Sitemap

Meerjarenplan - 2022 Blz. 1
Beleidsplan 2022 Blz. 2
Beleidsplan Blz. 3
Ruimte voor een vlinder: een goed ontsloten en groene woon-werkgemeente tussen Leie en Schelde Blz. 4
Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten Blz. 5
Actieplannen Blz. 6
PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen Blz. 7
PA1-02 De lokale handel stimuleren Blz. 8
Leefbare buitengebieden Blz. 9
Actieplannen Blz. 10
PA2-01 De open ruimte behouden Blz. 11
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk Blz. 12
PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden Blz. 13
Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel Blz. 14
Actieplannen Blz. 15
PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten Blz. 16
Duurzaam mobiel Blz. 17
Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker Blz. 18
Actieplannen Blz. 19
PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers Blz. 20
PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer Blz. 21
Slim en veilig op weg Blz. 22
Actieplannen Blz. 23
PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren Blz. 24
PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen Blz. 25
PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting Blz. 26
PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving Blz. 27
Een schone gemeente Blz. 28
Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak Blz. 29
Actieplannen Blz. 30
PC1-01 Afval voorkomen Blz. 31
PC1-02 Afval op de juiste plaats Blz. 32
PC1-03 Zwerfvuil aanpakken Blz. 33
Nazareth: zuiver water Blz. 34
Actieplannen Blz. 35
PC2-01 De grond ontharden Blz. 36
PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen Blz. 37
Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042 Blz. 38
Actieplannen Blz. 39
PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren Blz. 40
PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie Blz. 41
Prikkelen tot verbinding en ontmoeting Blz. 42
Ruimte voor ontmoeting en verbinding Blz. 43
Actieplannen Blz. 44
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur Blz. 45
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken Blz. 46
Iedereen prikkelen tot beleving Blz. 47
Actieplannen Blz. 48
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed Blz. 49
PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures Blz. 50
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod Blz. 51
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl Blz. 52
Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth Blz. 53
Actieplannen Blz. 54
PD3-01 Eenzaamheid tegengaan Blz. 55
PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden Blz. 56
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth Blz. 57
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten Blz. 58
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners Blz. 59
Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling Blz. 60
Actieplannen Blz. 61
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden Blz. 62
PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt. Blz. 63
Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven Blz. 64
Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig Blz. 65
Actieplannen Blz. 66
PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd Blz. 67
PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren Blz. 68
Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie Blz. 69
Actieplannen Blz. 70
PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden Blz. 71
PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen Blz. 72
De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken Blz. 73
Actieplannen Blz. 74
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen Blz. 75
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie Blz. 76
PE3-03 Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean Blz. 77
Doe de SDG-toets Blz. 78
Actieplannen Blz. 79
PE4-01 De SDG's bekendmaken Blz. 80
PE4-02 Kaders uitwerken om de SDG's te verankeren Blz. 81
Overzichtstabellen Blz. 82
PA Ruimte voor een vlinder Blz. 83
Toelichting Blz. 84
Strategisch niveau Blz. 85
Doelstellingen Blz. 86
PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten Blz. 87
PA2 Leefbare buitengebieden Blz. 88
PB Duurzaam mobiel Blz. 89
Toelichting Blz. 90
Strategisch niveau Blz. 91
Doelstellingen Blz. 92
PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker Blz. 93
PB2 Slim en veilig op weg Blz. 94
PC Een schone gemeente Blz. 95
Toelichting Blz. 96
Strategisch niveau Blz. 97
Doelstellingen Blz. 98
PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak Blz. 99
PC2 Nazareth: zuiver water Blz. 100
PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042 Blz. 101
PD Prikkelen tot verbinding en ontmoeting Blz. 102
Toelichting Blz. 103
Strategisch niveau Blz. 104
Doelstellingen Blz. 105
PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding Blz. 106
PD2 Iedereen prikkelen tot beleving Blz. 107
PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth Blz. 108
PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling Blz. 109
PE Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven Blz. 110
Toelichting Blz. 111
Strategisch niveau Blz. 112
Doelstellingen Blz. 113
PE1 Een positieve organisatie Blz. 114
PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie Blz. 115
PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken Blz. 116
PE4 Doe de SDG-toets Blz. 117
Niet-prioritair beleid Blz. 118
Toelichting Blz. 119
Niet-prioritair beleid Blz. 120
Gemeente en OCMW Blz. 121
Financiële nota Blz. 122
Financieel doelstellingenplan (schema M1) Blz. 123
Staat financieel evenwicht (schema M2) Blz. 124
Overzicht van de kredieten (schema M3) Blz. 125
Toelichting Blz. 126
Beschikbaarheid documentatie Blz. 127
Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1) Blz. 128
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2) Blz. 129
Investeringsprojecten (schema T3) Blz. 130
Evolutie financiële schulden (schema T4) Blz. 131
Financiële risico's Blz. 132
Beschrijving grondslagen en assumpties Blz. 133
Motivering van de wijzigingen Blz. 134
Motivering Blz. 135
Documentatie Blz. 136
Inleiding Blz. 137
Financiële tabel Blz. 138
Toegestane werkings- en investeringssubsidies Blz. 139
Samenstelling beleidsdomeinen Blz. 140
Overzicht verbonden entiteiten Blz. 141
Belastingen Blz. 142
Personeelsinzet Blz. 143
AG Blz. 144
Financiële nota AG Blz. 145
Financieel doelstellingenplan (schema M1) Blz. 146
De staat van het financieel evenwicht (schema M2) Blz. 147
Overzicht van de kredieten (schema M3) Blz. 148
Toelichting AG Blz. 149
Beschikbaarheid documentatie Blz. 150
Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1) Blz. 151
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2) Blz. 152
Investeringsprojecten (schema T3) Blz. 153
Evolutie financiële schulden (schema T4) Blz. 154
Financiële risico's Blz. 155
Beschrijving grondslagen en assumpties Blz. 156
Motivering van de wijzigingen AG Blz. 157
Motivering Blz. 158
Documentatie AG Blz. 159
Inleiding Blz. 160
Financiële tabel Blz. 161
Toegestane werkings- en investeringssubsidies Blz. 162
Samenstelling beleidsdomeinen Blz. 163
Overzicht verbonden entiteiten Blz. 164
Belastingen Blz. 165
Personeelsinzet Blz. 166
Actiestructuur AG Blz. 167
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap