Sitemap

 1. Blz. 1 Meerjarenplan - 2022
  1. Blz. 2 Beleidsplan 2022
  2. Blz. 3 Beleidsplan
   1. Blz. 4 Ruimte voor een vlinder: een goed ontsloten en groene woon-werkgemeente tussen Leie en Schelde
    1. Blz. 5 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten
     1. Blz. 6 Actieplannen
      1. Blz. 7 PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen
      2. Blz. 8 PA1-02 De lokale handel stimuleren
    2. Blz. 9 Leefbare buitengebieden
     1. Blz. 10 Actieplannen
      1. Blz. 11 PA2-01 De open ruimte behouden
      2. Blz. 12 PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk
      3. Blz. 13 PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden
    3. Blz. 14 Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel
     1. Blz. 15 Actieplannen
      1. Blz. 16 PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten
   2. Blz. 17 Duurzaam mobiel
    1. Blz. 18 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
     1. Blz. 19 Actieplannen
      1. Blz. 20 PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers
      2. Blz. 21 PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer
    2. Blz. 22 Slim en veilig op weg
     1. Blz. 23 Actieplannen
      1. Blz. 24 PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren
      2. Blz. 25 PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen
      3. Blz. 26 PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting
      4. Blz. 27 PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving
   3. Blz. 28 Een schone gemeente
    1. Blz. 29 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak
     1. Blz. 30 Actieplannen
      1. Blz. 31 PC1-01 Afval voorkomen
      2. Blz. 32 PC1-02 Afval op de juiste plaats
      3. Blz. 33 PC1-03 Zwerfvuil aanpakken
    2. Blz. 34 Nazareth: zuiver water
     1. Blz. 35 Actieplannen
      1. Blz. 36 PC2-01 De grond ontharden
      2. Blz. 37 PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen
    3. Blz. 38 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042
     1. Blz. 39 Actieplannen
      1. Blz. 40 PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren
      2. Blz. 41 PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie
   4. Blz. 42 Prikkelen tot verbinding en ontmoeting
    1. Blz. 43 Ruimte voor ontmoeting en verbinding
     1. Blz. 44 Actieplannen
      1. Blz. 45 PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur
      2. Blz. 46 PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken
    2. Blz. 47 Iedereen prikkelen tot beleving
     1. Blz. 48 Actieplannen
      1. Blz. 49 PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed
      2. Blz. 50 PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures
      3. Blz. 51 PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod
      4. Blz. 52 PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl
    3. Blz. 53 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
     1. Blz. 54 Actieplannen
      1. Blz. 55 PD3-01 Eenzaamheid tegengaan
      2. Blz. 56 PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden
      3. Blz. 57 PD3-03 Wel-zijn in Nazareth
      4. Blz. 58 PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten
      5. Blz. 59 PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners
    4. Blz. 60 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
     1. Blz. 61 Actieplannen
      1. Blz. 62 PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden
      2. Blz. 63 PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.
   5. Blz. 64 Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven
    1. Blz. 65 Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig
     1. Blz. 66 Actieplannen
      1. Blz. 67 PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd
      2. Blz. 68 PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren
    2. Blz. 69 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
     1. Blz. 70 Actieplannen
      1. Blz. 71 PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden
      2. Blz. 72 PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen
    3. Blz. 73 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
     1. Blz. 74 Actieplannen
      1. Blz. 75 PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen
      2. Blz. 76 PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie
      3. Blz. 77 PE3-03 Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean
    4. Blz. 78 Doe de SDG-toets
     1. Blz. 79 Actieplannen
      1. Blz. 80 PE4-01 De SDG's bekendmaken
      2. Blz. 81 PE4-02 Kaders uitwerken om de SDG's te verankeren
  3. Blz. 82 Overzichtstabellen
   1. Blz. 83 PA Ruimte voor een vlinder
    1. Blz. 84 Toelichting
    2. Blz. 85 Strategisch niveau
    3. Blz. 86 Doelstellingen
     1. Blz. 87 PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten
     2. Blz. 88 PA2 Leefbare buitengebieden
   2. Blz. 89 PB Duurzaam mobiel
    1. Blz. 90 Toelichting
    2. Blz. 91 Strategisch niveau
    3. Blz. 92 Doelstellingen
     1. Blz. 93 PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
     2. Blz. 94 PB2 Slim en veilig op weg
   3. Blz. 95 PC Een schone gemeente
    1. Blz. 96 Toelichting
    2. Blz. 97 Strategisch niveau
    3. Blz. 98 Doelstellingen
     1. Blz. 99 PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak
     2. Blz. 100 PC2 Nazareth: zuiver water
     3. Blz. 101 PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042
   4. Blz. 102 PD Prikkelen tot verbinding en ontmoeting
    1. Blz. 103 Toelichting
    2. Blz. 104 Strategisch niveau
    3. Blz. 105 Doelstellingen
     1. Blz. 106 PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding
     2. Blz. 107 PD2 Iedereen prikkelen tot beleving
     3. Blz. 108 PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
     4. Blz. 109 PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
   5. Blz. 110 PE Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven
    1. Blz. 111 Toelichting
    2. Blz. 112 Strategisch niveau
    3. Blz. 113 Doelstellingen
     1. Blz. 114 PE1 Een positieve organisatie
     2. Blz. 115 PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
     3. Blz. 116 PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
     4. Blz. 117 PE4 Doe de SDG-toets
   6. Blz. 118 Niet-prioritair beleid
    1. Blz. 119 Toelichting
    2. Blz. 120 Niet-prioritair beleid
  4. Blz. 121 Gemeente en OCMW
   1. Blz. 122 Financiële nota
    1. Blz. 123 Financieel doelstellingenplan (schema M1)
    2. Blz. 124 Staat financieel evenwicht (schema M2)
    3. Blz. 125 Overzicht van de kredieten (schema M3)
   2. Blz. 126 Toelichting
    1. Blz. 127 Beschikbaarheid documentatie
    2. Blz. 128 Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)
    3. Blz. 129 Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)
    4. Blz. 130 Investeringsprojecten (schema T3)
    5. Blz. 131 Evolutie financiële schulden (schema T4)
    6. Blz. 132 Financiële risico's
    7. Blz. 133 Beschrijving grondslagen en assumpties
   3. Blz. 134 Motivering van de wijzigingen
    1. Blz. 135 Motivering
   4. Blz. 136 Documentatie
    1. Blz. 137 Inleiding
    2. Blz. 138 Financiële tabel
    3. Blz. 139 Toegestane werkings- en investeringssubsidies
    4. Blz. 140 Samenstelling beleidsdomeinen
    5. Blz. 141 Overzicht verbonden entiteiten
    6. Blz. 142 Belastingen
    7. Blz. 143 Personeelsinzet
  5. Blz. 144 AG
   1. Blz. 145 Financiële nota AG
    1. Blz. 146 Financieel doelstellingenplan (schema M1)
    2. Blz. 147 De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
    3. Blz. 148 Overzicht van de kredieten (schema M3)
   2. Blz. 149 Toelichting AG
    1. Blz. 150 Beschikbaarheid documentatie
    2. Blz. 151 Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)
    3. Blz. 152 Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)
    4. Blz. 153 Investeringsprojecten (schema T3)
    5. Blz. 154 Evolutie financiële schulden (schema T4)
    6. Blz. 155 Financiële risico's
    7. Blz. 156 Beschrijving grondslagen en assumpties
   3. Blz. 157 Motivering van de wijzigingen AG
    1. Blz. 158 Motivering
   4. Blz. 159 Documentatie AG
    1. Blz. 160 Inleiding
    2. Blz. 161 Financiële tabel
    3. Blz. 162 Toegestane werkings- en investeringssubsidies
    4. Blz. 163 Samenstelling beleidsdomeinen
    5. Blz. 164 Overzicht verbonden entiteiten
    6. Blz. 165 Belastingen
    7. Blz. 166 Personeelsinzet
    8. Blz. 167 Actiestructuur AG
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap