Toelichting AG

Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)

Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Algemene financiering
Exploitatie
Uitgaven 100.012 - - - - -
Ontvangsten 200.018 100.250 50 18.050 18.050 18.050
Saldo 100.006 100.250 50 18.050 18.050 18.050
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo - - - - - -
Financiering
Uitgaven 193.692 242.000 310.000 382.000 445.000 450.000
Ontvangsten 128.625 951.034 1.651.374 1.400.500 928.000 35.000
Saldo -65.067 709.034 1.341.374 1.018.500 483.000 -415.000
Algemeen bestuur
Exploitatie
Uitgaven 23.305 54.078 51.405 50.905 50.905 50.905
Ontvangsten
Saldo -23.305 -54.078 -51.405 -50.905 -50.905 -50.905
Investeringen
Uitgaven 4.079 42.151 110.000 - - -
Ontvangsten
Saldo -4.079 -42.151 -110.000 - - -
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo - - - - - -
Veiligheid
Exploitatie
Investeringen
Financiering
Wegen en mobiliteit
Exploitatie
Investeringen
Financiering
Wonen en werken
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven 5.158 59.842 200.000 385.000 - -
Ontvangsten
Saldo -5.158 -59.842 -200.000 -385.000 - -
Financiering
Vrije tijd
Exploitatie
Uitgaven 294.515 391.989 350.189 348.139 353.139 348.139
Ontvangsten 461.334 798.398 720.649 768.358 835.437 833.535
Saldo 166.819 406.409 370.460 420.219 482.298 485.396
Investeringen
Uitgaven 119.387 1.019.041 1.495.374 1.015.500 928.000 35.000
Ontvangsten - 170.000 150.000
Saldo -119.387 -849.041 -1.345.374 -1.015.500 -928.000 -35.000
Financiering
Leren en welzijn
Exploitatie
Uitgaven 200 200 200 200 200
Ontvangsten
Saldo - -200 -200 -200 -200 -200
Investeringen
Financiering
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplan 2022
Journaalvolgnummers: 6218
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)
I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Operationele uitgaven 317.820 446.267 401.794 399.244 404.244 399.244
1. Goederen en diensten 310.239 429.394 394.044 391.494 396.494 391.494
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen - - - - - -
a. Politiek personeel
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
f. Andere personeelskosten
g. Pensioenen
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.
4. Toegestane werkingssubsidies - - - - - -
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)
- aan welzijnsverenigingen
- aan andere OCMW-verenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)
- aan besturen van de eredienst
- aan andere begunstigden
5. Andere operationele uitgaven 7.581 16.873 7.750 7.750 7.750 7.750
B. Financiële uitgaven 13 - - - - -
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 6 - - - - -
- aan financiële instellingen 6
- aan andere entiteiten
2. Andere financiële uitgaven 7
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 100.000
417.832,54 446.267 401.794 399.244 404.244 399.244
II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Operationele ontvangsten 661.366 898.648 720.699 786.408 853.487 851.585
1. Ontvangsten uit de werking 450.865 792.035 714.223 779.867 846.881 844.914
2. Fiscale ontvangsten en boetes - - - - - -
a. Aanvullende belastingen - - - - - -
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing
- Aanvullende belasting op de personenbelasting
- Andere aanvullende belastingen
b. Andere belastingen en boetes
3. Werkingssubsidies 200.000 100.000 - - - -
a. Algemene werkingssubsidies 200.000 100.000 - - - -
- andere algemene werkingssubsidies
- van de gemeente 200.000 100.000
- van de Vlaamse overheid
- van de provincie
- van andere entiteiten
b. Specifieke werkingssubsidies - - - - - -
- van de federale overheid
- van de Vlaamse overheid
- van de provincie
- van andere entiteiten
4. Recuperatie individuele hulpverlening
5. Andere operationele ontvangsten 10.502 6.613 6.476 6.541 6.606 6.671
B. Financiële ontvangsten -14
661.352,43 898.648 720.699 786.408 853.487 851.585
III. Exploitatiesaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
243.520 452.381 318.905 387.164 449.243 452.341
I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 116.948 1.070.883 1.768.374 1.400.500 928.000 35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 116.948 1.070.883 1.768.374 1.400.500 928.000 35.000
a. Terreinen en gebouwen 88.121 620.790 1.585.874 1.360.000 895.000 2.000
b. Wegen en andere infrastructuur
c. Roerende goederen 28.827 450.093 182.500 40.500 33.000 33.000
d. Leasing en soortgelijke rechten
e. Erfgoed
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen
b. Roerende goederen
C. Investeringen in immateriële vaste activa 11.677 50.151 37.000 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan besturen van de eredienst
- aan andere begunstigden
128.625 1.121.034 1.805.374 1.400.500 928.000 35.000
II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen
b. Wegen en andere infrastructuur
c. Roerende goederen
d. Leasing en soortgelijke rechten
e. Erfgoed
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen
b. Roerende goederen
C. Verkoop van immateriële vaste activa
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 170.000 150.000 0 0 0
- van de federale overheid
- van de Vlaamse overheid 170.000 150.000
- van de provincie
- van de gemeente
- van het OCMW
- van andere entiteiten
0 170.000 150.000 0 0 0
III. Investeringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-128.625 -951.034 -1.655.374 -1.400.500 -928.000 -35.000
Saldo exploitatie en investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025
114.895 -498.653 -1.336.469 -1.013.336 -478.757 417.341
I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Vereffening van financiële schulden 193.692 242.000 310.000 382.000 445.000 450.000
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 193.692 242.000 310.000 382.000 445.000 450.000
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings
B. Vereffening van niet-financiële schulden
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0
1. Toegestane leningen 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)
- aan welzijnsverenigingen
- aan andere OCMW-verenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)
- aan besturen van de eredienst
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- aan andere begunstigden
2. Toegestaan betalingsuitstel
D. Vooruitbetalingen
E. Kapitaalsverminderingen
193.692 242.000 310.000 382.000 445.000 450.000
II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Aangaan van financiële schulden 128.625 951.034 1.651.374 1.400.500 928.000 35.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 128.625 951.034 1.651.374 1.400.500 928.000 35.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0
1. Terugvordering van toegestane leningen 0 0 0 0 0 0
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
2. Vereffening van betalingsuitstel
D. Vereffening van vooruitbetalingen
E. Kapitaalvermeerderingen
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale
128.625 951.034 1.651.374 1.400.500 928.000 35.000
III. Financieringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-65.067 709.034 1.341.374 1.018.500 483.000 -415.000
Budgettair resultaat van het boekjaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025
49.828 210.381 4.905 5.164 4.243 2.341
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplan 2022
Journaalvolgnummers: 6218
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Investeringsprojecten (schema T3)

Terug naar navigatie - Investeringsprojecten (schema T3)
PRIO IP-PA2-02: Investeren in een toegankelijk groenblauw netwerk Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 15.000 15.000
A. Investeringen in financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 15.000 15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 15.000 15.000
a. Terreinen en gebouwen 15.000 15.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa
D. Toegestane investeringssubsidies
II. ONTVANGSTEN - - - - - -
PRIO IP-PD1-01: Investeren in functionele, eigentijdse en duurzame infrastructuur Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 32.148 4.059.816 4.091.963
A. Investeringen in financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 32.148 4.059.816 4.091.963
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 32.148 4.059.816 4.091.963
a. Terreinen en gebouwen 32.148 3.949.816 3.981.963
c. Roerende goederen 110.000 110.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa
D. Toegestane investeringssubsidies
II. ONTVANGSTEN 150.000 150.000
A. Verkoop van financiële vaste activa
B. Verkoop van materiële vaste activa
C. Verkoop van immateriële vaste activa
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 150.000 150.000
PRIO IP-PD1-02: Investeren in informele en toegankelijke ontmoetingsplaatsen Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD1-02: Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 444 131.663 132.107
A. Investeringen in financiële vaste activa
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 444 131.663 132.107
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 444 131.663 132.107
a. Terreinen en gebouwen 19.347 19.347
b. Wegen en andere infrastructuur
c. Roerende goederen 444 112.316 112.760
C. Investeringen in immateriële vaste activa
D. Toegestane investeringssubsidies
II. ONTVANGSTEN 170.000 170.000
A. Verkoop van financiële vaste activa
B. Verkoop van materiële vaste activa
C. Verkoop van immateriële vaste activa
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 170.000 170.000
PRIO IP-PD2-04: Investeren in een gezonde levensstijl Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD2-04: Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 822 225.000 225.822
A. Investeringen in financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 822 225.000 225.822
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 822 225.000 225.822
a. Terreinen en gebouwen 822 225.000 225.822
C. Investeringen in immateriële vaste activa
D. Toegestane investeringssubsidies
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa
B. Verkoop van materiële vaste activa
C. Verkoop van immateriële vaste activa
D. Investeringssubsidies en -schenkingen
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplan 2022
Journaalvolgnummers: 6218
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Evolutie financiële schulden (schema T4)

Terug naar navigatie - Evolutie financiële schulden (schema T4)
Financiële schulden op 31 december 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Financiële schulden op lange termijn 3.013.474 3.654.508 4.923.882 5.879.382 6.357.382 5.971.382
1. Financiële schulden op 1 januari 3.083.984 3.013.474 3.654.508 4.923.882 5.879.382 6.357.382
2. Nieuwe leningen 128.625 951.034 1.651.374 1.400.500 928.000 35.000
3. Aflossingen
4. Overboekingen -199.135 -310.000 -382.000 -445.000 -450.000 -421.000
5. Andere mutaties
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 195.443 263.443 335.443 398.443 403.443 374.443
1. Financiële schulden op 1 januari 190.000 195.443 263.443 335.443 398.443 403.443
2. Aflossingen -193.692 -242.000 -310.000 -382.000 -445.000 -450.000
3. Overboekingen 199.135 310.000 382.000 445.000 450.000 421.000
4. Andere mutaties
C. Financiële schulden op korte termijn
Totaal financiële schulden 3.208.917 3.917.951 5.259.325 6.277.825 6.760.825 6.345.825
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplan 2022
Journaalvolgnummers: 6218
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6218
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42560 Alg. 3809

Financiële risico's

Terug naar navigatie - Financiële risico's

Hieronder geven we u een niet-limitatief overzicht van de potentiële risico’s met een financiële impact op het bestuur. Deze toelichting kadert in artikel 177, 259 en 261 van het decreet lokaal bestuur en 3.5 van de omzendbrief KB/ABB/2019/4.


Het team Financiën heeft de ambitie om alle onderstaande risico’s met financiële impact structureel op te volgen en te remediëren waar nodig. Op basis van structurele rapportering aan het managementteam, het college en de raad zal een structurele en transparante informatiestroom ontstaan waarop beslissingen kunnen genomen worden.

Ontvangsten

Toepassing van retributiereglementen
Het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth probeert de retributiereglementen zo helder als mogelijk op te stellen. Daar waar mogelijk en of nodig worden de tarieven, na delegatie door de Raad van Bestuur, vastgesteld door het Directiecomité.
De reglementen dienen vanzelfsprekend correct toegepast te worden door alle medewerkers. Een correcte kennis van deze reglementen is belangrijk.

Beheersmaatregel:
• Duidelijk overzicht behouden van alle retributiereglementen en de manier waarop deze toegepast worden.
• Een zo efficiënt mogelijke betaalcyclus met, indien mogelijk, een onmiddellijke elektronische betaling.

Opvolgen inkomende subsidies
Het is belangrijk dat het recht op subsidies goed opgevolgd wordt zodat het bestuur haar eventuele trekkingsrechten niet verliest. De volgende jaren wensen we dit goed op te volgen zodat alle subsidies waarop het bestuur recht heeft ook effectief geïnd worden. Dit zijn middelen die onmiddellijk ten bate zijn van de gemeenschap.

Beheersmaatregel:
• Afspraken maken rond het beheren en registreren van inkomende subsidies en de eraan verbonden uitgaven.
• Per subsidie een subsidieverantwoordelijke aanduiden die alles opvolgt.

Beleid rond structureel onvermogende debiteuren
De debiteurenopvolging gebeurt stipt en periodiek waardoor de openstaande vorderingen onder controle zijn. Er wordt een traject afgelegd vooraleer we overgaan tot gerechtelijke invordering.

Beheersmaatregel:
• Hernieuwen en evalueren van procedures rond debiteurenbeheer.
• Tijdig en periodiek uitsturen van facturen.
• Gebruik maken van moderne betaaltechnieken voor een directe afwikkeling van de transactie.
• Kader uitwerken voor een actieve invorderingspolitiek in sociale dossiers om verjaring van vorderingen te vermijden.

 

Uitgaven
De uitgaven zijn onder controle maar we merken dat de exploitatieuitgaven elk jaar te hoog geraamd worden. Dit zorgt voor een niet volledige realisatie en een hypothekering van middelen. Immers, de middelen die (onterecht) ingeschreven worden als exploitatieuitgaven kunnen niet gebruikt worden om investeringen te financieren. Dit heeft tot gevolg dat we op te nemen leningen inschrijven in ons meerjarenplan terwijl dit, mits een correctere inschatting van exploitatieuitgaven, zou kunnen voor lagere bedragen.

In het AG Nazareth speelt ook nog het fenomeen van de prijssubsidie. Te hoog geraamde uitgaven zorgen voor een overfinanciering via het systeem van de prijssubsidie. Dit zou kunnen leiden tot te hoge ontvangsten op het einde van het boekjaar met een onterechte winstrealisatie tot gevolg. Op de winst moet het AG vennootschapsbelasting betalen.

 

Financiering
Schuldenlast beheren en onder controle houden
We financieren de investeringen van het AG Nazareth met renteloze leningen vanuit de gemeente. De aflossingen van deze leningen volgen het afschrijvingsritme van de onderliggende investeringen. Het is belangrijk dat we goed documenteren welke investering gekoppeld is aan welke lening.

Beheersmaatregel:
• Opvolgingstool voor investeringen versus leningen

 

Organisatiebeheersing
Fraude in betalingsverkeer
Besturen worden geconfronteerd met creatieve oplossingen met het oog op het uitvoeren van financiële transacties zodat deze terechtkomen bij een malafide begunstigde. In deze optiek zijn er beheersmaatregelen in het kader van het betalingsverkeer en het verwerken van inkomende facturen. De medewerkers zijn gevraagd voorzichtigheid te bieden in wijzigende gegevens van onze leveranciers.

Ook CFO-fraude (mailverkeer van algemeen of financieel directeur aan medewerkers om betalingen uit te voeren) is in opmars. Ook hier zijn de communicatielijnen in onze organisatie uiterst kort dat we deze frauduleuze praktijken steeds hebben kunnen opvangen.

Beheersmaatregel:
• Duidelijke afspraken maken wie wat mag wijzigen van betaalgegevens en welke informatie op welke manier opgevraagd moet worden bij onze begunstigden.

Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen
Een oud zeer in heel veel besturen is de lage graad van de realisatie van het vooropgestelde investeringsprogramma. Uitvoeringsgraden lager dan 60% zijn geen uitzondering. Dit zorgt voor heel veel problemen, niet alleen inzake optimale projectplanning, maar eveneens kan dit leiden tot onrealistische budgettering en vooral inefficiënte financiering.

De BBC wil hiervan uitdrukkelijk afstappen en beoogt de financiering te sturen vanuit liquiditeitsnoden en niet langer vanuit de budgetten. Maar ook dit vereist binnen de besturen een degelijk projectmanagement, wat niet alleen een duidelijke en tijdsgebonden planning inhoudt, maar al evenzeer een realistisch en haalbaar investeringsprogramma. Nog te vaak worden vanuit politiek oogpunt projecten en investeringen in een bepaald jaar ingeschreven, terwijl vooraf goed geweten is dat deze niet haalbaar zijn. Hoeveel een stad/gemeente op jaarbasis kan investeren is immers zowel financieel als operationeel gelimiteerd.

Dergelijke wijze van budgettering belast de administratie onnodig. Enerzijds de uitvoerende diensten, die de druk en stress ervaren om het onhaalbare toch mogelijk te maken. Anderzijds de financiële dienst, die zijn thesaurieplanning en het aangaan van nieuwe leningen niet kan stoelen op betrouwbare cijfers en assumpties.

Beheersmaatregel:
• Monitoringtool ontwikkelen om te komen tot realistische projectplanning.
• Projectfiches gebruiken en laten valideren voor projecten met een belangrijke financiële impact.
• Periodieke rapportering over de vooruitgang van projecten en budgetten.

Beschrijving grondslagen en assumpties

Terug naar navigatie - Beschrijving grondslagen en assumpties

In dit hoofdstuk geven we je informatie over de basisveronderstellingen die we gebruikt hebben bij de opmaak van dit meerjarenplan. We geven je inzicht in de groeivoeten van de verschillende budgetrubrieken. Ook hoe we alles financieren en de assumpties daaromtrent vind je hierna. Vanzelfsprekend worden bij elke meerjarenplanaanpassing alle budgetten grondig geëvalueerd en bijgestuurd.


In deze meerjarenplanaanpassing (versie 2022/0) werden alle budgetten door de verschillende diensten nagekeken en aangepast waar nodig. Aanpassingen die een invloed hebben op meerdere jaren werden in de verschillende jaren meegenomen. Zodoende werd het volledige meerjarenplan geactualiseerd.

Exploitatie

Exploitatie uitgaven

Soort Groei Informatie
Goederen en diensten (60/61) 0%
 • Gezien de voldoende grote buffer op de werkingsbudgetten en om deze niet onnodig te verhogen, werd een nulgroei opgenomen in het meerjarenplan. Er zal bij meerjarenplanaanpassing gewijzigd worden waar nodig.
Personeel (62) -
 • niet van toepassing in het AG Nazareth
Andere operationele uitgaven (640/7) 1%
 • Het betreffen vnl. door het bestuur te betalen belastingen.
Sociale steun (648 -
 • niet van toepassing in het AG Nazareth
Overdrachten (649) -
 • niet van toepassing in het AG Nazareth
Financiële kosten (65) -
 • niet van toepassing in het AG Nazareth

 

Exploitatie ontvangsten

Soort Groei Informatie
Ontvangsten uit de werking (70) 1%
 • een groei van 1% op alle ontvangsten uit de werking door een verwachte toename van het aantal te leveren diensten.
 • de prijssubsidie wordt jaarlijks berekend
Fiscale ontvangsten (73) -
 • niet van toepassing in het AG Nazareth
Algemene werkingssubsidies (7401/4) -
 • niet van toepassing in het AG Nazareth
Specifieke werkingssubsidies (7405/7) -
 • niet van toepassing in het AG Nazareth
Toelagen m.b.t. sociale dienst (7408) -
 • niet van toepassing in het AG Nazareth
Andere operationele ontvangsten (741/7) -
 • niet van toepassing in het AG Nazareth
Recuperatie steun (748) -
 • niet van toepassing in het AG Nazareth
Financiële opbrengsten (75) -
 • niet van toepassing in het AG Nazareth

 

Investeringen

Een gedetailleerde lijst van investeringen werd opgenomen. Deze lijst bevat per investering de ontvangsten/uitgaven per jaar. De lijst is gestructureerd per investeringsproject. Elk investeringsproject begint met IP en heeft ofwel een cijfercode indien gekoppeld aan een prioritair actieplan, ofwel een beschrijvende naam indien gekoppeld aan niet-prioritair beleid.

Voorbeeld:

 • IP-PD4-01: dit betreft het investeringsproject gekoppeld aan prioritair actieplan PD4-01, m.n. Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden.
 • IP-BKO: dit betreffen alle investeringen met betrekking tot de BKO, gekoppeld aan niet-prioritair beleid, vb. onderhoud BKO gebouwen, spelmateriaal,…

Binnen elk investeringsproject is voor budgettaire opvolging en rapporteringsdoeleinden een investering gekoppeld aan een actie. Via de actie en het beleidsitem is het mogelijk meer informatie over de investering te bekomen. Detailinformatie over de betrokken investering vindt u tenslotte in de laatste kolom, net voor de cijfergegevens.

Bij de opmaak van deze meerjarenplanaanpassing (4 de kwartaal 2021) werden de transactiekredieten 2021 van de investeringen geanalyseerd. De transactiekredieten van de investeringen die niet meer in 2021 worden uitgevoerd, zijn alvast verplaatst van 2021 naar 2022. Dit heeft geen invloed op de totale uitgave van een investeringsproject en werd niet meegenomen in de lijst met gewijzigde investeringen. Voor een overzicht van alle geraamde investeringen verwijzen we naar de investeringenlijst in het luik Documentatie.

 

Financiering

Financieringsuitgaven

De bestaande leningen werden ingeschreven op basis van de afschrijvingen van de gekoppelde investeringen. Ook de kapitaalaflossingen van de nieuwe leningen zijn op basis van de onderliggende afschrijvingen.

Financieringsontvangsten

Het investeringssaldo wordt gefinancierd met een lening dat het AG ontvangt van de Gemeente Nazareth.

 

Resultaten

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

Het vertrekpunt voor dit meerjarenplan is het beschikbaar budgettair resultaat van het vorige boekjaar, i.c. is dit het rekeningresultaat van 2020 en bedraagt 99.067 euro.

Beschikbaar budgettair resultaat

Op basis van voorgaande exploitatie-, investerings- en financieringsbudgetten komen we tot het beschikbare budgettaire resultaat. Dit resultaat is elk jaar ruim positief waardoor het de norm respecteert.

Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge toont aan in welke mate een bestuur in staat is zichzelf te financieren en welke middelen overblijven om eventueel nog extra te besteden aan leningsuitgaven.

Door het respecteren van ook deze norm is aan beide evenwichtsnormen voldaan.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge toont aan of een bestuur snel genoeg zijn leningen aflost. Een te trage terugbetaling van leningen hypothekeert immers volgende bestuursploegen. De correctie op de autofinancieringsmarge is elk jaar positiever dan de echte autofinancieringsmarge. Dit betekent dat het lokaal bestuur sneller zijn leningen terugbetaalt dan Vlaanderen verwacht.