andere specifieke werkingssubsidies 602.297 372.500 229.797 161,69%
Personeel (in/uit) 2.850.155 2.814.894 35.262 101,25%
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden 2.611.468 2.500.000 111.468 104,46%
- Vastbenoemden Zorgband 238.687 314.894 -76.207 75,80%
Sociale dienst 69.017 62.379 6.638 110,64%
- Recuperatie individuele hulpverlening 69.017 62.379 6.638 110,64%
Financiële opbrengsten 469.625 462.210 7.415 101,60%
- Intresten uit beleggingen 62 200 -138 30,89%
- Dividenden 456.553 449.208 7.345 101,64%
- Andere 13.010 12.802 208 101,63%
A. Exploitatieuitgaven 19.552.265 19.820.598 -268.333 98,65%
B. Exploitatieontvangsten 21.626.531 21.170.762 455.769 102,15% 19.196.320 21.591.578
Exploitatiesaldo (B-A) 2.074.266 1.350.164 724.102 153,63% -355.945 -34.953
II. INVESTERINGSBUDGET 2022
1,00 Jaarrekening MJPA 2023/0 (eindbudget) Verschil Gerealiseerd in %
A. Uitgaven 3.199.356 5.117.050 -1.917.694 62,52%
Projecten 2022-2025: 2.960.919 4.647.725 -1.686.806 63,71%
0
Investeringssubsidies Politiezone 44.958 44.958 0 100,00%
Investeringssubsidie Brandweer 40.400 90.741 -50.341 44,52%
Investeringssubsidie Zorgband 153.078 288.235 -135.157 53,11%
Investeringssubsidies erediensten 0 40.000 -40.000 0,00%
Investeringssubsidies anderen 0 5.390 -5.390 0,00%
B. Ontvangsten 423.653 1.490.565 -1.066.912 28,42%
Investeringssubsidies 231.381 1.248.293 -1.016.912 18,54%
Andere 192.272 242.272 -50.000 79,36%
Investeringssaldo (B-A) -2.775.703 -3.626.484 850.781 76,54% -2.909.990
134.287
III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN -701.437 -2.276.321 1.574.883 30,81%
IV. FINANCIERINGSBUDGET 2022
Jaarrekening MJPA 2023/0 (eindbudget) Verschil Gerealiseerd in %
A. Uitgaven 2.428.188 2.902.503 -474.315 83,66%
Kapitaal bestaande bankleningen 1.006.065 1.006.065 0 100,00%
Kapitaal nieuwe bankleningen 0 0
Gespreide betaling recreatiegronden 0
Toegestane leningen AG 1.273.866 1.744.213 -470.347 73,03%
Toegestane leningen anderen 0 0
Leasing: openbare verlichting 148.256 152.224 -3.968 97,39%
B. Ontvangsten 328.726 752.684 -423.959 43,67%
Op te nemen leningen 0 250.000 -250.000 0,00%
Opgenomen leningen 0
Aankoop recreatiegronden 0
Terugvordering toegestane leningen AG 261.220 305.856 -44.636 85,41%
Terugvordering toegestane leningen anderen 24.473 24.473 0 100,00%
Leasing: openbare verlichting 43.032 172.355 -129.323 24,97%
Financieringssaldo (B-A) -2.099.462 -2.149.818 50.357 97,66% -2.360.682
-261.220
V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR -2.800.899 -4.426.139 1.625.240
0
VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ. 4.478.759 4.478.759 0
Raming niet verwerkt in het MJP van vorig jaar 0 0
Overgedragen investeringssaldo 0 0
0
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 1.677.860 52.620 1.625.240
VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN 0 0 0
BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT 1.677.860 52.620 1.625.240
AUTOFINANCIERINGSMARGE 2022
Jaarrekening MJPA 2023/0 (eindbudget) Verschil Gerealiseerd in %
I. Exploitatiesaldo 2.074.266 1.350.164 724.102
0
II. Netto periodieke aflossingen (a-b) 868.628 827.960 40.667
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 1.154.321 1.158.289 -3.968
b. Periodieke terugvordering leningen 285.694 330.329 -44.636
Autofinancieringsmarge (I-II) 1.205.638 522.204 683.434
Bruto-schuldratio 0,49 0,52
Netto-schuldratio (excl. Lonen OP en Zorgband) 0,56 0,60

De realisatie van de kredieten (schema J3)

Terug naar navigatie - De realisatie van de kredieten (schema J3)

De realisatie van de kredieten bevat de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de kredieten die voor dat jaar opgenomen waren in het meerjarenplan. Zo evalueert de raad in de jaarrekening niet alleen de beleidsinhoud, maar ook de aanwending van de kredieten. Net zoals bij het meerjarenplan worden de kredieten van de gemeente en het OCMW afzonderlijk in het schema opgenomen, zodat elke raad de kredieten van zijn entiteit kan evalueren.

Jaarrekening 2022 Eindkredieten Initiële kredieten
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Gemeente
Exploitatie 16.095.392 19.689.265 16.163.359 19.429.503 15.600.825 18.594.858
Investeringen 3.025.803 423.653 4.789.315 1.490.565 4.994.523 238.387
Financiering 2.381.880 328.726 2.856.195 752.684 2.935.594 6.063.928
Leningen en leasings 1.108.014 43.032 1.111.982 422.355 1.084.220 5.729.455
Toegestane leningen en betalingsuitstel 1.273.866 285.694 1.744.213 330.329 1.651.374 334.473
Overige financieringstransacties 0 0 0 0 200.000 0
OCMW
Exploitatie 3.456.873 1.937.266 3.657.239 1.741.260 3.666.349 1.654.311
Investeringen 173.553 0 327.735 0 224.500 0
Financiering 46.307 0 46.307 0 46.307 0
Leningen en leasings 46.307 0 46.307 0 46.307 0
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP eindkrediet:
MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2020: Budg. 79728
MJP initieel krediet:
MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2020: Budg. 76319
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

De balans (schema J4)

Terug naar navigatie - De balans (schema J4)

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het jaar in vergelijking met het vorige jaar. Ze bevat alle activa en passiva. De activa zijn de bezittingen van het bestuur. Het zijn de middelen waarover het beschikt om toekomstige economische voordelen of een dienstverleningspotentieel te creëren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vaste en vlottende activa. De passiva zijn de financieringsbronnen. Ze zijn ingedeeld in de schulden en het netto-actief. Het netto-actief is het verschil tussen de activa en de schulden. 

2022 2021
ACTIVA 100.959.022 104.234.175
I. Vlottende activa 5.312.220 9.427.357
A. Liquide middelen en geldbeleggingen 2.256.726 4.393.507
B. Vorderingen op korte termijn 2.727.436 4.768.435
1. Vorderingen uit ruiltransacties 918.841 1.005.083
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 1.808.596 3.763.352
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0 0
D. Overlopende rekeningen van het actief 0 0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 328.057 265.415
II. Vaste activa 95.646.803 94.806.818
A. Vorderingen op lange termijn 5.842.795 4.917.265
1. Vorderingen uit ruiltransacties 5.842.795 4.917.265
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0 0
B. Financiële vaste activa 15.870.835 15.988.742
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 25.000 25.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 14.426.561 14.464.286
3. OCMW-verenigingen 1.301.564 1.381.746
4. Andere financiële vaste activa 117.710 117.710
C. Materiële vaste activa 73.384.982 73.582.470
1. Gemeenschapsgoederen 70.186.817 70.298.009
a. Terreinen en gebouwen 51.767.767 51.224.566
b. Wegen en andere infrastructuur 11.517.918 11.946.823
c. Installaties, machines en uitrusting 252.300 226.663
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 348.797 313.194
e. Leasing en soortgelijke rechten 6.235.549 6.586.220
f. Erfgoed 64.486 543
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 3.002.732 3.085.694
a. Terreinen en gebouwen 2.965.027 3.046.883
b. Installaties, machines en uitrusting 14.300 13.194
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 23.405 25.616
d. Leasing en soortgelijke rechten 1 1
3. Andere materiële vaste activa 195.432 198.767
a. Terreinen en gebouwen 195.432 198.667
b. Roerende goederen 0 100
D. Immateriële vaste activa 548.191 318.342
2022 2021
PASSIVA 100.959.022 104.234.175
I. Schulden 18.795.067 21.350.013
A. Schulden op korte termijn 5.269.375 6.672.916
1. Schulden uit ruiltransacties 3.330.472 2.454.580
a. Voorzieningen voor risico's en kosten 567.040 508.844
b. Financiële schulden 0 2.033
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 2.763.432 1.943.703
2. Schulden uit niet-ruiltransacties 764.892 3.065.205
3. Overlopende rekeningen van het passief 0 0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 1.174.011 1.153.131
B. Schulden op lange termijn 13.525.692 14.677.097
1. Schulden uit ruiltransacties 13.525.692 14.677.097
a. Voorzieningen voor risico's en kosten 4.197.900 4.217.136
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 4.197.900 4.217.136
2. Andere risico's en kosten 0 0
b. Financiële schulden 9.327.792 10.459.961
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 0 0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0 0
II. Nettoactief 82.163.955 82.884.161
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen 4.917.842 5.050.273
B. Gecumuleerd overschot of tekort 6.362.076 7.043.611
C. Herwaarderingsreserves 2.885.979 2.792.219
D. Overig nettoactief 67.998.058 67.998.058
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
JR dossier, voorgaand jaar:
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 804256 Alg. 42748
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

De staat van opbrengsten en kosten (schema J5)

Terug naar navigatie - De staat van opbrengsten en kosten (schema J5)

De staat van opbrengsten en kosten vermeldt de opbrengsten en kosten van het jaar en vergelijkt die van het vorige jaar. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de operationele en de financiële kosten en opbrengsten. De regelgeving over BBC erkent geen uitzonderlijke opbrengsten of kosten meer. Buitengewone opbrengsten of kosten worden, naargelang hun aard, gekwalificeerd als operationele of financiële opbrengsten of kosten. Het bestuur kan het uitzonderlijke karakter, het onderscheid met de andere operationele en financiële opbrengsten of kosten en de invloed op het resultaat van het jaar duiden in de toelichting. Het verschil tussen de totale opbrengsten en kosten resulteert in het overschot of het tekort van het jaar.

2022 2021
I. Kosten 22.732.666 21.637.982
A. Operationele kosten 22.545.277 21.429.987
1. Goederen en diensten 3.853.753 3.741.209
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 10.732.590 9.581.989
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 2.941.964 3.619.475
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 756.805 478.352
5. Toegestane werkingssubsidies 3.973.851 3.799.679
6. Toegestane investeringssubsidies 238.437 192.834
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 0 0
8. Andere operationele kosten 47.876 16.449
B. Financiële kosten 187.389 207.995
II. Opbrengsten 22.051.130 21.104.598
A. Operationele opbrengsten 21.217.694 20.201.947
1. Opbrengsten uit de werking 1.079.719 1.052.907
2. Fiscale opbrengsten en boetes 11.040.952 10.534.904
3. Werkingssubsidies 8.374.070 8.006.115
a. Algemene werkingssubsidies 3.979.498 3.575.189
b. Specifieke werkingssubsidies 4.394.573 4.430.926
4. Recuperatie individuele hulpverlening 69.017 27.823
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 60.787 8.261
6. Andere operationele opbrengsten 593.148 571.937
B. Financiële opbrengsten 833.436 902.651
III. Overschot of tekort van het boekjaar -681.536 -533.385
A. Operationeel overschot of tekort -1.327.584 -1.228.040
B. Financieel overschot of tekort 646.048 694.655
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar -681.536 -533.385
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0
B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar -681.536 -533.385
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
JR dossier, voorgaand jaar:
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 804256 Alg. 42748
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth