Financiële nota AG

Financieel doelstellingenplan (schema M1)

Terug naar navigatie - Financieel doelstellingenplan (schema M1)

Het financiële doelstellingenplan is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen. Het geeft op een gebundelde manier inzicht in de financiële gevolgen van het geplande beleid. Het bevat de volgende concrete informatie per jaar van het meerjarenplan en ingedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering:

  1.  de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, per prioritaire beleidsdoelstelling;
  2.  de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen;
  3.  de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de verrichtingen die niet aan beleidsdoelstellingen gekoppeld zijn.
Prioritaire beleidsdoelstellingen 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Saldo - - - - - -
Investeringen
Uitgave 15.000 - - - -
Ontvangst
Saldo - -15.000 - - - -
Financiering
Uitgave
Ontvangst
Saldo - - - - - -
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding
Exploitatie
Uitgave - 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Ontvangst -
Saldo - -7.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Investeringen
Uitgave 32.592 648.605 1.322.874 1.350.000 870.000 -
Ontvangst 170.000 150.000 - - -
Saldo -32.592 -478.605 -1.172.874 -1.350.000 -870.000 -
Financiering
Uitgave
Ontvangst
Saldo - - - - - -
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving
Exploitatie
Uitgave - 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Ontvangst -
Saldo - -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Investeringen
Uitgave 822 - 223.000 - - 2.000
Ontvangst
Saldo -822 - -223.000 - - -2.000
Financiering
Uitgave
Ontvangst
Saldo - - - - - -
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgave 417.833 436.267 393.794 391.244 396.244 391.244
Ontvangst 661.352 898.648 720.699 786.408 853.487 851.585
Saldo 243.520 462.381 326.905 395.164 457.243 460.341
Investeringen
Uitgave 95.211 457.429 259.500 50.500 58.000 33.000
Ontvangst -
Saldo -95.211 -457.429 -259.500 -50.500 -58.000 -33.000
Financiering
Uitgave 193.692 242.000 310.000 382.000 445.000 450.000
Ontvangst 128.625 951.034 1.651.374 1.400.500 928.000 35.000
Saldo -65.067 709.034 1.341.374 1.018.500 483.000 -415.000
Totaal 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgave 417.833 446.267 401.794 399.244 404.244 399.244
Ontvangst 661.352 898.648 720.699 786.408 853.487 851.585
Saldo 243.520 452.381 318.905 387.164 449.243 452.341
Investeringen
Uitgave 128.625 1.121.034 1.805.374 1.400.500 928.000 35.000
Ontvangst - 170.000 150.000 - - -
Saldo -128.625 -951.034 -1.655.374 -1.400.500 -928.000 -35.000
Financiering
Uitgave 193.692 242.000 310.000 382.000 445.000 450.000
Ontvangst 128.625 951.034 1.651.374 1.400.500 928.000 35.000
Saldo -65.067 709.034 1.341.374 1.018.500 483.000 -415.000
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplan 2022
Journaalvolgnummers: 6218
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

De staat van het financieel evenwicht (schema M2)

Terug naar navigatie - De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Exploitatiesaldo 243.520 452.381 318.905 387.164 449.243 452.341
a. Ontvangsten 661.352 898.648 720.699 786.408 853.487 851.585
b. Uitgaven 417.833 446.267 401.794 399.244 404.244 399.244
II. Investeringssaldo -128.625 -951.034 -1.655.374 -1.400.500 -928.000 -35.000
a. Ontvangsten 0 170.000 150.000 0 0 0
b. Uitgaven 128.625 1.121.034 1.805.374 1.400.500 928.000 35.000
III. Saldo exploitatie en investeringen 114.895 -498.653 -1.336.469 -1.013.336 -478.757 417.341
IV. Financieringssaldo -65.067 709.034 1.341.374 1.018.500 483.000 -415.000
a. Ontvangsten 128.625 951.034 1.651.374 1.400.500 928.000 35.000
b. Uitgaven 193.692 242.000 310.000 382.000 445.000 450.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar 49.828 210.381 4.905 5.164 4.243 2.341
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 49.239 99.067 309.447 314.353 319.517 323.760
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 99.067 309.447 314.353 319.517 323.760 326.101
IX. Beschikbaar budgettair resultaat 99.067 309.447 314.353 319.517 323.760 326.101
Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Exploitatiesaldo 243.520 452.381 318.905 387.164 449.243 452.341
II. Netto periodieke aflossingen 193.692 242.000 310.000 382.000 445.000 450.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 193.692 242.000 310.000 382.000 445.000 450.000
b. Periodieke terugvordering leningen
III. Autofinancieringsmarge 49.828 210.381 8.905 5.164 4.243 2.341
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Autofinancieringsmarge 49.828 210.381 8.905 5.164 4.243 2.341
II. Correctie op de periodieke aflossingen -68.227 -14.713 -3.436 -38.746 -57.226 -90.866
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 193.692 242.000 310.000 382.000 445.000 450.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 261.919 256.713 313.436 420.746 502.226 540.866
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge -18.399 195.668 5.469 -33.582 -52.983 -88.525
Geconsolideerd financieel evenwicht 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat
AG Nazareth 99.067 309.447 314.353 319.517 323.760 326.101
Totaal beschikbaar budgettair resultaat 99.067 309.447 314.353 319.517 323.760 326.101
II. Autofinancieringsmarge
AG Nazareth 49.828 210.381 8.905 5.164 4.243 2.341
Totale autofinancieringsmarge 49.828 210.381 8.905 5.164 4.243 2.341
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
AG Nazareth -18.399 195.668 5.469 -33.582 -52.983 -88.525
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge -18.399 195.668 5.469 -33.582 -52.983 -88.525
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplan 2022
Journaalvolgnummers: 6218
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Overzicht van de kredieten (schema M3)

Terug naar navigatie - Overzicht van de kredieten (schema M3)

In deze Meerjarenplanaanpassing 2022/0 wijzigen we zowel de kredieten van het lopende jaar (2021) als stellen we de beginkredieten van het volgend boekjaar (2022) vast.

2021 2022
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
AG
Exploitatie 446.267 898.648 401.794 720.699
Investeringen 1.121.034 170.000 1.805.374 150.000
Financiering 242.000 951.034 310.000 1.651.374
Leningen en leasings 242.000 951.034 310.000 1.651.374
Dit schema bevat zowel aangepaste kredieten voor 2021 als de beginkredieten voor 2022.
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplan 2022
Journaalvolgnummers: 6218
Andere gebruikte dossiers op dit rapport: