Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

Globale evaluatie

Terug naar navigatie - Globale evaluatie

Prikkels tot verbinding en ontmoeting blijven meer dan ooit belangrijk.

We doen dit door een aantal grote investeringsprojecten. De  speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite kan in gebruik genomen worden. Samen met vzw Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen ontwikkelen we een nieuwbouw en publiek park op het domein van 't Kinderkasteeltje.

Maar ook op een meer indirecte manier willen we er toe bijdragen dat iedereen er bij hoort, dat we een warme gemeente zijn waar voor iedereen plaats is. Naar aanleiding van de Oekraïne-crisis zetten we volop in op de opvang en ondersteuning van vluchtelingen en namen hierin het voortouw. We behaalden, na een voorbereidingstraject van 3 jaar, het 'label Kindvriendelijke gemeente': samen geven we alle kinderen en jongeren de ruimte om jong te zijn. In samenwerking met partners zetten we volop in tewerkstelling en activering. We nemen deel aan het project Digi-banken om de digitale inclusie te bevorderen.

 

Wat realiseerden we nog in 2022?

 • We startten het project 'Zorgzame buurten' op in Eke-Landuit
 • In het oorlogsmuseum organiseren we een tentoonstelling over WO II, met bijzondere aandacht over het verzet en de rol van de vrouw in de oorlog.
 • Samen met de nieuwe toegankelijkheidsraad nemen we drempels weg voor ontmoeting. 
 • We werken samen met vzw Uilenspiegel om laagdrempelige studie- en gezinsondersteuning aan te bieden
 • We startten met de voorbereiding van een lokaal dienstencentrum met als uitvalsbasis WZC Wielkine in samenwerking met Zorgband Leie en Schelde.
 • We vierden de 20ste editie van de kunstenaarstentoonstelling Het Kollektief.

 

Realisatie via het Autonoom Gemeentebedrijf:

 • polyvalent jeugdlokaal op de Sterrenbossite
 • padelterreinen

Ruimte voor ontmoeting en verbinding

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur

Terug naar navigatie - PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur

Ons plan

Het lokaal bestuur Nazareth beschikt over een uitgebreid patrimonium. Vanuit een lange termijn visie zorgen we voor een functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur waarin ontmoeting mogelijk wordt gemaakt. Zo worden o.m. alle gebouwen van het lokaal bestuur voorzien van een digitaal sleutelsysteem. Op de Sterrenbossite wordt een speel-en ontmoetingsruimte voorzien, er wordt gezocht naar een herbestemming voor de Dekenij en de infrastructuur van de gemeentelijke muziekacademie wordt verruimd naar een divers kunstencentrum.

Wordt gerealiseerd via het AG: het digitaal sleutelsysteem van de gebouwen en lokalen van het AG, de nieuwe lokalen van de KSA en speelpleinwerking op Sterrenbossite, de herbestemming van de dekenij en de inrichting van het kunstencentrum.

Stand van zaken

Digitaal sleutelsysteem

Omwille van budgettaire redenen beslisten we om dit project uit te stellen, wellicht tot de volgende legislatuur.

Speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite

 • Nieuw polyvalent jeugdlokaal:
  • Begin 2021 is de opdracht voor de bouw van het nieuwe polyvalente jeugdlokaal gegund en konden de werken starten. 
  • Eind 2022 was het nieuwe polyvalente jeugdlokaal klaar om in gebruik genomen te worden, de officiële opening volgde  in april 2023.
  • We beslisten om de oude KSA-gebouwen en de oude sanitaire ruimte te slopen (uitvoering in 2023).
 • Speelzone:
  • Na een uitgebreid participatietraject keurden we in september 2021 het definitief ontwerp goed.
  • De uitvoering liep in 2022 vertraging op omdat de eerste aanbestedingsprocedure geen geschikte offertes opleverde. De werken startten uiteindelijk na het zomerverlof. Met de realisatie van de Sterrenbossite hebben we volgende zaken gerealiseerd:
   • De bestaande ruimtelijke structuur van de Sterrenbossite is versterkt. Het beboste speelplein is omgevormd tot groen speelweefsel, de open speelzone met aansluitende tennisterreinen omgevormd tot ruime ontmoetings- en recreatieruimtes. Er is nu een centraal openbaar park waar er plaat is voor kinderen, jongeren, gezinnen, ouderen, jeugdverenigingen, tennis, speelpleinwerking ... een plaats voor alle inwoners.
   • De bestaande toegangen en verbindingen voor fietsers en voetgangers binnen de speelzone zijn  geherwaardeerd en ingericht om zo zachte mobiliteit te versterken. De site is zo veel mogelijk autovrij gemaakt.
   • We kunnen de infrastructuur voor zowel jeugd als tennis functioneler gebruiken.
  • Daarnaast kochten we een stuk grond in de Drapstraat aan met het oog op de aanleg van een parking voor de site Sterrenbos. In 2023 werken we de speelzone en de omgevingsaanleg af en zorgen we voor een ontsluiting van de Sterrenbossite ter hoogte van de Drapstraat.
  • Het ontwerpbureau dat instaat voor de herinrichting van de speelzone kreeg een uitbreiding van hun opdracht om ook een ontwerp voor de omgeving rond de jeugdinfrastructuur op te maken, de timing van de uitvoering is nog niet bepaald.

 

Polyvalent jeugdlokaal

Herbestemming dekenij en het divers kunstencentrum

In 2022 maakten we een definitief ontwerp op voor het divers kunstencentrum. Voor de herinrichting van de dekenij maken we de koppeling met het naastgelegen divers kunstencentrum. De architecten van beide projecten werkten een gezamenlijk plan van aanpak uit met het oog op een gezamenlijke omgevingsvergunning en aanbestedingsprocedure.

De uitvoering kan echter pas starten na de werken van de Vrije Basisschool. Omwille van budgettaire redenen is verdere uitvoering niet meer deze legislatuur voorzien.

Renovatie Burgerlijk Godshuis

De renovatie van de achterbouw van het Burgerlijk Godshuis voeren we versneld door. Zo kan deze ruimte gebruikt worden als tijdelijke bureauruimte voor de medewerkers van het team Welzijn tijdens de renovatiewerken van het Sociaal Huis (gepland vanaf najaar 2023). Dit is op de lange termijn financieel voordeliger dan het huren van containers, want ook tijdens de verbouwing van het gemeentehuis zullen medewerkers tijdelijk elders gehuisvest worden.

Daarnaast gaat ook de reeds geplande vervanging van de ramen door in 2023. Doordat in 2022 een beheersplan is opgemaakt, kunnen we aanspraak maken op subsidies.

Tijdspad en mijlpalen

 • Digitaal sleutelsysteem - niet meer deze legislatuur
 • Speel- en ontmoetingsruimte Sterrenbos
  • ontwerp  gebouw- gerealiseerd 2018-2019
  • aanstellen aannemer gebouw - gerealiseerd 2020-2021
  • realisatie gebouw - gerealiseerd 2022
  • participatieproces ontwerp  speelzone - gerealiseerd 2020-2021
  • inrichting speelzone (2022-2023)
  • ontsluiting site (2023)
 • Dekenij
  • aanduiden concessiehouder (2020 - 2021) - geen kandidaat gevonden, on hold tot renovatie dekenij
  • ontwerp gebouw - gerealiseerd 2022
  • uitvoering - na 2025
 • Kunstencentrum
  • ontwikkelen visie - gerealiseerd 2020
  • ontwerp gebouw - gerealiseerd 2022
  • uitvoering - na 2025
 • Burgerlijk Godshuis
  • beheersplan - gerealiseerd 2022
  • nieuwe ramen en renovatie achterbouw (2022-2023)

Wat kost het

 • Speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite:
  • Het polyvalent jeugdlokaal wordt gerealiseerd via het AG, de speelzone via de gemeente.
  • Voor dit project zijn subsidies aangevraagd. Door de stijgende prijzen van de grondstoffen kwam de kost van het gebouw boven 1 miljoen euro uit waardoor we niet langer recht hadden op het volledige subsidiebedrag. Via de Vlaamse Landmaatschappij verkregen we  43.901 euro subsidie, via de provincie kregen we alsnog een bijkomende projectsubsidie van 50.000 euro.
  • Er dienden extra kredieten voorzien te worden voor de aanleg van de speelzone.
 • Herbestemmen dekenij en divers kunstencentrum: bij meerjarenplanaanpassing 2023 zijn geen uitvoeringskredieten meer voorzien in het huidige meerjarenplan, behoudens het budget voor gegund ereloon en wedstrijdvergoedingen in 2022 en 2025.
 • Bij meerjarenplanaanpassing 2023 zijn de bestaande budgetten voor de renovatie van het Burgerlijk Godshuis doorgeschoven naar de actie PD1-01-05 en verhoogd tot 535.000 euro (totaal). Omdat een beheersplan is opgesteld, komen we in aanmerking voor 72.000 euro aan subsidies.
Actieplan PD1-01 Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
AG
Exploitatie
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite 0 0 0 1.019
Totaal Exploitatie 0 0 0 1.019
Investering
PD1-01-01 Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur 0 0 0 0
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite 50.000 -898.804 50.000 899.833
PD1-01-03 Het herbestemmen van de Dekenij 0 0 0 0
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum 0 46.538 0 51.116
Totaal Investering 50.000 -945.342 50.000 950.949
Totaal AG 50.000 -945.342 50.000 951.967
Gemeente & OCMW
Investering
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite 43.901 -226.881 43.901 226.881
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum 0 15.000 0 0
PD1-01-05 Renovatie Burgerlijk Godshuis 0 25.000 0 25.974
Totaal Investering 43.901 -266.881 43.901 252.855
Totaal Gemeente & OCMW 43.901 -266.881 43.901 252.855

PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken

Terug naar navigatie - PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken

Ons plan

Naast het zorgen voor ‘harde’ infrastructuur maken we ruimte voor informele ontmoetingsplaatsen waar mensen worden uitgenodigd tot het maken van een spontane babbel, een vrijblijvend gesprek, het leggen van sociale contacten … . Zo wordt de bibliotheek heringericht en worden er speel- en ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren gecreëerd. Vanuit de inclusie-gedachten nemen we fysieke, sociale, financiële ... hindernissen weg zodat zoveel mogelijk inwoners kunnen deelnemen aan het sociale leven.

Wordt gerealiseerd via het AG: padelterrein, klimwand, interactieve sportmuur

Stand van zaken

Creëren van plaatsen voor ontmoeting

 • Uitbouwen van de bib tot 'derde plek': na een participatie en co-creatietraject in 2020, werd de verdere uitrol van het dossier onderzocht in het licht van de renovatie van het gemeentehuis. Begin september 2021 beslisten we om het traject verder te zetten, de uitvoering gebeurde  in 2022.
  • We kochten nieuwe zelfuitleenbalies en een domoticasysteem aan. In de tweede helft van 2022 zorgden we voor de technische implementatie, zodat vanaf februari 2023 het 'OpenBib systeem' een feit is.  Naast bemande openingsuren, bieden we dan ook onbemande openingsuren aan.
  • De gemeenteraad keurde een aangepast huishoudelijk reglement goed in december.
 • Speelweefsel voor kinderen: het project rond bespeelbare kunst zetten we stop. Het budget zal gebruikt worden voor de realisatie van speelweefsel in het Sterrenbos en in het Vlinderpark.
 • We trachten de dorpskernen en open ruimtes actiever te gebruiken. We maakten een studie m.b.t. de mogelijke herinrichting van Eke-dorp en het Henri De Bockplein, verdere plannen en ontwerpen zijn voor de volgende legislatuur.

Drempels wegnemen

 • Drempels wegnemen inzake vrije tijd:
  • Lokaal netwerk Vrijetijdsparticipatie en Rap op Stap kantoor,
   • We organiseerden een bevraging bij de doelgroep van het lokaal netwerk. Op basis hiervan maakten we een actieplan op.
   • Via de vrijetijdspas en -cheques geven we de meest kwetsbare inwoners de kans om deel te nemen aan de vrijetijdsmogelijkheden binnen Nazareth en dragen we bij aan een inclusievere gemeente. Voor de houders van een vrijetijdspas organiseren we daarnaast ook nog een aantal gratis activiteiten zoals bezoek oorlogsmuseum, Sinterklaasfeest, kerstconcert Singeleke, ...
  • I.s.m. de Cultuurregio starten we de voorbereidingen voor de UitPas: een digitale spaar- en voordeelkaart voor cultuur, sport en vrije tijd. Indien alles volgens plan verloopt, zouden we op 1 januari 2024 kunnen starten met de UiTPAS 
 • Drempels wegnemen voor inwoners met een fysieke of mentale handicap: oprichten van een toegankelijksheidraad:
  • In 2021 is beslist tot de oprichting van een nieuw adviesorgaan, de werking startten we op in  2022.
  • Binnen de toegankelijkheidsraad zijn diverse werkgroepen actief m.b.t. communicatie, toegankelijkheidsprijs, knelpuntenwandeling, vorming verenigingen en scholen, ...
 • Financiële drempels wegnemen:  via het project menstruatiearmoede (i.k.v. jaarthema ‘Vrouwen Aan Zet’) doorbraken we het taboe en gingen we de strijd aan tegen menstruatiearmoede. Door de armoedesituatie krijgen jonge meisjes niet dezelfde kansen op onderwijs, vrije tijd... Hier werd extra aandacht voor gevraagd binnen de bewustmakingscampagne. 

Lokaal dienstencentrum

In samenwerking met Zorgband Leie en Schelde richten we een lokaal dienstencentrum op in Nazareth, met als uitvalsbasis het woonzorgcentrum Wielkine. We startten met de voorbereidingen in 2022.

Tijdspad en mijlpalen

 • Uitbouw van de bib tot 'derde plek' (2020-2023)
 • Klimwand - gerealiseerd 2021
 • Interactieve sportmuur - gerealiseerd 2021
 • Beweegbanken - gerealiseerd 2021
 • Multisportterrein - uitgesteld tot volgende legislatuur
 • Bespeelbare kunst - uitgesteld tot volgende legislatuur
 • Herinrichting skatepark (2023-2024)
 • Nieuwe vrijetijdspassen en cheques  - gerealiseerd 2020
 • UitPAS i.s.m. Cultuurregio (2020-2023)
 • Verenigingsbrochure (2021-2023)
 • Bevraging doelgroep lokaal netwerk (2021-2022)
 • Oprichting toegankelijkheidsraad - gerealiseerd 2021
 • Oprichting lokaal dienstencentrum i.s.m. Zorgband Leie en Schelde (2022-2024)

Wat kost het

 • Er is in totaal 113.500 euro voorzien voor het project Open Bib, de uitgaven zijn gespreid over 2022 en 2023 en blijven binnen het voorziene budget.
 • Extra plaatsen voor ontmoeting (PD1-02-04): de uitgaven betreffen de studie m.b.t. herinrichting dorp Eke - Henri De Bock-plein.
 • Drempels wegnemen voor ontmoeting (PD1-02-05). Op deze actie worden  kosten en ontvangsten geboekt m.b.t.:
  • Iedereen Mee Busje
  • Vrijetijdscheques voor kansengroepen
  • Vlaamse subsidie lokaal netwerk vrijetijdsparticpatie
Actieplan PD1-02 Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
AG
Exploitatie
PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen 0 5.000 0 0
Totaal Exploitatie 0 5.000 0 0
Investering
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting 0 0 0 0
Totaal Investering 0 0 0 0
Totaal AG 0 -5.000 0 0
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting 0 1.000 0 593
PD1-02-05 Drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting 1.500 -9.900 2.520 6.857
Totaal Exploitatie 1.500 -10.900 2.520 7.450
Investering
PD1-02-01 Uitbouwen van de bib tot 'derde plek' 0 60.000 0 87.000
PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen 0 0 0 0
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting 0 14.071 0 14.071
Totaal Investering 0 74.071 0 101.071
Totaal Gemeente & OCMW 1.500 -84.971 2.520 108.521

Iedereen prikkelen tot beleving

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed

Terug naar navigatie - PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed

Ons plan

Het lokaal roerend en onroerend erfgoed wordt beter beschermd door een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid en het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen.

Stand van zaken

Een ruimere erfgoedwerking en een museaal beleid

 • We investeren in lokaal erfgoed: de bibliotheek van Eke naar ontwerp van Juliaan Lampens. In samenwerking met vzw Lampens, het museum Dhondt-Dhaenens,  de cultuurregio Leie en Schelde en het Vlaams Architectuurinstituut willen we dit beschermde gebouw met erfgoedwaarde een publieke functie geven. Met de huidige eigenaar sloten we een erfpacht af voor 25 jaar.
  • In 2022 vonden er verschillende overlegmomenten plaats met mogelijke partners voor het beheer van de Bibliotheek van Lampens.
  • In 2023 zetten we deze gesprekken verder en bereiden we verschillende subsidie-aanvragen voor (beheersplan - erkenning open erfgoed - erfgoedpremie). De opstart van de publiekswerking is voorzien in 2024.
 • In het oorlogsmuseum organiseren we een tentoonstelling over WO II, met bijzondere aandacht over het verzet en de rol van de vrouw in de oorlog.
  • Op 8 mei werd de nieuwe tentoonstelling over het Vergeten Verzet geopend. er kwamen die dag meer dan 200 bezoekers over de vloer. Sindsdien zijn we elke 1ste en 3de zaterdag open voor het publiek en zetten we actief in op groepsbezoeken op afspraak.  We startten  een samenwerking met HoGent voor de uitwerking van educatieve pakketten over de expo.
  • De expo over het Vergeten Verzet is enig in Vlaanderen. We vertellen een uniek verhaal over sterke vrouwen  tijdens WOII in onze regio. 

Opening tentoonstelling Het Vergeten Verzet

 • Volgende activiteiten gingen verder door in 2022:
  • Inventarisatie en ontsluiting Heemkundige collectie:  alle materialen werden gefotografeerd en kregen een plaats op de eerste verdieping van het erfgoedhuis (archief). In samenwerking met CAG werken we de inventaris verder af . In het najaar van 2023 zullen we de collectie ontsluiten via  de website van Erfgoedinzicht . Op deze wijze hebben we een goed zicht op onze collectie en wordt onze lokale erfgoed op een goede manier bewaard.
  • In de kijker zetten van het Nazareense erfgoed
  • Uitbouw van een vrijwilligerswerking rond erfgoed
  • Inzetten op  publiekswerking rond erfgoed, onder meer door de jaarlijkse deelname aan de Erfgoeddag en de Open Monumentendag, de organisatie van een lezing met Kristien Hemmerechts, een wandeling in de Eekse Scheldevallei waarbij via QR-codes weetjes over de vroegere steenbakkerij worden gedeeld, ...

Onroerend erfgoed - samenwerking met IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst)

 • We krijgen een subsidie van de provincie voor een project rond onze erfgoedbomen. Tijdens de Open Monumentendag zetten we de erfgoedbomen in de kijker met een brochure en bijhorende wandeling.
 • In 2022 startten we met de opmaak van een waarderingskader voor het vastgesteld bouwkundig erfgoed. Samen met de aangesloten gemeenten ontwikkelen we een methodologie die in elke gemeente uniform toepasbaar is.
 • In samenwerking met de andere cultuur- en erfgoedactoren in de referentieregio Gent, dienden we een regionaal doorbraakproject erfgoed en cultuur in bij Labo Regiovorming (VVSG). Doel is om de samenwerking in het brede erfgoed- en cultuurlandschap van de nieuwe referentieregio Gent te bevorderen. 
 • We bereiden een project voor rond de bunkergordel ‘Bruggenhoofd Gent’ (i.s.m. IOED Viersprong en IOED Schelde-Durme). 

Tijdspad en mijlpalen

 • Aanwerving bijkomend halftijds administratief medewerker  - gerealiseerd 2020
 • Inventarisatie en ontsluiting Heemkundige collectie
  • Inventarisatie (2020-2021)
  • Waarderingstraject (2021)
  • Ontsluiten van foto's en info van objectie via website (2021-2022)
  • Publieksactiviteit (2023)
 • Oorlogsmuseum
  • Tentoonstelling WO I (2019-2020) - gerealiseerd
  • Tentoonstelling WO II 'Het vergeten verzet' (2021-2023)  -  gerealiseerd
 • IOED
  • Start werking vanaf 1 januari 2021
  • Project erfgoedbomen (2021-2022)  -  gerealiseerd 2022
 • Bibliotheek Eke naar ontwerp Juliaans Lampens - publieksfunctie realiseren (2022-2024)
 • Restauratie kapellen (2023)

Bibliotheek Eke naar ontwerp J. Lampens

Wat kost het

 • De werkingssubsidie voor het IOED verhoogden we met 100 euro naar 5.100 euro, de Erfgoedcel Leie en Schelde ontvangt 3.500 euro.
 • We ontvangen een provinciale subsidie voor erfgoedbomen van 1.000 euro.
 • Op de actie PD2-01-03 zijn de kosten geboekt i.v.m. de realisatie van de tentoonstelling 'Het vergeten verzet'.
 • Voor de bibliotheek Julien Lampens zijn, naast de investeringskosten, de kosten voor de erfpachtvergoeding opgenomen (inclusief notariskosten).
 • De overige inkomsten en uitgaven  hebben betrekking op tentoonstellingen, erfgoedactiviteiten, ...
Actieplan PD2-01 Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD2-01-01 Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid 200 -16.150 1.316 18.689
PD2-01-02 Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen 0 5.000 0 5.100
PD2-01-03 Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur 0 580 0 80
PD2-01-04 Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens 0 9.000 0 12.618
Totaal Exploitatie 200 -30.730 1.316 36.487
Investering
PD2-01-01 Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid 0 8.500 0 425
PD2-01-02 Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen 0 0 0 0
PD2-01-03 Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur 0 23.500 0 15.644
PD2-01-04 Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens 0 0 0 1.279
Totaal Investering 0 32.000 0 17.347
Totaal Gemeente & OCMW 200 -62.730 1.316 53.834

PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures

Terug naar navigatie - PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures

Ons plan

Om het organiseren van belevende prikkels eenvoudiger te maken, evalueren we de subsidiereglementen ter ondersteuning van het verenigingsleven en allerhande projecten, vereenvoudigen ze en stemmen ze meer op elkaar af. Tegelijkertijd actualiseren we het totale subsidiebedrag, gezien het hoger aantal socio-culturele initiatieven.

Stand van zaken

Er is een participatief proces opgestart met jeugd- en cultuurrraad. Tijdens het traject zijn de huidige reglementen geëvalueerd en zijn er nieuw reglementen uitgewerkt. In maart 2022  keurde de gemeenteraad  de nieuwe reglementen voor jeugd en cultuurverenigingen goed.

Door de reglementswijziging zijn verschillende knelpunten weggewerkt en dragen we bij tot een meer eerlijke en transparante subsidieverdeling.  Door extra aandacht te schenken aan betrokkenheid van de gebruikers is het draagvlak voor de wijzigingen en nieuwe accenten sterk vergroot.

In 2023 volgen we het nieuwe reglement verder op.

Tijdspad en mijlpalen

 • Visie - gerealiseerd 2020
 • Visie vertalen in reglement (2021-2022) -- gerealiseerd 2022

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn  hier in 2022 geen budgetten aan gekoppeld.

PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod

Terug naar navigatie - PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod

Ons plan

Verenigingen en organisaties hebben een uitgebreid vrijetijdsaanbod. Vanuit het lokaal bestuur willen op een toegankelijke manier aanvullende activiteiten organiseren.

Stand van zaken

 • Door de organisatie van tentoonstellingen geven we een podium aan lokale kunstenaars zodat ze hun werken kunnen tonen.
  • In juni organiseerden we een Quilttentoonstelling in cc De Zwaan.
  • In 2022 vierden we de 20ste editie van het Kollektief en maakten we er een feesteditie van . We hadden meer dan 30 deelnemers en meer dan 600 bezoekers.

   Het Kollektief is een tweejaarlijkse tentoonstelling waar kunstenaars uit Nazareth hun werk tonen aan het grote publiek. Een jury kiest het knapste werk eruit en schuift dat kunstwerk naar voor om aan te kopen door het gemeentebestuur. Het werk krijgt zo een permanente plaats in onze gemeentelijke infrastructuur. Kollektief wordt afgewisseld met Perspectieven: een tweejaarlijkse tentoonstelling met werk van de drie laureaten die het jaar voordien deelnamen aan het Kollektief.

 

20ste editie 'Het Kollectief'

 • Het Kunstenaarsoverleg krijgt verder vorm: dit is een plaats voor uitwisseling, feedback en gezamenlijke initiatieven.
 • We zetten de kunstateliers voor de kinderen van de lagere school verder.

Tijdspad en mijlpalen

 • Het tekenatelier uitbreiden naar een filiaalwerking van de stedelijke academie voor kunstonderwijs (voorzien vanaf 2023)
 • Opstart Kunstenaarsoverleg - gerealiseerd 2021
 • Feesteditie 20ste editie van het Kollektief - gerealiseerd 2022
 • Street Art Project Pilaar (2022-2024)

Wat kost het

 • In dit actieplan zijn de kosten verbonden aan het Kollektief opgenomen.
Actieplan PD2-03 Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD2-03-02 Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars 0 4.200 0 3.104
Totaal Exploitatie 0 4.200 0 3.104
Investering
PD2-03-02 Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars 0 1.500 0 650
Totaal Investering 0 1.500 0 650
Totaal Gemeente & OCMW 0 5.700 0 3.754

PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl

Terug naar navigatie - PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl

Ons plan

Het lokaal bestuur vindt de gezondheid van haar inwoners en medewerkers belangrijk. Ook in het nieuwe meerjarenplan onderschrijven we het label ‘Gezonde Gemeente’. We werken hiervoor samen met LOGO Gezond Plus en het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Wordt gerealiseerd via het AG: loopomlopen en de aanleg van padelterreinen op de tennissite

Stand van zaken

Via de gemeente

Actie 'Generatie Rookvrij':

Met enige vertraging (omwille van de coronapandemie) startten we deze actie op:

 • In mei ondertekenden we het charter 'Generatie rookvrij'
 • We organiseerden een bevraging bij medewerkers en bij het bestuur van alle  sport-, jeugd- en  socio-culturele verenigingen. Doelstelling hiervan was om:
  • te informeren over het waarom van het project 'Generatie rookvrij'
  • na te gaan welke locaties bij voorkeur rookvrij zijn (eventueel gedeeltelijk).
 • Daarnaast bespraken we het thema met de jeugdraad en op het beweeg- en sportplatform.

Begin 2023 leggen we op basis hiervan een actieplan vast, met het oog op uitvoering in 2023-2024.

Via het AG

 • We breiden de sportmogelijkheden voor individuele sporters uit:
  • De klimwand is in gebruik genomen worden door particulieren en verenigingen. Om het gebruik te stimuleren lasten we een klimreeks in voor kinderen van 8 tot 16 jaar. Ook voor volwassenen werd een cursus voor klimvaardigheidsattest georganiseerd, wat nodig is om te mogen klimmen of een ander te beveiligen bij het klimmen.
  • Om de Lü-wall (sportieve app) goed te kunnen gebruiken, organiseerden we een opleiding  voor alle geïnteresseerden (sportclubs, sportleerkrachten,...)
 • In 2021 startten we de werken voor de aanleg van  padel-terreinen , in mei 2022 konden we de drie terreinen in gebruik nemen.

Tijdspad en mijlpalen

 • Klimwand - gerealiseerd 2021
 • Sportieve apps - gerealiseerd 2021
 • Padelterreinen  - gerealiseerd 2022
 • Actie ‘Generatie rookvrij’ (2022-2023)

Wat kost het

 • De uitgaven voor de padelterreinen zijn geboekt op de actie PD2-02-04; Door de stijgende grondstofprijzen dienden we in 2022 nog 54.000 euro extra krediet te voorzien.
Actieplan PD2-04 Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
AG
Exploitatie
PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden 0 3.000 0 1.301
Totaal Exploitatie 0 3.000 0 1.301
Investering
PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden 0 278.000 0 274.068
Totaal Investering 0 278.000 0 274.068
Totaal AG 0 281.000 0 275.368

Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PD3-01 Eenzaamheid tegengaan

Terug naar navigatie - PD3-01 Eenzaamheid tegengaan

Ons plan

Uit de resultaten van ‘Zegget ne keer’ bleek dat 20 % van de Nazareners zich soms tot vaak wel eens eenzaam voelt. Voor het lokaal bestuur een signaal om hier dieper op in te gaan.

Stand van zaken

Tijdens de start van de coronapandemie werd ‘Nazareth helpt’ opgericht vanuit ‘Vlaanderen helpt’. Onder deze noemer werden verschillende initiatieven in het leven geroepen (boodschappendienst, telefoonster, verdeelrondes…). We willen deze werking van ‘Nazareth helpt’ deels verderzetten binnen een nieuw kader én onder een nieuwe naam. We vertrekken vanuit de onderlinge solidariteit tussen inwoners en de boodschap dat Nazareners er voor elkaar zijn. We treden naar buiten onder een nieuwe gemeenschappelijke noemer ‘Iedereen Mee’. We volgen dit op door een nieuwe actie in het meerjarenplan: 'Iedereen mee: in actie tegen eenzaamheid'.

 

In 2022 stond op de planning om het concept 'Iedereen Mee' bekend te maken en verder uit te werken. Dit project loopt vertraging op omdat de functie van maatschappelijk werker buurtzorg zeer moeilijk ingevuld geraakt. De vacature stond open sinds september 2021, pas in oktober 2022 konden we iemand aanwerven.

We konden volgende nieuwe zaken realiseren in 2022:

 • In oktober 2022 hebben we,  samen met eerstelijnszone Schelde en Leie , de doorverwijskaartjes ‘Samen zijn we goud waard’ geïntroduceerd binnen het werkingsgebied. Het doorverwijskaartje kan beschouwd worden als een laagdrempelige, niet-digitale manier om inwoners de kans te geven hun hulpvragen en/of hun aanbod om te helpen door te geven aan het lokaal bestuur.
  Met deze realisatie zetten we in op laagdrempelige detectie van signalen bij vereenzaamde senioren door thuisdiensten en de omgeving in de thuissetting (huishoudhulp, verpleging, gezinshulp, mantelzorgers, buren,..). Het doorverwijskaartje biedt enerzijds de mogelijkheid om een signaal/vraag over het lokale zorg- en dienstenaanbod voor een buur, cliënt of patiënt door te geven aan de juiste persoon. Anderzijds ligt de focus ook op de kracht van de burger, want via het doorverwijskaartje kunnen burgers ook aangeven dat ze zelf iets willen betekenen voor hun zorgzame buurt.

 

 • Buddy's en brede vrijwilligerswerking voor  Oekraïense vluchtelingen:
  • tolken
  • taaluurtjes voor kinderen in de bib
  • taallessen voor volwassenen
  • hulp bij integratie in het lokale weefsel: verenigingen, culturele activiteiten, praktische en administratieve ondersteuning, ...
  • chauffeurs
  • praktische hulp bij verhuis
  • oproep voor inzameling materialen
   ...
 • Woonbuddy's LOI: Via vrijwilligers worden bewoners van het lokaal opvanginitiatief ondersteunt in hun (digitale) zoektocht naar duurzame huisvesting. 

Tijdspad en mijlpalen

 • Aanwerving maatschappelijk werver buurtzorg
 • Actieplan eenzaamheid (2020-2021) - gerealiseerd 2021: oprichting van de werking 'Iedereen mee'

Wat kost het

Er was 2.000 euro voorzien voor de communicatie van het 'Iedereen Mee'-concept. Omdat er pas in het najaar een maatschappelijk werker buurtzorg  is aangeworven, is dit budget niet aangewend.

Actieplan PD3-01 Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD3-01-02 Iedereen mee: in actie tegen eenzaamheid 0 2.000 0 0
Totaal Exploitatie 0 2.000 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 0 2.000 0 0

PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

Terug naar navigatie - PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

Ons plan

Een leeftijdsvriendelijke gemeente betekent dat er rekening gehouden wordt met alle inwoners. Concreet vertaalt zich dat naar een gemeente waarin zowel jong als oud zich thuis en betrokken voelt. Er wordt een leeftijdstoets ingevoerd. We willen zowel het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen als een eigen oudervriendelijk beleid voeren waarbij er oog is voor de noden en behoeften van ouderen.

Stand van zaken

Label 'Kindvriendelijke  gemeente'

Na een uitgebreid voorbereidingstraject in 2020-2021 met het opstellen van een visietekst, het uitvoeren van een data-analyse, belevingsonderzoek en stakeholderstraject, maakten we ons klaar om tegen juni 2022 het aanvraagdossier 'Kindvriendelijke gemeente' in te dienen.

 • De gemeenteraad keurde de visie, de strategie, het budget en het mandaat voor opvolging goed in zitting van mei 2022.
 • In september verdedigden we met het succes ons dossier voor de jury van 'Kindvriendelijke gemeente', in november kregen we het label officieel toegekend voor de periode 2022-2027.
 • Met onze visie "In Nazareth kan iedereen het zeggen. Samen geven we alle kinderen en jongeren de ruimte om jong te zijn" gaan we de komende jaren aan de slag met een uitgewerkte strategie en actieplan.

Uitreiking oorkonde Kindvriendelijke Gemeente (2022)

Oudervriendelijk beleid

 • Binnen de ouderenraad ging een werkgroep 'e-inclusie' aan de slag om de digitale geletterdheid bij ouderen te verhogen.  We organiseerden o.m.
  • een testpanel voor de website van het lokaal bestuur (i.s.m. team communicatie).
  • diverse digitale cursussen voor Senioren
 • Het Pluscafé werd, naar aanleiding van de winterslaap van CC Het Centrum, succesvol verdergezet op een nieuwe locatie (Cafetaria CC De Zwaan).
 • We zetten de bestaande initiatieven verder:
  • via de telefoonster worden alle 75+ers telefonisch gecontacteerd door een vrijwilliger/wijkwerker voor een babbel en het ontdekken van bepaalde zorgnoden.
  • De Gans: krant in groot letterytype met krantenknipsels over Nazareth

Tijdspad en mijlpalen

 • Label Kindvriendelijke gemeente - gerealiseerd 2022
 • Oudervriendelijk beleid
  • Systematische huisbezoeken bij 75+ en alleenstaanden
  • E-inclusie voor ouderen (vanaf 2021)

Wat kost het

 • Om het label ‘Kindvriendelijke gemeente’ te halen, hadden we ondersteuning van vzw Bataljong. Daarnaast was er budget  om allerhande  activiteiten rond 'Kindvriendelijke gemeente' te organiseren.
Actieplan PD3-02 Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD3-02-01 Het invoeren van een leeftijdstoets in beleidsprocessen 0 500 0 0
PD3-02-02 Tegen 1 januari 2023 het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen 0 4.000 0 2.110
Totaal Exploitatie 0 4.500 0 2.110
Totaal Gemeente & OCMW 0 4.500 0 2.110

PD3-03 Wel-zijn in Nazareth

Terug naar navigatie - PD3-03 Wel-zijn in Nazareth

Ons plan

Wel-zijn in Nazareth betekent aandacht geven aan hen wie extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Er wordt in het bijzonder ingezet op de strijd tegen kinderarmoede, het nemen van integratiebevorderende maatregelen en schuldpreventie en begeleiding.

Stand van zaken

Kwetsbare gezinnen en kinderen

 • Via laagdrempelige studie- en gezinsondersteuning willen we de ontwikkelingskansen van kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen vergroten, dit naast de bestaande huiswerkklassen. 
  • We zochten een partner om dit te organiseren en kozen uiteindelijk voor Uilenspel vzw. Zij zorgen voor schoolse ondersteuning door vrijwilligers, georganiseerd in de thuiscontext.
  • Omwille vaneen efficiëntere inzet van personeel en middelen, gingen we een intergemeentelijke samenwerking aan met Gavere en Kruisem. Een halftijds medewerker van Uilenspel vzw startte in september 2022 het project op in Nazareth. 
 • Om nog meer in te zetten op de gelijke onderwijskansen werd tijdens de zomervakantie een zomerschool georganiseerd.
  • De toeleiding naar dit aanbod gebeurde in samenwerking met de zorgcoördinatoren.  Op die manier hebben we nog beter de beoogde doelgroep bereikt.
  • Het aanbod van de zomerscholen was enkel voor leerlingen lager onderwijs. Om ook in te spelen op de signalen van taalachterstand bij kleuters, zijn tijdens de zomervakantie taal stimulerende initiatieven (voorleesmomenten) georganiseerd in de BKO en in de bib. 
 • In januari 2022 startten we opnieuw met het  Babbelhuis (voormalige Speelkasteeltje). Met het Babbelhuis organiseren we één keer per maand een laagdrempelig aanbod voor jonge ouders en hun baby/peuter (tot 2.5jaar). De activiteiten variëren en er wordt ingespeeld op de noden van de doelgroep (sessie rond slapen, babymassage, workshop rond voorlezen). Na de activiteit is er ruimte om elkaar te ontmoeten en ervaringen  uit te wisselen. Voor de toeleiding en bekendmaking van het aanbod, werken we samen met  lokale partnerorganisaties (Kind en Gezin, kinderopvanginitiatieven, sociaal huis...). Op die manier willen we nog beter de ouders bereiken die baat hebben bij zo een laagdrempelig ontmoetingsmoment. 
 • Volgende activiteiten zetten we verder:
  • Pleegzorggemeente: ondersteunend beleid naar pleegzorg, onder meer door het organiseren van informatiesessies en het voorzien van een informatiestand in de bibliotheek.
  • Digitale verbondenheid: we stellen laptops ter beschikking door middel van bruikleenovereenkomsten.
  • Lokaal loket kinderopvang: we zetten blijvend in op de bekendmaking  en opvolging van het lokaal loket kinderopvang, zowel bij toekomstige ouders als bij de kinderopvanginitiatieven. Een goede registratie zorgt ervoor dat signalen beter opgevolgd en doorgegeven kunnen worden. 

Opfrissing en renovatie WZC Wielkine

Via de Zorgband Leie en Schelde voeren we een studie uit i.v.m. structurele vernieuwing van het woonzorgcentrum en subsidiëringsmogelijkheden. Een grondige renovatie is deze legislatuur niet meer voorzien.

Schuldpreventie en begeleiding

In 2022 pasten we het informatiepakket voor scholen volledig aan. De grote lijnen bleven gelijk maar het geheel werd geüpdatet, gemoderniseerd en interactiever gemaakt. De bestaande scholen bleven behouden en er is een extra school bijgekomen. De vernieuwde aanpak was een succes, dezelfde scholen tekenden in voor 2023.

Tijdspad en mijlpalen

 • Kwetsbare gezinnen en ouders
  • knutselpakketten voor kwetsbare gezinnen (2020 n.a.v. coronapandemie, bestendiging vanaf 2021)
  • laptops voor kwetsbare gezinnen (2020 n.a.v. coronapandemie, bestendiging vanaf 2021)
  • huiswerkbegeleiding - gerealiseerd 2022
  • heropstart Babbelhuis (vanaf 2022)
  • project 'Samen tegen onbetaalde Schoolfacturen' (2020-2023)
  • erkenning als pleegzorggemeente - gerealiseerd 2020
 • Schuldpreventie en begeleiding
  • sensibiliseringspakket voor de scholen (2021-2022) - gerealiseerd 2022
 • WZC Wielkine - renovatie en opfrissing
  • studie toekomst WZC

Wat kost het

 • We ontvangen subsidies in het kader van socio-culturele participatie en wenden deze mee aan om de kinderarmoede te bestrijden.
 • WZC Wielkine:  de voorziene  investeringskredieten voor een grondige renovatie die  in het huidige meerjarenplan voorzien waren zullen worden aangewend om de gewone vervangingsinvesteringen te kunnen uitvoeren. Ze zijn toegevoegd aan de reguliere investeringssubsidie aan de Zorgband.
Actieplan PD3-03 Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD3-03-02 De kinderarmoede bestrijden 1.700 -8.900 1.716 1.944
PD3-03-05 Pleegzorggemeente 0 650 0 0
Totaal Exploitatie 1.700 -9.550 1.716 1.944
Investering
PD3-03-01 WZC Wielkine opfrissen en renoveren 0 0 0 0
Totaal Investering 0 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 1.700 -9.550 1.716 1.944

PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten

Terug naar navigatie - PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten

Ons plan

Een sterke sociale cohesie ontwikkelt zich voor een groot deel op buurtniveau en de lokale besturen kunnen dit stimuleren. Dit kan onder andere door het voeren van een positief beleid dat buurtinitiatieven aanmoedigt en ondersteunt, door het geven van advies en financiële stimulansen, door het samenbrengen van mensen … . Daarnaast wil het lokaal bestuur actiever naar de inwoner toegaan en outreachend werken.

Stand van zaken

De functie van deskundige buurtgerichte zorg stond open sinds september 2021 en werd pas in oktober 2022 terug ingevuld. De focus lag dan ook voornamelijk op het opstarten van het project "Zorgzame Buurten" in de wijk Eke-Landuit.

Stimuleren van buurtinitiatieven

 • We zijn geselecteerd als één van de 133 projecten in Vlaanderen om van een buurt een Zorgzame Buurt te maken. Vanuit ’t Schoolke van Landuyt willen we ontmoeting en zorg verbinden in de buurt.  Daarmee komen we tegemoet aan de noden die aanwezig zijn in de buurt Eke-Landuit. De N60 sluit deze buurt letterlijk af van voorzieningen. Vooral ouderen in de buurt dreigen te vereenzamen en afgesneden te worden van basisdiensten .
  We konden hiermee pas tenvolle starten na aanweving van de de deskundige buurtzorg, de eerste werkvergaderingen hadden plaats eind 2022.
 • Eind 2022 startten we met de implementatie van  'Give A Day': een buurtapp die het mogelijk maakt om hulpvragers en vrijwilligers met elkaar in contact te brengen op een zeer laagdrempelige en gerichte manier. In 2023 rollen we dit verder uit.

Dienstverleningsantennes

 • Het Pluscafé verhuisde in 2022 tijdens de wintermaanden naar cafetaria De Zwaan (cfr. winterslaap CC Centrum). Er was meer volk aanwezig, al diende de aanwezigheid van het Zorgloket op die locatie op een andere manier benaderd te worden omdat de privacy minder gegarandeerd kan worden.
 • We startten met een Pluscafé  in Eke op de tijdstippen van de alternatieve markt  - dit kon echter op weinig belangstelling rekenenen en we beëindigden dit samen met de stopzetting van de markt in Eke.

Tijdspad en mijlpalen

 • Nieuwe functie deskundige buurtgerichte zorg in het organogram - gerealiseerd 2020
 • Buurttuin De Biesten (2020-2022) - gerealiseerd
 • Buurtapp Give A Day (2021-2023)
 • Dienstverleningsantennes op 3 locaties: Pluscafé (Dorp Nazareth),   cc De Brouwerij (Eke), oud wijkschooltje (Eke-Landuit) (2021-2023)
 • Buddywerking (2022-2023)

Wat kost het

 • De kredieten voor de  Give A Day - app zijn voorzien op de actie PD3-04-01.
 • We ontvangen 69.000 euro subsidie voor Zorgzame buurt (via de Vlaamse projectoproep 'Zorgzame buurten), gespreid over de periode  2022  - 2024. 
Actieplan PD3-04 Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD3-04-01 Stimuleren van buurtinitiatieven 28.750 -8.000 28.750 4.840
Totaal Exploitatie 28.750 -8.000 28.750 4.840
Totaal Gemeente & OCMW 28.750 -8.000 28.750 4.840

PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners

Terug naar navigatie - PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners

Ons plan

Via diverse samenwerkingsverbanden wil het lokaal bestuur de hulpverlening aan inwoners  versterken, en dit op verschillende gebieden: zorg, activering, …

Stand van zaken

Eerstelijnszone Schelde – Leie

 • We lanceerden de 'Gele Doos': dit is een kleine brooddoos die belangrijke medische, persoonlijke en contactgegevens bevat en in de deur van de koelkast bewaard wordt. De doos maakt het voor hulpverleners gemakkelijker om snel en adequaat hulp te bieden.
  • In april bezorgde vrijwilligers van de ouderenraad een Gele Doos aan alle  75-plussers. Mensen met een chronische aandoening konden hun doos ophalen in het Sociaal Huis of via hun huisarts.
  • We zorgden voor de nodige communicatie en waken erover dat deze actie blijvend wordt opgevolgd, samen met het opvolgen van medicatieschema's (Gemeente op schema)
  • In oktober organiseerden we bij inwoners een bevraging m.b.t. hun kennis over het belang van een medicatieschema.

Gele Doos

 

 • Bestrijding coronapandemie:
  • Organisatie lokale contacttracing o.b.v. vrijwilligerswerking (2020-2022): we bleven actief tot maart 2022 zodat we een een goed zicht hadden op de besmettingshaarden in onze gemeente.  Begin april 2022 rondden we dit af met een bedanking voor de vrijwilligers.
  • Het vaccinatiecentrum werd gesloten in Nazareth maar de verschillende gemeentes van  de Eerstelijnszone bundelden de krachten om het vaccinatiecentrum in Deinze open te houden tot en met de herfstbooster. Zo kregen alle inwoners de kans om zich volledig te laten vaccineren.
 • Beweging op verwijzing: de nieuwe coach startte in oktober 2022. We voerden actief campagne, verschillende inwoners nemen worden reeds begeleid.
 • Doorverwijskaartjes 'Samen zijn we goud waard': zie onder 'PD3-01 Eenzaamheid tegengaan'.

Zie ook: https://eerstelijnszone.be/Eerstelijnszone-Schelde-en-Leie

Geïntegreerd Breed Onthaal

Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) focust zich op het vergroten van de toegankelijkheid van diensten en hulpverlening zodat mensen sneller de stap zetten en de weg vinden. Tegelijkertijd wil het GBO ook sneller sociale rechten toekennen aan mensen die er recht op hebben zodat iedereen zijn sociale grondrechten kan invullen.

Realisaties in 2022:

 • Het GBO ontving middelen van de Vlaamse Overheid om de extra werklast ten gevolge van de instroom van de Oekraïense vluchtelingen te ondervangen.
  Aangezien de klemtoon van het GBO voornamelijk ligt op het delen van kennis, expertise en goede praktijken besliste de stuurgroep om het totale subsidiebedrag over de vijf lokale besturen te verdelen. De subsidie (voor Nazareth 7.500 euro) gebruikten we om de extra personeelsinzet (deels) te financieren die nodig was voor de coördinatie van het onthaal en de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de ondersteuning van hun gastgezinnen.  De kernpartners CAW en DMW gingen akkoord met deze verdeling.
 • De organisatie van verschillende netwerkmomenten, vormingen en intervisies
 • Een overzicht van alle lokale premies en dienstverlening is opgemaakt en beschikbaar gesteld van alle GBO-medewerkers.
 • De opmaak en evaluatie 'checklist rechtenverkenning'
 • Onderzoek naar de noodzaak en financiële haalbaarheid van externe procesbegeleiding om de GBO-werking verder te optimaliseren.

Zie ook: https://www.deinze.be/gbo-samenwerkingsverband

De regierol sociale economie realiseren via de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde

De projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde is  actief op het gebied van Wijk-Werken (vroegere PWA), sociale economie en tijdelijke werkervaring.

Regierol sociale economie

Voornaamste realisaties in 2022:

 • We tekenden in op de Vlaamse subsidieoproep 'Digibanken'. Via digibanken kunnen personen met een risico op digitale uitsluiting laptops ontlenen, digitale opleidingen volgen en begeleiding krijgen om online dienstverlening te gebruiken. 
 • In 2022 is een trajectbegeleider 'Stroom naar werk' aangeworven met oog op het toeleiden van de kwetsbare doelgroep  naar werk. De vereniging ontvangt hiervoor subsidies van de provincie Oost-Vlaanderen, de 7 deelnemende lokale besturen dragen de resterende kosten. Via 'Stroom naar Werk' kunnen we extra inspanningen doen om meer mensen aan het werk te krijgen. We doen dit via trajectbegeleiding en via opleidingen op maat met focus op taal en het gebruik van eigen talenten.
 • Om langdurig werkzoekenden sterker te activeren en hun competenties te versterken voert de Vlaamse Regering de gemeenschapsdienst in.  We bereiden de opstart van gemeenschapsdienst bij de lokale besturen voor.
 • Ook inzake ESF Capacity Building zijn de nodige voorbereidingen opgestart om vanaf 1 januari 2024 onder de nieuwe vorm verder gezet te worden.  Vanaf 2024 zet Europa Werk en Sociale Economie (Europa WSE) de middelen voor sociale inclusie immers in via lokale partnerschappen. 

Tijdelijke Werkervaring (TEW)

Een aantal besturen binnen de vereniging werken samen rond Tijdelijke Werkervaring (TEW). Sinds 1 oktober 2020 is er een coördinator trajectbegeleider aan de slag. De doelstelling is om 20 trajecten per jaar te realiseren.

Zie ook: https://www.werkenleieenschelde.be

Samenwerkingsproject 'I can'

Binnen de gemeente maar ook in de bredere regio Leie en Schelde zijn er dus heel wat activeringsmogelijkheden: tijdelijke werkervaring, wijk-werken, stages, VDAB-trajecten, sociale tewerkstelling, ... . Toch is er nog een groot doelpubliek dat geen aansluiting kan vinden omdat hun afstand tot de arbeidsmarkt te groot is. Via het I CAN- project kan het OCMW beroep doen op de expertise en begeleiding van Emino vzw en Arktos vzw om deze doelgroep te versterken. Elk traject wordt uitgewerkt op maat van de deelnemer.

We kopen jaarlijks 5 trajecten aan. Vanaf 2024 stopt de ESF-subsidiëring voor I Can, waardoor de aangekochte trajecten ten laatste eind 2023 afgerond moeten zijn. Daarom is de medewerker van I Can sinds 2022 maandelijks aanwezig op de bijeenkomsten van team Leefloon binnen het Sociaal Huis. Zo kunnen we:

 • de mogelijke toeleiding van cliënten optimaliseren
 • leren  van de expertise van de I-Can begeleider  met betrekking tot het begeleiden (in brede zin) van de meest kwetsbare cliënten.

Sociale kruidenier

In 2022 bleef de normale (goede) werking van vzw De Kruk verder lopen. Per maand bereiken we gemiddeld 137 personen, waarvan 72 kinderen.

De uitbouw tot een echte sociale kruidenier loopt vertraging op door gebrek aan mankracht en is uitgesteld.

Tijdspad en mijlpalen

 • Eerstelijnszone Schelde-Leie
  • In kader van coronapandemie:
   • organisatie triagecentrum
   • lokale contacttracing
   • tijdelijke uitbouw flexibel testcentrum
   • vaccinatiecentrum
  • Project medicatieschema  en de 'Gele doos'
  • Doorverwijskaartjes 'Samen zijn we goud waard'
  • Bewegen op verwijzing
 • Geïntegreerd breed onthaal
  • aanwerving coördinator - gerealiseerd 2020
  • goedkeuring subsidiedossier 2020 - 2025 door Vlaamse overheid - gerealiseerd 2020
 • Wijk-Werken Leie en Schelde
  • Regierol sociale economie - erkenning - gerealiseerd 2020
  • Aanwerving coördinator Tijdelijke Werkervaring - gerealiseerd 2020
 • Samenwerkingsproject 'I can'
  • Goedkeuring deelname project - gerealiseerd 2020
  • 5 trajecten per jaar in de periode 2020-2023
 • Realisatie van een sociale kruidenier i.s.m. met vzw De Kruk (2023-2024)

Wat kost het

 • De uitgaven m.b.t. de 'Gele Doos' (3.342 euro) zijn geboekt op de actie PD3-05-01
 • GBO: er is 5.000 euro extra werkingssubsidie voorzien
 • Voor de medewerker Stroom naar werk voorzien we 4.420  euro  per jaar voorzien  om  de kost  van de bijkomende personeelsinzet te ondervangen die niet gedekt is door de provinciale subsidie.
 • Samenwerkingsproject 'I can': er zijn 5 trajecten gefinancierd.
Actieplan PD3-05 Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD3-05-01 De eerstelijnszone Schelde-Leie uitbouwen 0 3.500 0 3.342
PD3-05-02 Het realiseren van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal. 0 8.000 0 12.329
PD3-05-04 Meer en betere Tijdelijke Werkervaringstrajecten opzetten door samenwerking 0 7.000 0 5.023
PD3-05-06 Samenwerkingsproject I can: outreach en activering van werkzoekenden met een multiproblematiek 0 2.800 0 2.800
Totaal Exploitatie 0 21.300 0 23.495
Investering
PD3-05-05 In samenwerking met vzw De Kruk een sociale kruidenier realiseren 0 0 0 0
Totaal Investering 0 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 0 21.300 0 23.495

Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

Terug naar navigatie - PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

Ons plan

Het lokaal bestuur wil de kwaliteit van de kinderopvang verhogen. Dit zowel van de opvang die ze zelf organiseert als door de werking van de verschillende opvanginitiatieven op elkaar af te stemmen.

Stand van zaken

 Samenwerking met Jeugdhulp Don Bosco op site 't Kinderkasteeltje

Op de site van 't Kinderkasteeltje wordt, samen met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, een complementair hulp- en dienstverleningsaanbod voor kinderen en jongeren uitgebouwd.

In 2021 maakten we een masterplan op. Onder begeleiding van Veneco zijn de noden van verschillende partners op de site Kinderkasteeltje opgelijst. Op basis van deze informatie formuleerden we een visie rond de oriëntatie en indeling van deze site en afstemming van het aanbod op elkaar.

In 2022 stelden we via een wedstrijdformule één ontwerper aan voor de totale site en de verschillende infrastructuren. In 2023 maken we de definitieve ontwerpen op, waarna we het uitvoeringsdossier opstarten. 

Samenwerking op het gebied van buitenschoolse opvang: implementatie decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA)

De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten – afgekort ‘BOA’ - voor álle kinderen en gezinnen. Dit wil zeggen dat alle lokale spelers, of ze nu vanuit onderwijs, welzijn, cultuur of jeugd en sport worden georganiseerd, zo goed mogelijk samenwerken. Het lokaal bestuur heeft de regie in handen en stippelt met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit.

We organiseerden  een nodenbevraging bij alle betrokken stakeholders (verenigingen, ouderraden, adviesraden, ...). Tevens maakten we een inventaris op van een huidig aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten. Op basis hiervan maakten we een sterke-zwakteanalyse.

Tijdspad en mijlpalen

 • Samenwerking met Jeugdhulp Don Bosco op de site van 't Kinderkasteeltje
  • afsluiten zakelijk recht met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen (2021)
  • opmaak masterplan site (2021-2022) - gerealiseerd 2022
  • aanstellen ontwerper - gerealiseerd 2022
  • bouw CKG (Jeugdhulp Don Bosco)
  • bouw kinderdagverblijf (Jeugdhulp Don Bosco)
  • bouw BKO (lokaal bestuur)
  • bestemming Kinderkasteeltje i.s.m. externe partner
  • toegankelijk maken site Kinderkasteeltje
 • Decreet Buitenschoolse Opvang en activiteiten
  • nodenbevraging  en sterkte - zwakte analyse (2021-2022) _ gerealiseerd 2022

Wat kost het

 • De uitgaven op PD4-01-03 betreffen het aanstellen van een ontwerper via wedstrijdformule, ontwerpkosten en projectbegeleiding.
Actieplan PD4-01 Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD4-01-03 Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje 0 15.000 0 112
Totaal Exploitatie 0 15.000 0 112
Investering
PD4-01-01 Tegen 2024 een nieuwe inplanting voor BKO Ter Meeren door een nieuwbouw op de Sterrenbossite 0 0 0 0
PD4-01-03 Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje 0 -110.000 0 177.994
Totaal Investering 0 -110.000 0 177.994
Totaal Gemeente & OCMW 0 -125.000 0 178.106

PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.

Terug naar navigatie - PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.

Ons plan

Als brede basis in de ontwikkeling van onze jongeren fungeert een toekomstgerichte visie met kwaliteitsvol onderwijs dat kinderen stimuleert om zelfbewust, goed voorbereid en met enthousiasme naar het secundair onderwijs over te stappen. We stimuleren en ondersteunen schooloverschrijdende initiatieven. Binnen het gemeentelijk onderwijs voeren we een sterk pedagogisch beleid binnen een aantrekkelijke schoolomgeving

Stand van zaken

 Digitalisering in het onderwijs:

Met die digi-sprongsubsidie voor de gemeentelijke basisscholen kochten we chromebooks aan voor iedere leerling van het 5de en 6de leerjaar die in de klas gebruikt kunnen worden. In (of nabij de klas) voorzien we een oplaadkast.

We namen de chromebooks in de loop van september in gebruik.

Gebouweninfrastructuur gemeentelijke basisschool Nazareth

We actualiseerden de visienota en bereiden de aanpassingswerken voor die in de volgende legislatuur gepland zijn. De gemeenteraad keurde in juni de subsidieaanvraag goed.

In december 2022 ontvingen we van Agion een bevestiging van de subsidieaanvraag. De kostenraming voor de aanvraag bedraag 5.202.672,58 euro (exclusief btw).

Schooloverschrijdende initiatieven

 • De jaarlijkse terugkerende initiatieven gingen door zoals gepland: de schooloverschrijdende sportdag, het fietsexamen, deelname aan de Mooimakersweek ('Operatie proper'), ...
 • In de zomermaanden ging er opnieuw een zomerschool in samenwerking met vzw Tweety. We zetten bijkomend in op Nederlandse taalstimulering van Oekraïense leerleerlingen.

Tijdspad en mijlpalen

 • Splitsing van de twee lagere scholen en de aanwerving van een tweede schooldirecteur - gerealiseerd 2020
 • Digitalisering onderwijs:
  • aankoop chromebooks voor alle leerkrachten van het gemeentelijk onderwijs - gerealiseerd 2020
  • aankoop chromebooks voor BKO EN BSKO - gerealiseerd 2020
  • aankoop chromebooks voor leerlingen 5de en 6de leerjaar via Digisprong - gerealiseerd 2022
 • Actualiseren en vernieuwen visienota gebouweninfrastructuur gemeentelijke basisschool Nazareth (2021-2022) - gerealiseerd 2022. Bij de Vlaamse overheid vragen we subsidies aan voor aanpassingen aan de schoolinfrastructuur. Gezien de wachttijden is de realisatie voor de volgende legislatuur, de voorbereiding gebeurt deze legislatuur.

Wat kost het

 • De Vlaamse overheid voorziet in het kader van Digisprong (digitaliseringsproject) een subsidie voor de schoolbesturen van het gewoon- en buitengewoon-, kleuter-, lager- en secundair onderwijs. Het lokaal bestuur Nazareth heeft recht op ongeveer 50.000 euro. Deze subsidie is opgenomen onder het gelijkblijvend beleid.
 • Op de actie PD4-02-03  zijn de uitgaven geboekt voor de actualisatie van de visienota m.b.t. gebouwenstructuur GBSN.
Actieplan PD4-02 Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Investering
PD4-02-03 Het herorganiseren en optimaliseren van de gebouweninfrastructuur van de GBSN 0 25.000 0 24.805
Totaal Investering 0 25.000 0 24.805
Totaal Gemeente & OCMW 0 25.000 0 24.805