Ruimte voor een vlinder: een goed ontsloten en groene woon-werkgemeente tussen Leie en Schelde

Globale evaluatie

Terug naar navigatie - Globale evaluatie

Het lokaal bestuur Nazareth wil de open ruimte behouden en versterken.

 • We zetten verdere stappen bij de opmaak van het ruimtelijk beleidsplan: het strategisch milieueffectrapport (MER) is gefinaliseerd en de resultaten zijn verwerkt in het ontwerp beleidsplan, waarna het openbaar onderzoek kan starten (2023). In het ruimtelijk beleidsplan willen we  ten volle inzetten op de 'open ruimte functies'  met als doel om klimaatrobuuster te worden, een gezonde leefomgeving te creëren voor mens en natuur, een duurzame mobiliteit te stimuleren, de biodiversiteit op peil te houden en de vele ecosysteemdiensten hun werk te laten doen.
 • In de lijn van het ruimtelijk beleidsplan keurden we het ruimtelijke uitvoeringsplan 'Herbestemming woonuitbreidingsgebieden' goed, waarbij het lokaal bestuur kiest om bepaalde woonuitbreidingsgebieden niet te ontwikkelen. Dit is een eerste stap in het herbestemmen van de vele onbebouwde woonuitbreidingsgebieden om de bouwshift te realiseren en het landelijk en groen karakter van Nazareth te vrijwaren.
 • Na een uitgebreid participatietraject, keurden we het ontwerp voor de inrichting van het Vlinderpark goed. Uitvoering is voorzien in 2023-2024.

Wat realiseerden we nog in 2022?

 • Naar aanleiding van de energiecrisis, zetten we extra in op ondersteuning van inwoners bij het beheersen van de energiefactuur zoals behandelen adviesaanvragen, info-avonden, verhoging van de verwarmingstoelage vanuit het OCMW, ....
 • We ondersteunen en promoten de lokale ondernemingen,  onder meer door de digitalisering van de Nazarethbon en de organisatie van de jaarlijkse avondmarkt in Eke.
 • Van de Bosalliantie, een samenwerking tussen de Vlaamse overheid, natuurorganisatie en lokale besturen, ontvingen we het label 'Bronzen bosgemeente' omdat we meer dan 2,5 hectare bos aanplantten in het Kasteelpark. 
 • We realiseerden diverse trage wegen en twee beweegroutes.

Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen

Terug naar navigatie - PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen

Ons plan

Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor het uitwerken van haar woonbeleid op lokaal vlak waarbij aandacht uitgaat naar het stimuleren van sociale woonprojecten, het ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en het uitwerken van een bewaking van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving.

Stand van zaken

 •  In 2022 zetten we voornamelijk in op het thema energie.  
  •  In de nasleep van het faillissement van de Vlaamse energieleverancier hadden we extra aandacht voor het geven van toegankelijke informatie, zowel fysiek als digitaal. 
   • Er waren extra loketmomenten om burgers te helpen met de overstap naar een nieuwe energieleverancier.
   • Er waren 3 digitale sessies om burgers vertrouwd te maken met de V-test en waarop te letten bij het afsluiten van een energiecontract.
   • Er waren verschillende extra infomomenten om de ‘MijnVerbouwpremie’, de ‘MijnVerbouwlening’, en het groepsrenovatieaanbod van Veneco toe te lichten.
  • In samenwerking met Veneco gebeurden er warmtescans voor verschillende woningen.  Inwoners van Nazareth kregen op basis van de warmtebeeldfoto gratis renovatieadvies.
  • Het traject inzake energiescans werd opnieuw op de rails gezet, in overleg tussen de sociale dienst en Veneco. 
  • Het project energiemeters is uitgerold: via het Sociaal Huis kan elke inwoner van Nazareth gedurende een maand een energiemeter lenen.  Hierdoor krijgt men zicht  op het verbruik van huishoudtoestellen.  
  • Met het Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde  startten we het project ‘energiezuinig wonen’.  We schreven de eigenaars die een woning met een EPC E of F aan en gaven renovatieadvies.
  • Het OCMW verhoogde de verwarmingstoelage.

 • We werken verder samen met de  interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde (ILV).  Binnen deze vereniging nemen we als lokaal bestuur onze regierol op inzake het lokaal woonbeleid.  In 2022 realiseerden we volgende zaken:
  • Het lokaal bestuur Destelbergen wenst toe te treden tot de ILV Wonen Leie en Schelde. Naar aanleiding hiervan pasten we de statuten van de vereniging aan.
  • We dienden een nieuw subsidiedossier in.
  • Volgende acties realiseren we bovenop de basisactiviteiten:
   • Ondersteuning m.b.t. lokaal woonbeleid
   • Opvolgen van woningkwaliteitsdossiers
   • Wekelijkse zitdag i.k.v. woon – en energieloket

 

 • Vlaanderen vraagt dat alle sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) één woonactor vormen met maar één speler per gemeente, de Woonmaatschappij. Elke woonmaatschappij opereert in een uniek, niet-overlappend en aaneensluitend werkingsgebied binnen de vastgelegde regio en verenigt alle sociale huur- én koopactiviteiten in de gemeente of in een cluster van gemeenten.
  • In februari 2022 keurde de Vlaamse regering de werkingsgebieden goed. Nazareth behoort tot één gebied met de gemeenten Aalter, De Pinte, Deinze, Destelbergen, Gavere, Lievegem, Melle, Merelbeke , Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte.

  • De realisatiedatum van 1 januari 2023 is uitgesteld tot 30 juni 2023.

Tijdspad en mijlpalen

 • Oprichting van de Interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde (ILV) door de lokale besturen van Nazareth, De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem, Melle en Merelbeke (2019) met volgende mijlpalen:
  • oprichting van een gezamenlijk woon- en energieloket met zitdagen in Nazareth  - gerealiseerd 2020
  • overname  opvolging woonkwaliteit  - gerealiseerd 2020
  • uniform leegstandsreglement (van toepassing vanaf 1 januari 2021), inclusief overname leegstandsdossiers - gerealiseerd 2020
  • integratie van een meldpunt 'discriminatie op de private huurmarkt'  - gerealiseerd 2021
  • het aanpassen van de opcentiemen m.b.t. Vlaamse heffing op ongeschikte of onbewoonbaar verklaarde woningen - gerealiseerd 2021
  • beperking geldigheidsduur van het conformiteitsattest-  gerealiseerd 2021
 • Visie op sociaal wonen  - gerealiseerd 2021
 • Toetreding lokaal bestuur Destelbergen - gerealiseerd 2022
 • Toetreden tot 1 woningmaatschappij tegen 30 juni 2023.

Wat kost het

 • Voor het eerste werkingsjaar van de interlokale vereniging  Wonen Leie en Schelde was de gemeentelijke bijdrage vastgelegd op 2,79 euro per huishouden.
 • Vanaf 2022 is een minimumbudget van 3,15 euro per huishouden voorzien, voor Nazareth bedraagt dit 15.500 euro op jaarbasis . Een definitieve afrekening wordt gemaakt op basis van de jaarrekening van de ILV. In 2022 bedroeg de jaarlijkse bijdrage 14.348 euro.
 • Bij meerjarenplanaanpassing 2023 verhoogde het  jaarlijks budget naar 18.959 euro.
Actieplan PA1-01 Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PA1-01-01 Een woon- en energieloket organiseren i.s.m. andere besturen 0 15.500 0 14.348
Totaal Exploitatie 0 15.500 0 14.348
Totaal Gemeente & OCMW 0 15.500 0 14.348

PA1-02 De lokale handel stimuleren

Terug naar navigatie - PA1-02 De lokale handel stimuleren

Ons plan

De aanwezigheid van horeca en handel draagt bij tot dynamische dorpskernen. Het lokaal bestuur Nazareth wil de lokale handel dan ook stimuleren. Terzelfdertijd heeft dit ook een duurzaam aspect: lokaal aankopen en verkopen dragen bij tot een verantwoorde consumptie en productie.

Stand van zaken

We ondersteunen en promoten de lokale ondernemingen.

 • We onderzochten de voor- en nadelen van een digitalisering van de Nazarethbon, en vergeleken het aanbod van verschillende leveranciers. Uiteindelijk kozen we voor digitalisering. In het najaar van 2022 pasten we het reglement aan  en implementeerden we het pakket zodat we eind 2022 de digitale Nazarethbon konden lanceren. Hiermee is een gebruiksvriendelijk cadeaubon systeem uitgewerkt voor zowel inwoner als winkelier. Het betekent ook een administratieve vereenvoudiging voor het lokaal bestuur.
 • We namen deel aan het project ' Onderneem er op uit' van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) waarbij de lokale besturen intensief begeleid worden om het lokaal aankoopbeleid te optimaliseren. We volgden twee trajecten:
  • 'Kenbaar maken van diensten op het e-loket voor ondernemers': in het najaar van 2022 was het ondernemersloket operationeel.
  • 'Ondersteuning van startende onderneming': we definieerden de noden voor starters. Op basis hiervan zetten we in  2023 in op:
   • het optimaliseren van de webpagina's economie op de Nazareth-website;
   • het uitwerken van een startersbrochure en flyer;
   • het onderzoeken om de 'premie voor vestigen of moderniseren van een handelszaak' te heroriënteren naar een starterspremie en/of renovatiepremie en/of toegankelijkheidspremie.
 • Markten:
  • Alternatieve markt in Eke: na een onderzoeksfase ging in het najaar van 2021 de eerste alternatieve markt door in Eke.  In het najaar van 2022 maakten we de balans op. Hieruit bleek dat , na enkele succesvolle edities, de interesses van marktkramers en lokale initiatieven afnam. We gaan op zoek naar een alternatief. Hierbij kiezen we voor slechts enkele en regelmatige initiatieven.
  • Jaarlijkse avondmarkt in Eke (juli): na het afhaken van de Gezinsbond als organisator, nam het lokaal bestuur deze rol over.
 • Verder ondernamen we nog volgende acties:
  • Eindejaarsactie voor de middenstand in samenwerking met Unizo.
  • We onderzoeken de mogelijkheid van een Nazarethse Publibox: een starterspakket met informatie/promoties van lokale ondernemingen om te geven aan nieuwe inwoners. We dienden hiertoe een subsidieaanvraag in bij de provincie.


Via de Korte Keten en het stimuleren van lokaal aankopen en verkopen dragen we bij tot verantwoorde consumptie en productie.

In mei organiseerden we verschillende acties in de Week van de Korte Keten: aardappelverkoop op 4 landbouwbedrijven, proeven van lokale vruchtensappen, diverse acties op de markt in Eke zoals verkoop van hoevezuivel en een social media-actie.

Tijdspad en mijlpalen

 • Opmaken en goedkeuren detailhandelsplan - gerealiseerd 2020
 • Subsidiereglement Korte Keten - automaten (nieuw) - gerealiseerd 2020
 • Reglement voor renovatie/vestiging handelszaken (evaluatie en herziening - 2021-2023)
 • Reglement ambulante handel - gerealiseerd 2021
 • Een kader voor lokaal en duurzaam aankopen (2021-2023):  deelname aan platform Regioleveranciers Oost-Vlaanderen (vanaf 2022)
 • Nazarethbon: digitaliseren van het werkingsproces en de bon - gerealiseerd 2022
 • Alternatieve markt in Eke  - eerste editie november 2021 ;  na evaluatie stopgezet najaar 2022
 • Feestelijke avondmarkt Eke: organisatie door lokaal bestuur - gerealiseerd 2022
 • Ondernemersloket - gerealiseerd 2022
 • Nazarethse Publibon-box (2022-2023)

Wat kost het

 • Op de actie PA1-02-01  zijn de uitgaven en ontvangsten geboekt van o.m. het terrasreglement, de Nazarethbon, de subsidies voor het oprichten/moderniseren van een handelszaak en streekproducten.
 • De 5000 euro op actie PA1-02-02 betreft de nominatieve subsidie aan vzw Econa.
 • De investeringen op PA1-02-01 betreffen de aankoop van terrasmeubilair in het kader van het terrassenreglement (in 2022 voor 1 handelszaak) en de eenmalige implementatiekosten voor de software van de Nazarethbon.
 • Op de actie PA1-02-03 is het budget voorzien voor Korte-Keten initiatieven, inclusief de subsidie die het lokaal bestuur geeft voor de Korte Keten - automaten.
Actieplan PA1-02 Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen 16.500 -23.750 14.875 16.535
PA1-02-02 Promoten van lokale ondernemingen 0 5.000 0 5.000
PA1-02-03 Korte-keten initiatieven mee ontwikkelen en ondersteunen 0 6.000 0 1.598
Totaal Exploitatie 16.500 -34.750 14.875 23.132
Investering
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen 0 15.500 0 14.115
Totaal Investering 0 15.500 0 14.115
Totaal Gemeente & OCMW 16.500 -50.250 14.875 37.247

In cijfers

Terug naar navigatie - In cijfers

Interlokale vereniging Wonen Schelde Leie:

 • Met 146 vragen bij het woon- en energieloket lag dit ongeveer even hoog als in 2021 (145, in het opstartjaar 2020 waren dit er 65).
 • Er zijn 12 dossiers woonkwaliteit opgestart, in 2021 waren dit er 9.
Thema 2022 2021 2020
Energie 56 55 25
Premies 41 49 9
Sociaal wonen 38 1 0
Huren en verhuren 4 3 7
Sociale leningen 4 1 3
Andere 2 4 1
Woonkwaliteit 1 25 7
Leegstand 0 5 0
Conformiteitsattest 0 2 0
Groepsaankopen 0 0 13
146 145 65

Het lokaal bestuur geeft diverse subsidies aan handelszaken en ondernemingen.

2022 2021 2020
Subsidie Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag
Korte keten automaten 0 0 2 2000 0 0
Renovatie handelszaken 0 0 2 2030 2 1125
Streekproducten 0 0 0 0 0 0

Leefbare buitengebieden

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PA2-01 De open ruimte behouden

Terug naar navigatie - PA2-01 De open ruimte behouden

Ons plan

Het lokaal bestuur wil de open ruimte behouden en versterken. Tegen eind 2023 wil het lokaal bestuur Nazareth haar strategische visie op de ruimtelijke ontwikkeling verankeren in een goedgekeurd ruimtelijk beleidsplan Nazareth. De uitvoering van het ruilverkavelingsproject Schelde-Leie sluit aan bij deze visie. In uitvoering van het nieuwe ruimtelijk beleidsplan worden de ruimtelijke uitvoeringsplannen opgevolgd en bijgestuurd.

Stand van zaken

Ruimtelijk beleidsplan

Een ruimtelijk beleidsplan legt een kader vast voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling.

Na goedkeuring van het voorontwerp en een aansluitende consultatieronde in 2020, startten we in 2021 de procedure op om in 2022 een strategisch milieueffectrapport (MER) op te maken.  Het MER is nu gefinaliseerd en de resultaten worden  verwerkt in het ontwerp beleidsplan, waarna het openbaar onderzoek kan starten. (2023).

In het ruimtelijk beleidsplan willen we ten volle op de 'open ruimte functies' inzetten met als doel om klimaatrobuuster te worden, een gezonde leefomgeving te creëren voor mens en natuur, een duurzame mobiliteit te stimuleren, de biodiversiteit op peil te houden en de vele ecosysteemdiensten hun werk te laten doen.

Visiekaart gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijk uitvoeringsplan 'Herbestemming woonuitbreidingsgebieden' (RUP)

In het verlengde van de visie uit het ruimtelijk beleidsplan realiseerden we het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Herbestemming woonuitbreidingsgebieden’. Uitgangspunt  is het verdichten van bestaande woongebieden en het herbestemmen van slecht gelegen woonuitbreidingsgebieden.

 • In het najaar van 2021 liep het openbaar onderzoek i.v.m. het RUP  'Herbestemming woonuitbreidingsgebied'. Via dit RUP kiest het lokaal bestuur er voor om bepaalde woonuitbreidingsgebieden niet te ontwikkelen . Het betreft hoofdzakelijk eigendommen van (semi-)openbare besturen, want de overheid wil zelf eerst het goede voorbeeld geven. Dit is een eerste stap om de bouwshift te realiseren en het landelijke en groene karakter van Nazareth te vrijwaren. 
  De gemeenteraad keurde de definitieve vaststelling van het RUP goed in februari 2022.
 • Eén van deze gebieden betreft de gronden die naast de huidige sportsite liggen - hier maken we recreatiegronden van om zo mee de open ruimte te bewaren.  Het lokaal bestuur nam reeds in augustus 2021 de principiële beslissing om deze gronden te verwerven. De overeenkomst is eind 2022 ondertekend.

 

Ruilverkaveling Schelde-Leie

Voor algemene informatie zoals het doel van het project en de stand van zaken zie: https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/Schelde-Leie

Het ruilverkavelingscomité heeft het voorstel klaar voor de herverkaveling van de nieuwe kavels, ook wel de “eerste neerlegging toedeling” genoemd. Dit lag ter inzage van 15 juni tot 15 juli 2021. In deze periode konden suggesties, verbeteringen, opmerkingen of bezwaren  worden ingediend. In 2022 en 2023 bespreekt  de 'commissie van advies'  alle bezwaren. 

In 2022  bereidde men de omgevingsaanvragen voor de aanleg van fietspaden en inrichtingswerken voor, in november verkreeg men de omgevingsvergunning voor aanleg van fietspad nr. 7 (Gent - Oude Spoorweg richting Don Bosco-college).

Tijdspad en mijlpalen

 • Ruimtelijk beleidsplan
  • goedkeuring voorontwerp ruimtelijk beleidsplan - gerealiseerd 2020
  • consultatieronde ruimtelijk beleidsplan - gerealiseerd 2020
  • opmaak strategisch plan MER (2021 - 2022) - gerealiseerd 2022
  • voorlopige vaststelling ontwerp beleidsplan (2023)
  • openbaar onderzoek (2023)
  • definitieve vaststelling door de gemeenteraad (2023)
 • RUP Herbestemming woonuitbreidingsgebieden - gerealiseerd 2022
 • Kwaliteitsvol verdichten binnen bestaande bedrijvenzones (als onderdeel van de omgevingsvergunningsprocedures)
 • De aankoop van recreatiegronden ter hoogte van de sportsite met het oog op het behouden van de open ruimte - principieel akkoord 2021; verlijden akte in 2022
 • Ruilverkaveling Schelde-Leie (timing afhankelijk van derden, geen uitvoering meer deze legislatuur)

Wat kost het

 • Op de actie PA2-01-01 zijn de kosten geboekt i.v.m. de opmaak van het ruimtelijk beleidsplan.
 • De aankoop van de recreatiegronden kost 2.000.000  (nieuwe actie in 2021)  en wordt gespreid betaald over 10 jaar (m.a.w. 200.000 euro per jaar) (actie PA2-01-05). In 2022 werd nog niet gestart met de betaling, omdat het verlijden van de akte vertraging opliep.
Actieplan PA2-01 Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Investering
PA2-01-01 Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan 0 25.405 0 17.905
PA2-01-03 De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen 0 0 0 0
PA2-01-05 De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden 0 0 0 0
Totaal Investering 0 25.405 0 17.905
Exploitatie
PA2-01-05 De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden 0 0 0 2.500
Totaal Exploitatie 0 0 0 2.500
Totaal Gemeente & OCMW 0 25.405 0 20.405

PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk

Terug naar navigatie - PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk

Ons plan

Een eerste stap in de creatie van een toegankelijk groenblauw netwerk is de ontwikkeling van natuurlijke gebieden. Groene netwerken worden gecreëerd door het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen, blauwe netwerken door de toegankelijkheid naar water te herstellen. Een uitgebreid groenblauw netwerk vraagt echter een ecologisch en onderhoudsvriendelijk groenbeheer. Er wordt werk gemaakt van een duidelijke visie op groenbeheer en een groenbeheersplan. Dit alles moet leiden tot meer en toegankelijk groen, met meer mogelijkheden voor recreatietoerisme.

Stand van zaken

 • In het centrum van de gemeente creëren we een groen netwerk  waarbij de site van het Kinderkasteeltje wordt verbonden met de site van het Kasteelpark.
  • Voor het ontwerp van de gronden rond de site van het Kinderkasteeltje (het Vlinderpark, voorheen: site 'De Bekken)'  stelden we een studiebureau aan. In het voorjaar van 2022 organiseerden we een uitgebreid participatietraject, met onder meer twee co-creatiesessies. Op basis van de ideeën en voorstellen maakte het bureau een schetsontwerp. In het najaar vroegen we feedback aan alle stakeholders, waarna we eind 2022 een definitief ontwerp konden goedkeuren. De uitvoering plannen we in 2023 - 2024.

Definitief ontwerp Vlinderpark

Op de site van het Kinderkasteeltje zelf ontwikkelen we samen met jeugdhulp Don Bosco een hulp- en dienstverleningsaanbod voor kinderen en jongeren en maken we een masterplan op voor de gebouwenstructuur (zie actieplan PD4-01).

  • In het Kasteelpark voerde Natuurpunt nog een bijkomende aanplant uit in het najaar van 2022. We richtten het park verder in met banken en een toegangsbareel ter hoogte van de ingang aan de 's Gravenstraat. De aanleg van de paden liep vertraging op door een beroepsprocedure bij de omgevingsaanvraag.
   Van de Bosalliantie, een samenwerking tussen de Vlaamse overheid, natuurorganisatie en lokale besturen, ontvingen we het label 'Bronzen bosgemeente' omdat we er meer dan 2,5 hectare bos aanplantten. 
 • Ontwikkeling van trage wegen:
  • Tussen Steinstraat en Sticheldreef: de werken  startten in het 4de kwartaal van 2021 en waren afgerond in april 2022.
  • Rond de Blauwhuyshoeve verlegden we het pad.
  • We herstelden de Hamerwegel (tussen Mantelstraat en Nieuwlandstraat)
 • In het kader van het recreatietoerisme realiseerden we twee beweegroutes:
  • Via een participatietraject kwam de  Vlinderwandelroute tot stand: naast de Vlinderroute, is er een ook een alternatieve Rupsenroute die korter en rolstoeltoegankelijk is.
  • Binnen het jaarthema 'Vrouwen aan zet' is een wandeling uitgestippeld, met QR-codes voor beweegmomentjes tussendoor.
 • We werken aan onze visie op het groenplan
  • Via het lidmaatschap van Nazareth van het Regionaal Landschap Meetjesland, konden inwoners deelnemen aan de groepsaankopen voor plantgoed en bloemenmengsels, ter promotie van een kwalitatief en biodivers landschap.
  • In 2022 werkten we verder aan het ontwikkelen van een 'beleidsvisie ontharding' waarvan ook het groenonderhoud deel uitmaakt.
  • Door in te zetten op meer vergroening dragen we  bij aan het lokaal energie- en klimaatpact tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse steden en gemeenten.

Tijdspad en mijlpalen

 • Ontwikkeling van natuurlijke gebieden
  • Toekomstbos in de Hospicebossen (2021-2023-2025)
  • Erfpachtovereenkomst Site De Bekken - gerealiseerd 2020
  • Erfpachtovereenkomst Kinderkasteeltje (2023)
  • Ontwikkeling Vlinderpark (site De Bekken) (2020-2024)
  • Aankoop site Kasteelstraat, inrichting en beheersplan (2021-2023)
  • Label bronzen bosgemeente - ontvangen 2022
  • Sterrenbospark (te voorzien in de volgende legislatuur)
  • Ruilverkaveling Schelde-Leie (timing afhankelijk van derden, geen uitvoering meer deze legislatuur)
 • Trage wegen:
  • Steinstraat - Sticheldreef - gerealiseerd 2022
  • Blauwhuyshoeve - gerealiseeerd 2022
  • Heraanleg trage weg Nieuwlandstraat-Mantelstraat - gerealiseerd 2022
 •  Beweegroutes:
  • Vlinderroute en rupsroute - gerealiseerd 2022
  • Wandeling 'vrouwen aan zet' - gerealiseerd 2022
  • Nog 2 routes zijn voorzien in respectievelijk 2023 en 2025.
 • Visie op Groenbeheer (2021-2023)

Sites en dreven sluiten op elkaar aan

 

Wat kost het

 • Op de actie PA2-02-01 is de financiële ondersteuning geboekt voor het geboortemonument. De provincie draagt de helft bij (2021-2023-2025).
 • De investeringen op de actie PA2-02-04 hebben betrekking op vernieuwingen qua groenbeheer. Het betreft onder meer de aanplant en vervanging van bomen op diverse locaties .
 • We kregen subsidies:
  • in het kader van het Vlaams lokaal energie- en klimaatpact (PA2-02-04)
  • voor de heraanleg van de trage weg tussen Nieuwlandstraat en de Mantelstraat (door provincie Oost-Vlaanderen) (PA2-02-02)
  • van Vlaanderen voor de aankoop van het Kasteelpark (PA2-02-54) (in 2021 aangekocht voor 530.000 euro), subsidie in 2022  van 142.500 euro).

Ook voor de aanleg van het Vlinderpark is subsidie aangevraagd en goedgekeurd (uitbetaling vanaf 2023)

Actieplan PA2-02 Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
AG
Investering
PA2-02-51 Sterrenbospark 0 0 0 0
Totaal Investering 0 0 0 0
Totaal AG 0 0 0 0
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PA2-02-01 De natuurlijke gebieden verder ontwikkelen 0 0 0 0
PA2-02-04 Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan 19.756 0 19.259 0
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025 0 2.000 0 1.416
PA2-02-52 Het Vlinderpark (site De Bekken) 0 0 0 1.115
Totaal Exploitatie 19.756 -2.000 19.259 2.531
Investering
PA2-02-02 Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen. 0 96.971 28.976 96.971
PA2-02-04 Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan 0 40.000 0 10.841
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025 0 -2.376 0 1.129
PA2-02-52 Het Vlinderpark (site De Bekken) 0 32.966 0 32.966
PA2-02-54 Kasteelpark 142.500 0 142.500 0
Totaal Investering 142.500 -172.313 171.476 141.907
Totaal Gemeente & OCMW 162.256 -174.313 190.736 144.438

PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden

Terug naar navigatie - PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden

Ons plan

Een leefbaar buitengebied betekent leefbare land- en tuinbouw. Er wordt een nieuw landbouwbeleidsplan opgemaakt en land- en tuinbouwers worden gestimuleerd voor milieuvriendelijke innovaties.

Stand van zaken

 • In 2021 evalueerden we het vorige landbouwbeleidsplan via een uitgebreide participatieronde.
 • In 2022 maakten we een ontwerp van landbouwbeleidsplan op met de landbouwraad, de goedkeuring en actualisatie is uitgesteld van 2022 naar 2023. 

Tijdspad en mijlpalen

 • Evaluatie van subsidiereglementen:
  • actualisatie en samenvoeging van de reglementen 'herstel halfopen landschap' en 'verwerking fijn snoeihout (2020-2021) - gerealiseerd 2021
 • Evaluatie huidig landbouwbeleidsplan - gerealiseerd 2021
 • Opmaak nieuw landbouwbeleidsplan (2021 - 2023)

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn hier in 2022 geen budgetten aan gekoppeld.

Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten

Terug naar navigatie - PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten

Ons plan

Gezien het grote belang van grote verkeersaders (zoals de E17, N60 en de N35) voor Nazareth, kunnen deze niet worden weggenomen. We kunnen wel de barrièrewerking proberen te verzachten.

Stand van zaken

Het wetgevend kader is in kaart gebracht. De resultaten van een eerste onderzoek zijn besproken in februari 2022, verdere metingen zijn aangevraagd. We overleggen verder met het Agentschap Wegen en Verkeer inzake geluidsmetingen en het beperken van de geluidsoverlast.

Tijdspad en mijlpalen

 • Geluidsarme asfalt op de N60 geluidsarme asfalt - gerealiseerd 2020

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn hier in 2022 geen budgetten aan gekoppeld.